velikost textu

Vliv držení těla na pěvecký projev

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv držení těla na pěvecký projev
Název v angličtině:
Impact of a Posture on the Vocal Performance
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Luděk Koverdynský, Ph.D.
Školitel:
PaedDr. Alena Tichá, Ph.D.
Oponenti:
doc. PaedDr. Marie Slavíková
doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
Id práce:
92014
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Hudební teorie a pedagogika (XHTP)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pěvecký projev, posturální funkce, bránice, vokální sluch, dechová cvičení s fonací.
Klíčová slova v angličtině:
Voice performance, postural function, diaphragm, vocal hearing, breath excercises with fonation.
Abstrakt:
ABSTRAKT: Předkládaná disertační práce si klade za cíl objasnit význam vlivu držení těla na pěvecký projev. Na základě empirického výzkumu podat důkazy o zásadním významu posturální funkce na utváření základních pěveckých dovedností. Z teoretického i praktického hlediska budeme sledovat, zda a jakými prostředky lze napravovat nesprávné posturální návyky a jak tyto cíleně vyvolané změny ovlivňují pěvecký projev. Vyústěním získaných poznatků je navržená metodika, která zohledňuje vztah posturální funkce a dechu a jeho rozvoj za účasti vokálního sluchu jako korektoru kvality pěveckého projevu. Výsledky výzkumu, který tuto metodiku ověřoval a jehož se zúčastnily děti i dospělí, potvrzují oprávněnost navržených postupů a jejich všeobecnou platnost. Poučený pedagog tak může popsanou metodiku využít na různých stupních výuky zpěvu, od základního po profesionální přípravu. KLÍČOVÁ SLOVA: Pěvecký projev, posturální funkce, bránice, vokální sluch, dechová cvičení s fonací.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT: The aim of the dissertation thesis is to clarify the impact of a posture on the quality of voice performance. Through the method of a natural experiment, the authors carries out a research about the importance of a postural function in connection to building up basic voice skills. We will observe, both from theoretical and practical point of view if and through which means can we influence the incorrect postural habits and how these changes affect voice performance. The methodological handbook is a natural output which takes into account the relation of the postural function, breath and its development with assistance of vocal hearing as a corrector of the quality of voice performance. The outcomes of the research that helped to verify the new methodological approach approved correctness of suggested methods and their general validity. As a result, a knowledgeable teacher can use the new teaching method at all levels of students´musical development. KEY WORDS: Voice performance, postural function, diaphragm, vocal hearing, breath excercises with fonation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Luděk Koverdynský, Ph.D. 2.51 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Luděk Koverdynský, Ph.D. 1.89 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Luděk Koverdynský, Ph.D. 8 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Luděk Koverdynský, Ph.D. 7 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Luděk Koverdynský, Ph.D. 79 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Marie Slavíková 93 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. 98 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 281 kB