velikost textu

Příjmová chudoba pracujících osob v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příjmová chudoba pracujících osob v České republice
Název v angličtině:
Working poor in the Czech Republic
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Šárka Šustová
Školitel:
prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Oponenti:
doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
Id práce:
92468
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (P1303)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 2. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
příjmová chudoba, EU-SILC, materiální deprivace, zaměstnanci, Česká republika, sociální politika, minimální mzda
Klíčová slova v angličtině:
income poverty, EU-SILC, material deprivation, employees, Czech Republic, social policy, minimum wage
Abstrakt:
PŘÍJMOVÁ CHUDOBA PRACUJÍCÍCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE Abstrakt Přestože chudoba ve vyspělém světě není otázkou života a smrti jako tomu často bývá v zemích méně rozvinutých, je to téma, kterým je potřeba se zabývat i ve vyspělých zemích. Tematika sociální soudržnosti a sociálního vyloučení hraje v poslední době stále významnější roli i v agendě Evropské unie. V 90. letech se Evropská unie začala zabývat také problematikou tzv. pracujících chudých, tedy osob, které přesto, že jsou zaměstnané, spadají do kategorie chudých. Přitom právě zaměstnání by mělo lidem zajišťovat takový životní standard, kterého lidé bez práce nedosahují. Je nezbytné se tématu pracujících chudých věnovat, tyto osoby identifikovat, zjistit příčiny jejich chudoby a vyvinout taková opatření, aby zaměstnané osoby měly vždy lepší životní podmínky než osoby závislé na sociálních dávkách. Cílem této disertační práce je poskytnout komplexní pohled na problematiku chudoby pracujících osob v České republice. Metody monitorování tohoto fenoménu nejsou zatím dostatečně rozvinuté a zejména nejsou jednotné. Proto je v první části práce věnována pozornost dosavadnímu výzkumu v této oblasti se zaměřením na kritické zhodnocení jednotlivých metod. Jejich kombinací a modifikací je pak definována metodika používaná v rámci této práce. Stěžejní část práce je věnována podrobnému zhodnocení úrovně chudoby pracujících v České republice, včetně zachycení charakteristik chudých pracovníků, a to s využitím deskriptivní a regresní analýzy. Analýza je založena na datech z výběrového šetření Životní podmínky z roku 2011. Zaměstnanci, kterým je v rámci této práce věnována pozornost, tvoří více než třetinu populace osob bydlících v bytech, a proto je nevyhnutelné zasadit vývoj míry chudoby zaměstnanců do vývoje příjmové chudoby celé české populace. Analýza vývoje je provedena rovněž s využitím dat z výběrového šetření Životní podmínky z let 2005 až 2013. Úroveň chudoby ovlivňují přijatá opatření sociální politiky, a proto je vývoj chudoby dán do souvislosti s opatřeními sociální politiky v oblasti chudoby ve sledovaném období. Hlavní přínos práce spočívá v přispění k diskusi o vhodné metodice k monitorování chudoby pracujících osob. Závěr přináší několik poznatků, jež mohou být v praxi využity při vytváření sociální politiky státu, zejména v oblasti zaměstnanosti a minimální mzdy. Práce může zároveň sloužit jako teoretický základ pro další rozvoj metodologie v oblasti mapování a hodnocení úrovně chudoby pracujících chudých.
Abstract v angličtině:
WORKING POOR IN THE CZECH REPUBLIC Abstract Even though poverty is not the death or life question in developed countries it is necessary to pay attention to it. The topic of poverty, social cohesion and social exclusion plays now an increasing role in the EU agenda; working poor started to be explored in 1990s there. Working poor are people poor despite working. Work should serve as a protection of poverty, it should guarantee better living standard to employed people in comparison to those dependent on social protection. Therefore, it is necessary to pay attention to the issue of working poor, to identify them, to find out the reasons why they are poor and to develop measures to help them not to be poor. This thesis brings a comprehensive view on the working poor in the Czech Republic. The focus is on the poverty rate as well as characteristics of working poor. Methods for measuring this phenomenon have not been fully developed yet, there is still not a consensus on the most suitable methods. Different methods are introduced, compared and critically evaluated in the first – theoretically oriented – part of the thesis. Combination and modification of existing methods creates a base for methodology used in this thesis. The core part of the thesis is dedicated to the detailed analysis of working poor in the Czech Republic including determination of working poor’s characteristics using both descriptive and regression analysis. This part of the thesis is based on the EU-SILC 2011 data. Employees defined as population of interest in this thesis consist of more than one third of the whole Czech population living in households, and therefore it is crucial to put the poverty of working population into the framework of poverty of the whole Czech population. This analysis is based on the EU-SILC 2005 to 2013 data. Because poverty level highly depends on the social system measures, the development of the social system during these years is introduced too. The main added value rests in a contribution to a discussion about the improvement of the methodology for working poor monitoring. The conclusion brings several beneficial findings, which can be used for practical usage of this methodology when preparing social policy measures, especially in the area of employment/unemployment policy or minimum wage. This work can also serve as a scientific ground for further research and development of the methodology of working poor.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Šárka Šustová 2.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Šárka Šustová 119 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Šárka Šustová 62 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Šárka Šustová 397 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 180 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. 139 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. 384 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1018 kB