velikost textu

Русско-беларусская языковая интерференция в Беларуси

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Русско-беларусская языковая интерференция в Беларуси
Název v češtině:
Rusko-běloruská jazyková interference v Bělorusku
Název v angličtině:
Russian-Belarusian language interference in Belarus
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Inna Kalita, Ph.D.
Vedoucí:
prof. PhDr. Jiří Marvan, Ph.D.
Oponenti:
doc. Dr. Aleš Brandner, CSc.
prof. Gerd Hentschel, Dr.
Id práce:
92274
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS)
Program studia:
Filologie (M7310)
Obor studia:
Slavistická studia se specializací slavistika všeobecná a srovnávací (SLAV)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
6. 10. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Ruština
Abstrakt:
Předkládaná disertační práce se věnuje jazykové situaci v Bělorusku na přelomu XX. – XXI. století. Představuje běloruskou jazykovou scénu v kontextu východoslovanském, a zároveň v širší postkoloniální jazykové kontinuitě, která v současné době prožívá novou etapu rozvoje. Současná jazyková situace v Bělorusku je charakterizována jako výsledek historických interferenčních vztahů, je zdůrazněna její dichotomie, která se projevuje ve všech rovinách, a tím podmiňuje nutnost komplexní analýzy s využitím všech možných lingvistických a nelingvistických různorodých spojení. Interference jako důsledek kontaktu se projevuje ve všech rovinách minoritního jazyka, z nichž každá odráží různorodé příznaky interference. Jsou analyzovány úrovně současné interference, je zmíněn starší proces vzájemného vlivu a jeho důsledků v současných východoslovanských jazycích na příkladu adaptace výpůjček z církevní slovanštiny. Práce se podrobněji věnuje zkoumání úrovně řečové interference. Cíl výzkumu – určit místo trasjanky v systému podobných, ale ne totožných jevů, vyjmout ji z nevyhraněné kategorie 'sociolingvistický fenomén'. Uváděná definice má být podnětem k vytvoření objektivního hodnocení jazykových nonstandardních inovací, poukázat na „vhodnost“ jazykové zátěže pro udržení funkcí spisovného jazyka. Trasjanka a příbuzný, paralelně se vyvíjející ukrajinský suržik, které lingvisté definují jako sociolingvistické fenomény, jsou včleněny do nové kategorie, která zpřesňuje i určuje jejich místo v systému blízkých, ale ne totožných jevů, jako jsou pidžiny, kreoly, nekodifikované formy, sociolekt, naciolekt, slang. Lingvistická část práce na příkladu podstatného jména představuje mezijazykové rozdíly. Postfiksace obou jazyků vykazuje značné rozdíly v produktivitě stejných přípon. Interference na úrovni akcentologie (prozodie) identifikuje faktory, které přispívají k porušení segmentální a suprasegmentální roviny jazyka-hosta.
Abstract v angličtině:
The work is dedicated to the language situation in Belarus at the turn of the 20th and the 21st century. It presents the Belarusian language situation in the context of the East Slavic languages and in a more widespread, postcolonial language continuum which finds itself in a new development phase. The contemporary language situation in Belarus is characterized by historical interferential influence; an emphasis is put on its binary nature which may be found in all spheres, and demonstrates the inevitability of a complex analysis. The work deals with the degrees of the contemporary interference, touches upon the process of mutual influence and its impact on the contemporary East Slavic languages is studied on the example of the adaptation of “cerkovnoslovjanizm” (the language of the Orthodox Church). The aim of the work is to present a common language situation in Belarus which has been developing in the situation of asymmetrical bilingual direction. Anyway, the work doesn’t claim to describe all the characteristics concerning language interference in Belarus. The real contemporary bilingual situation is described. The level of speech interference is analyzed in detail. “Trasyanka”, as the type of the language used in Belarus, is described in a special chapter and it is focused at summarizing previous studies, presenting various and mostly opposed linguistic and non-linguistic views. And on the basis of all the opinions the reasonable approach to language innovation is founded. The study task is to define the place of “trasyanka” among the similar but not identical phenomena, to identify its “sociolinguistic phenomena”. The definition that is offered to use will help to evaluate objectively non-standard language innovations and will prove language balance that supports a literary language.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Inna Kalita, Ph.D. 1.43 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Inna Kalita, Ph.D. 4.75 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Inna Kalita, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Inna Kalita, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jiří Marvan, Ph.D. 201 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Dr. Aleš Brandner, CSc. 197 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Gerd Hentschel, Dr. 280 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 50 kB