velikost textu

Mechanismy ovlivňující vyhledávání kryptické kořisti predátory

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mechanismy ovlivňující vyhledávání kryptické kořisti predátory
Název v angličtině:
Factors affecting predators' search for cryptic prey
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Aneta Kuncová
Vedoucí:
doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Kateřina Hotová Svádová, Ph.D.
Id práce:
92275
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
search image, limitovaná pozornost, asociační priming, kryptická kořist, selektivní pozornost
Klíčová slova v angličtině:
search image, limited attention, associative priming, cryptic prey, selective attention
Abstrakt:
Tato bakalářská práce byla zaměřena na popsání a zhodnocení výzkumů vybraných mechanismů ovlivňujících vyhledávání kryptické kořisti predátory. Cílem bylo porovnat známé informace o existenci, obsahu, délce přetrvávání a okolnostech vzniku vizuální search image a její existence v rámci jiných smyslových modalit. Výzkum problematiky search image byl uskutečněn na různých živočišných druzích, a to ať už bezobratlých nebo obratlovců, přičemž nejvíce experimentů se uskutečnilo na ptácích, konkrétně sojkách chocholatých (Cyanocitta cristata) a holubech domácích (Columba livia). Pro získané výsledky experimentů existují i mnohá alternativní vysvětlení, která zcela popírají existenci search image, případně ji pouze doplňují. Většina prací se shoduje na existenci search image, ale okolnosti vzniku, doba přetrvávání a obsah jsou individuální jak pro různé druhy predátorů, v závislosti na jejich lovecké strategii, tak i pro různé druhy kořisti. Rozdíly jsou i v délce přetrvávání search image v závislosti na lovecké strategii predátora a frekvenci setkávání se s cílovou kořistí. Snižování frekvence vede k zániku search image na danou kořist. Z pokusů rovněž vyplývá, že rozsah informací o vyhledávaném objektu, který je nezbytnou součástí search image, je závislý na vlastnostech kořisti a na tom, jak změna určitého konkrétního parametru změní celkový vzhled a rozlišitelnost od pozadí. Provedené experimenty ukazují, že znalosti o mechanismech, pomocí kterých predátor vyhledává kryptickou kořist, nejsou dosud zcela objasněné, a je třeba dalšího výzkumu.
Abstract v angličtině:
This thesis is focused on selected mechanisms, which affect predators‘ search for cryptic prey. The purpose was to compare information concerning existence, content, duration and circumstances related to formation of a visual search image and it’s existence in relation to other sensual modalities. The search image research was carried on many animal species, both invertebrates and vertebrates, with most experiments being carried on birds, specifically blue jays (Cyanocitta cristata) and pidgeons (Columba livia). There are many alternative explanations for the results of those experiments, either negating the search image’s existence or just adding to it. The majority of studies agrees upon the existence of search image, but the circumstances of it’s formation, as well as its duration and content are specific both for different kinds of predators (depending on their foraging strategies) and different kinds of prey. The differences can also be found in the search image’s duration, depending on 5 predator’s foraging strategy and encounter frequency with target prey. A decrease in this frequency results in disappearance of search image for the given prey. The experiments also show that the information content concerning the searched target, an essential part of the search image, depends on the prey’s characteristics and it’s change of general appearance and discriminability from background.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Aneta Kuncová 636 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Aneta Kuncová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Aneta Kuncová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D. 77 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Hotová Svádová, Ph.D. 62 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. 80 kB