velikost textu

Výhody a nedostatky hypoplastického modelu při využití pro modelování stavebních jam

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výhody a nedostatky hypoplastického modelu při využití pro modelování stavebních jam
Název v angličtině:
Advantages and disadvatages of a hypoplastic model when used in modelling of deep excavations
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Věra Jelenová
Vedoucí:
doc. RNDr. David Mašín, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jan Najser, Ph.D.
Id práce:
92334
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Program studia:
Geologie (B1201)
Obor studia:
Hospodaření s přírodními zdroji (HPZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Při budování staveb je důležité předem vědět, jak se bude chovat podloží v oblasti výkopu. K tomu nám slouží numerické modely, které chování zemin předpovídají. Je mnoho numerických modelů, které chování zemin předpovídají s menší či větší přesností. V této práci se zaměřuji hlavně na hypoplastický model. Ten předpovídá chování podloží velmi dobře, i když má také své nedostatky, hlavně při předpovídání drah napětí při malých přetvořeních. Dále se zaměřuji na vylepšený hypoplastický model, který upřesňuje předpovědi chování zemin. Tato práce je vytvořena primárně jako základ pro diplomovou práci, která by se měla zabývat modelováním chování zeminy vylepšeným hyponastickým modelem výkopové jámy u Bodamského jezera. Ta již sice byla předmětem diplomové práce (Becker, 2009), v té byl ale použit pouze původní hypoplastický model. Tato bakalářská práce se tedy zabývá popisem některých aspektů mechanického chování zemin. Následuje popis původního a vylepšeného hypoplastického modelu a jejich parametrů. Ve třetí části jsou popsány vybrané stavební projekty, u kterých musely být vytvořeny výkopové jámy v jemnozrnných zeminách.
Abstract v angličtině:
In building construction, it is important to know in advance how the ground will behave in an area around an excavation. To do this we use numerical models, which predict the behavior of soils. There are many numerical models that more or less precisely predict the behavior of soils. In this thesis I will focus mainly on the hypoplastic model. It predicts the behaviour of soils well. The model has also several disadvantages, especially while predicting stress paths at small strain. I will then also describe an improved hypoplastic model, which clarifies the predictions of the soils behaviour. This thesis is created mainly as a core for a diploma thesis, which should focus on modeling of the soils behaviour, the improved hypoplastic model and excavation near the Bodam lake. This excavation was already a subjekt of a diploma thesis (Becker, 2009), but there only the original hypoplastic model was used. This thesis focuses on the description of some aspects of the mechanical soils behavior. The describtion of the original and the improved hypoplastic model and their parameters follows. In the other part of this thesis we describe the selected buiding projects of excavations in fine-grained soils.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Věra Jelenová 1.85 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Věra Jelenová 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Věra Jelenová 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. David Mašín, Ph.D. 66 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jan Najser, Ph.D. 108 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 204 kB