velikost textu

Carbohydrate dimers in tumor immunotherapy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Carbohydrate dimers in tumor immunotherapy
Název v češtině:
Využití sacharidových dimerů v imunoterapii nádorů
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Monika Krupová
Vedoucí:
prof. RNDr. Karel Bezouška, DSc.
Oponent:
doc. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc.
Id práce:
92357
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Biochemie (B1406)
Obor studia:
Biochemie (BBIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
aktivace lymfocytů, imunoterapie nádorů, apoptosa, ligandové mimetiká, NK buňky, CD69
Klíčová slova v angličtině:
lymphocyte activation, tumor immunotherapy, apoptosis, ligand mimetics, NK cells, CD69
Abstrakt:
Abstrakt Využití sacharidových dimerů v imunoterapii nádorů Monika Krupová (Katedra biochemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze) Jednou ze strategií pro imunoterapii nádorů je aktivace cytotoxických lymfocytů pomocí ligandů specifických pro jejich povrchové receptory. CD69 je široce rozšířeným receptorem na povrchu mnoha buněk hematopoietického původu, a protože jeho fyziologický ligand nebyl zatím popsán, na modulaci jeho funkcí se dají použít různá ligandová mimetika. Mimetika testované v předkládané práci jsou založené na mono- či disacharidech spojených pomocí dvou různých funkčních skupin, které tvoří thiomočovinovou a triazolovou sérii. Při precipitačních studiích byla sledována schopnost precipitovat rozpustný NKR-P1 a CD69 receptor, přičemž se zjistilo, že optimalizovaná délka spojky pro navázání látky na NKR-P1 receptor je decyl. Naproti tomu aktivace receptoru CD69 neni až tak závislá na délce spojky. Cílem této práce bylo z imunologického hlediska prozkoumat vlivy jednotlivých testovaných látek na bunečnou signalizaci, cytotoxicitu vůči buňkám nádorové linie a aktivaci vyvolanou apoptózu. Největší vliv na signalizaci, sledovanou pomocí produkce inositolfosfátů a vápenatých iontů a stejně tak na přirozené zabíjení, měly látky triazolové série obsahující ve své molekule dva disacharidy (GalNAc ϐ1→4 GlcNAc) spojené spojkou. Zatímco látky triazolové serie neměly skoro žádný vliv na apoptózu efektorových buněk vyvolanou aktivací, látky thiomočovinové série způsobovaly aktivací indukovanou buněčnou smrt. Zejména jedna látka z triazolové série vykazovala v imunologických testech právě tak jako v precipitačních studiích s rozpustným lidským CD69 receptorem velmi dobré výsledky. Tyto aktivační schopnosti předurčují testované látky pro in vivo testováni na zvířecích modelech. (Práce je psána anglicky)
Abstract v angličtině:
Abstract Carbohydrate dimers in tumor immunotherapy Monika Krupová (Department of Biochemistry, Faculty of Science, Charles University in Prague) One possible approach to tumor immunotherapy is an activation of killer lymphocytes through specific ligands for their surface receptors. CD69 is a molecule greatly widespread among various cells of haematopoietic origin. Since the physiological ligand for this receptor is still unknown, ligand mimetics are used for modulation of its activity. The mimetics tested in this work are based on monomeric or oligomeric carbohydrated attached through two different chemical groups to the central linker of varying length, giving rise to thiourea and triazole series. The ability to precipitate soluble NKR-P1 and CD69 receptors was evaluated in precipitation assays and the optimal length of the linker for NKR-P1 receptor was found to be decyl. On the other hand, cross-linking of CD69 is not so dependent on the length of the linker. The aim of this work was to describe in vitro effect of the tested compounds on cellular signalization, natural killing of leukemic cell lines and activation-induced apoptosis. Compounds of triazole series containing two disaccharides (GalNAc β1→4 GlcNAc) linked by a linker were found to have the strongest effect on the production of inositolphosphates and the elevation of intracellular calcium ions, as well as on the natural killing. Although compounds belonging to the triazole series showed almost none effect on activation-induced apoptosis, the compounds of thiourea series affected greatly cytotoxicity-induced cell death. The activation abilities of the tested carbohydrate dimers make them suitable for evaluation in experimental in vivo animal tumor therapies. (In English)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Monika Krupová 1.02 MB
Stáhnout Příloha k práci Monika Krupová 1.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Monika Krupová 77 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Monika Krupová 71 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Karel Bezouška, DSc. 118 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc. 67 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Karel Bezouška, DSc. 81 kB