velikost textu

Klavírní duo. Aspekty historické, hudebně teoretické a pedagogické

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Klavírní duo. Aspekty historické, hudebně teoretické a pedagogické
Název v angličtině:
Piano duets. Historical, theoretical and pedagogical aspects of music
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Olga Kozánková, Ph.D.
Školitel:
doc. MgA. Jana Palkovská
Oponenti:
doc. MgA. Věra Kopecká
doc. Mgr. Renata Ardaševová
Id práce:
92018
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Hudební teorie a pedagogika (XHTP)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 11. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
NÁZEV: Klavírní duo. Aspekty historické, hudebně teoretické a pedagogické. AUTOR: Olga Kozánková KATEDRA: Katedra hudební výchovy ŠKOLITEL: doc. MgA. Jana Palkovská ABSTRAKT: Disertační práce se zabývá vývojem klavírního dua včetně jeho pedagogických aspektů v současné výuce na základních uměleckých školách v České republice. Téma nebylo v této zemi dosud zpracováno. Práce je rozdělena do dvou částí. Primárním cílem první části je v kontextu společenského, historického a kulturního vývoje evropské společnosti zjistit první zmínky o skladbách pro klavírní duo a prozkoumat období, která následný vývoj oboru značně ovlivnila za použití deduktivní, progresivní, typologické a biografické metody. Autorka uvádí informace o prvních skladbách z přelomu 16. a 17. století včetně důležitých mezníků a osobností oboru až do 20. století. Druhá část práce zahrnuje kvalitativní výzkum za pomoci dotazníků zaslaných pedagogům do vybraných základních uměleckých škol v České republice. Výzkum se zaměřuje na výuku klavírního dua v rámci oboru hra na klavír včetně jejích specifik, problematiky a výběru literatury. Výsledky výzkumu potvrzují pouze částečnou vzdělanost pedagogů, i přestože zaznamenávají jistou tradici ve výuce tohoto oboru. Práce by měla být přínosem pro pedagogy věnující se oboru klavírního dua na základních uměleckých školách, koncertním umělcům i odborné veřejnosti. KLÍČOVÁ SLOVA: čtyřruční hra skladby pro dva klavíry transkripce původní literatura
Abstract v angličtině:
TITLE: Piano duets. Historical, theoretical and pedagogical aspects of music. AUTHOR: Olga Kozánková DEPARTMENT: Music Education Department SUPERVISOR: doc. MgA. Jana Palkovská ABSTRACT: This disertation thesis deals with the history of piano duets including the pedagogical aspects of contemporary education at music schools in the Czech Republic. This theme has not yet been explored in this country. The thesis is divided into two parts. The primary aim of the first part is to determine the earliest mention of piano duet composition and to explore the periods which influenced subsequent development of the subject using deductive, progressive,typological and biographical methods. The author describes the development of duet compositions, including important milestones and personalities, from the turn of 16th and 17th century through the 20th century. The second part of the thesis includes qualitative research using data collected from teachers in the Czech Republic. The research focuses on the educational topic of piano duets within piano education. The results of the research confirm that even though there is a tradition of including this topic in music education, there is only a partial understanding of the subject. This thesis should be beneficial for teachers devoted to the subject of piano duets at music schools and within the professional community. KEYWORDS: Piano duet Two piano music Transcription Original literature
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Olga Kozánková, Ph.D. 4.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Olga Kozánková, Ph.D. 90 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Olga Kozánková, Ph.D. 34 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MgA. Věra Kopecká 108 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Renata Ardaševová 57 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 265 kB