velikost textu

Konjugáty proteinů s nanodiamanty: příprava a charakterizace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Konjugáty proteinů s nanodiamanty: příprava a charakterizace
Název v angličtině:
Protein-nanodiamond conjugates: the preparation and characterization
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Jitka Šlegerová
Vedoucí:
doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.
Oponent:
RNDr. Ondřej Vaněk, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Petr Cígler, Ph.D.
Id práce:
92401
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Biochemie (B1406)
Obor studia:
Biochemie (BBIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nanočástice; protein;diamant; biokonjugace
Klíčová slova v angličtině:
nanoparticle; protein, diamant; bioconjugation
Abstrakt:
Abstrakt: Nanodiamanty patří k rozsáhlé skupině uhlíkových nanomateriálů. Mezi jejich nejvýznamnější vlastnosti patří chemická stabilita, biokompatibilita, nízká toxicita, možnost chemické modifikace povrchu a poté konjugace s různými biologickými molekulami, především proteiny. Podstatná vlastnost nanodiamantů je snadno detekovatelná stabilní fluorescence bez fotodestrukce, zvláště fluorescence z tzv. (N-V) center vzniklých vysokoenergetickým ozařováním nanodiamantů. Tyto vlastnosti umožňují uplatnění nanodiamantů jako fluorescenčních značek a sond, umožňují cílení buněk, internalizaci do buněk, přenos a kontrolované uvolňování léčiv a také imobilizaci enzymů. Biomolekuly mohou být připojeny na povrch různými způsoby – nekovalentními interakcemi nebo kovalentně. Jak již bylo dříve popsáno, nekovalentními interakcemi byly navázány na povrch nanodiamantů různé proteiny, jako lysozym, cytochrom c, neurotoxin nebo antigen. Kovalentní vazbou byly připojeny proteiny, glykoproteiny, oligonukleotidy, vitamín nebo růstový hormon. Při navázání biomolekuly je zásadní, aby si ponechala své vlastnosti, například enzym katalytickou aktivitu. Připojení biomolekul pomocí tzv. oximové ligace, tedy navázání jejich aldehydové skupiny na nanodiamant nesoucí aminooxy skupiny, představuje pro tyto účely výhodnou variantu z důvodu velké selektivity a stability vazby, efektivnosti připojení za mírných podmínek a známého způsobu připojení. V této bakalářské práci je popsána spektrofotometrická metoda kvantifikace aminooxy skupin na nanodiamantech, využívající pyridoxal 5´-fosfát. V praktické části je dále popsáno modelové navázání proteinu kovalentními i nekovalentními vazbami.
Abstract v angličtině:
Abstract: Nanodiamonds represent a member of vast group of carbon nanomaterials. They are characterized by chemical stability, biocompatibility, low toxicity and possibility of surface chemical modification that enables further conjugation of biomolecules, namely proteins. The most important property of nanodiamonds is easily detectable fluorescence resistant towards photobleaching. This luminescence is produced by so called (N-V) centers that can be formed by irradiation of nanodiamonds using high energy beams. Fluorescence of nanodiamonds is useful for construction of fluorescent labels and probes, cellular targeting and internalization, controlled drug delivery as well as enzyme immobilization. Two main connection modes are suitable for biomolecules’ attachment: non-covalent and covalent. The first one has been utilized for decoration of nanodiamonds by various proteins, e.g. lysozyme, cytochrome c, neurotoxin or antigen. The second possibility has been demonstrated also on various proteins and, furthermore, on glycoproteins, oligonucleotides, vitamins or growth factor. During the immobilization of biomolecule on the nanoparticle surface it is crucial to keep its function, for example the catalytic activity in enzymes. For such purposes, the oxime ligation (connection of aldehyde presented on biomolecule and aminooxy group bound on nanodiamond surface) represent a convenient pathway, because of reasonable effectivity of reaction at mild conditions and well defined way of attachment. In this bachelor thesis, the spectrophotometric procedure for aminooxy group quantitation on nanodiamonds using pyridoxal-5’- phosphate was developed. The conjugation of model proteins by covalent and also by non-covalent bonds is further demonstrated. (In czech)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jitka Šlegerová 1.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jitka Šlegerová 132 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jitka Šlegerová 124 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. 38 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ondřej Vaněk, Ph.D. 101 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Karel Bezouška, DSc. 81 kB