velikost textu

Slovo a hudba ve spirituálu aneb spirituály v současné podobě s ohledem na jejich textovou složku, interpretaci a pedagogické využití

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Slovo a hudba ve spirituálu aneb spirituály v současné podobě s ohledem na jejich textovou složku, interpretaci a pedagogické využití
Název v angličtině:
Lyrics and music in the spiritual;Spirituals in recent form according to their lyric element, interpretation and pedagogical use
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Terezie Minářová Výborná, Ph.D.
Školitel:
prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
Oponenti:
doc. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D.
Mgr. Tomáš Kuhn, Ph.D.
Id práce:
92035
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Hudební teorie a pedagogika (XHTP)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Práce se zabývá tématem afroamerických duchovních písní, zejména spirituálů, a to hned z několika úhlů pohledu. Úvodní část se věnuje evaluaci dostupné české i zahraniční literatury a zaujímá k ní kritický postoj. Následující oddíl pojednává o vývojových milnících afroamerické duchovní hudby, součástí je i definice pojmů, vykreslení okolností a podmínek vývoje těchto písní a jejich proměny. Zmiňuje se také o problémech, kterým museli černoši čelit a které tyto písně reflektují. Zdůrazňuje se i jejich vliv na další hudební typy a žánry. V neposlední řadě se věnuje pozornost významným osobnostem, které se o jejich vývoj i současnou podobu zasloužily. Hlavní těžiště této práce však spočívá v zaměření se na krásu těchto písní vyvstávající především z komplexní analýzy. Podrobně pojednává zejména o jejich textové složce, z níž ostatní, tedy melodická, rytmická i harmonická složka, vycházejí. Texty těchto duchovních lidových písní působí na první pohled jednoduše, nekomplikovaně, ale při hlubším ponoru v nich vyvstává především biblický základ, hloubka víry afroamerických černochů i nezničitelná naděje v lepší budoucnost. Samozřejmě také odrážejí strašlivý úděl otroka a jeho touhu po svobodě. Poetika těchto textů je velmi specifická, často užívají bohatství symbolů a jiných obrazů, ne však příliš obrazných vyjádření. Gospely se v mnoha ohledech výrazně liší od starších spirituálů, z nichž povstaly, některé prvky naznačující kontinuitu vývoje jsou však zachovány. Texty spirituálů, gospelů a jejich pochopení jsou ovšem klíčem i k jejich správné interpretaci. O té pojednává další významná část této práce. Poslední oddíl přináší náměty a nápady pro výuku o těchto písních v hodinách hudební výchovy ZŠ i SŠ a předestírá i možné nástrahy, kterým je vhodné se vyhnout. Práce se snaží vytvořit komplexní obraz spirituálů a dalších duchovních písní v logických souvislostech, zaměřuje se na jejich textovou složku a v neposlední řadě se snaží o využití získaných informací v pedagogické a interpretační praxi. Nezapomíná však ani zmapovat českou spirituálovou (i gospelovou) scénu a její vývoj.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The dissertation work deals with the topic of Afro-American spiritual songs especially spirituals which are viewed from more aspects. The first part deals with the evaluation and critical attitude to the accessible Czech and foreign literature. Next part shows the moments of progress of the Afro-American spiritual music. There is also a special part explaining the definitions of certain expressions and circumstances and conditions of the progress of those songs and their changing. It also touches the problems which the Afro-American slaves struggled with and which are reflected in their songs. The work also puts accent on their influence on other types and genres of music. Then the work also pays attention to important people who did a lot for the progress and recent form of spirituals. The main topic of this work presents the beauty of those songs which comes out especially from the complex analysis. It deals especially with the details of the lyrics which are the base for other elements like melodic, rhythmical and harmonic disposal. The lyrics of those traditional songs seem to be very simple and uncomplicated at first sight but after a deeper understanding other aspects can be found like the biblical basis, deepness of the religion of the Afro-American slaves and also a never ending hope for a better future. The lyrics of course reflect a horrible deal of the slaves and their longing for freedom. The poetic of those lyrics if very specific - it often uses a wide scale of various symbols and other expressions, on the other hand it is rather explicit. The gospels are very different from older spirituals they were created from in many aspects. Some elements indicating continuity with the spirituals are kept. Correct understanding of the lyrics of spirituals and gospels is the key to their interpretation - another important part of my work deals with that problem. The last chapter of my work brings a couple of topics and ideas for teaching those songs in the classes if music at primary and secondary schools, it also gives suggestions how to avoid from possible mistakes and wiles. The work tries to present the complex view of the spirituals and spiritual songs in logical connections. It aims to their lyrical part and it also tries to use all gained information in pedagogical and interpretation praxis. It reminds also the Czechs spiritual scene (gospel as well) and its progress.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Terezie Minářová Výborná, Ph.D. 3.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Terezie Minářová Výborná, Ph.D. 45 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Terezie Minářová Výborná, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. 66 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D. 104 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Kuhn, Ph.D. 71 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 289 kB