velikost textu

Klimatické a fenologické poměry observatoře Tušimice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Klimatické a fenologické poměry observatoře Tušimice
Název v angličtině:
Climatological and phenological conditions of Tušimice observatory
Typ:
Disertační práce
Autor:
Ing. Lenka Hájková, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Ivan Sládek, CSc.
Oponenti:
Mgr. Kamil Láska, Ph.D.
prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
Id práce:
92060
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Fyzická geografie a geoekologie (P1306)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
28. 5. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
fenologie, klima, dlouhé časové řady, agrometeorologie
Klíčová slova v angličtině:
phenology, climate, long time series, agrometeorology
Abstrakt:
Abstrakt Disertační práce je zaměřena na zpracování klimatických, agroklimatických a fenologických poměrů observatoře Tušimice za 45 let pozorování (1968–2012) na základě meteorologických a fenologických dat za využití statistických metod, metody součtových řad a geografických informačních systémů. V práci byly vyhodnoceny základní klimatické prvky; z agroklimatických charakteristik byly zvoleny charakteristiky podle doporučení WMO, z fenologických dat byly zpracovány vybrané fenologické fáze rostlinných druhů, které se běžně vyskytují v oblasti lokality Tušimice. Pro tyto účely byla zpracována literární rešerše zaměřená na hodnocení klimatických a fenologických poměrů nejen v oblasti Tušimic, ale též na území Česka a rovněž v zahraničí (např. Saska). Dále byly provedeny statistické analýzy klimatických a fenologických prvků a výpočet vybraných charakteristik za období 1968–2012 a po jednotlivých desetiletích (1971–1980, 1981–1990, 1991–2000, 2001–2010) včetně dlouhodobého průměru 1971–2010. U vybraných prvků byla provedena analýza trendu a variability v interakci s měnící se cirkulací vzduchu ve střední Evropě. Dále byly porovnány výsledky podle Quittovy klasifikace na základě dlouhodobých průměrů meteorologických dat (1961–1990 versus 1981–2010). Na stanici Tušimice bylo vyhodnoceno sucho za 45 let pozorování. Disertační práce je rozdělena do tří hlavních částí: klimatické poměry (5.1), agroklimatické poměry (5.2) a fenologické poměry Tušimic (5.3). Výsledky ukazují na výrazný snižující si trend v počtu dní s mlhou a následně prodlužování trvání slunečního svitu, zvyšující se trend v teplotě vzduchu a v počtu horkých vln. Vegetační období se prodlužuje, mrazové období se naopak zkracuje, fenologické fáze nastupují dříve. Výskyt sucha byl zaznamenán zejména při výskytu anticyklonálních situací (NWa, SEa, A, Ap1, Ap2, Ap3, Ap4, Wa), vyskytuje se zejména v dubnu (negativní vliv na vývoj rostlin) a dále ve druhé polovině září a v prvních dvou dekádách října (tzv. babí léto). Použití metody součtových řad k vymezení určitých období může být přínosem jako další charakteristika podnebí, pomocí které můžeme rozdělit rok do určitých období. Spočítané vybrané parametry mohou být důležité a užitečné v různých oblastech lidského života (např. v zemědělství, zdravotnictví, ve výzkumu klimatické změny) a mohou být zadány do automatických výpočtů v databázi CLIDATA a poskytnout výsledky cílovým uživatelům. Klíčová slova: klimatologie, agrometeorologie, fenologie, observatoř Tušimice, klimatické charakteristiky, synoptické situace
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis is aimed at climatological, agroclimatological and phenological conditions at Tušimice observatory during 45 years of observations (1968–2012) on basis of meteorological and phenological data by using statistical methods, method of cumulative series and geographical information system. Basic climatic elements (air temperature, precipitation total, snow cover, cloudiness, wind, humidity, sunshine duration, fog and thunderstorm), agroclimatic characteristics according to the WMO recommendation, selected phenological phases (mainly beginning of flowering 10 %) of herb and wooden species were processed in the study. The literature overview was made on climatic and phenological conditions at Tušimice station, in the Czech Republic and other countries. Apart from statistical analysis, the elements were also evaluated in the interaction with the changing air circulation in Central Europe. In addition, results were compared to Quitt‘s classification based on long-term averages of meteorological data (1961–1990 versus 1981–2010). The drought occurrence was evaluated in 45 years of observations period. The thesis is divided into three main parts - Climatic conditions of Tušimice observatory (part 5.1), Agroclimatic conditions of Tušimice observatory (part 5.2) and Phenological conditions of Tušimice observatory (part 5.3). The results show decreasing trend in number of days with fog and subsequently increasing trend in sunshine duration, in temperature and number of heat waves. The vegetation periods (large and main) are prolonged, frost period is shortened and the phenological phases onsets start earlier. The drought occurrence was recorded mainly in anticyclonic situations (NWa, SEa, A, Ap1, Ap2, Ap3, Ap4, Wa), it occurs mainly in April (it is important for plant development) and in the second half of September and in the first two thirds of October („Indian summer“). The definition of the selected period using the method of cumulative series can be beneficial as other climate characteristics (division of year into certain periods). The calculated parameters can be important in every day life (e.g. agriculture, health care, climate change research), and they can be set in the calculations of CLIDATA database and provide results target users. Key words: climatology, phenology, agrometeorology, Tušimice observatory, climatological characteristics, synoptic situations
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. Lenka Hájková, Ph.D. 14.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ing. Lenka Hájková, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ing. Lenka Hájková, Ph.D. 90 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kamil Láska, Ph.D. 5.63 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. 1.66 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 977 kB