velikost textu

Klavírní tvorba Eduarda Douši

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Klavírní tvorba Eduarda Douši
Název v angličtině:
Eduard Douša´s Piano Music
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Eva Benešová, Ph.D.
Školitel:
doc. MgA. Jana Palkovská
Oponenti:
PhDr. Vít Gregor, Ph.D.
doc. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D.
Id práce:
91990
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Hudební teorie a pedagogika (XHTP)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem mé disertační práce je klavírní tvorba současného hudebního skladatele Eduarda Douši. Cílem této práce bylo zařazení skladatele do kontextu české (československé) hudby 20. století a začátku století jednadvacátého. Dále tato disertační práce postihuje více než čtyřicetiletý vývoj skladatelovy klavírní tvorby. Jednotlivé oblasti klavírní hudby byly zkoumány na základě těchto metod: a) komplexní analýzy z hlediska tektonického, harmonického, melodického, polyfonního a stylizačního b) zkoumání z hlediska didaktické praxe - a to zejména s ohledem na poměrně rozsáhlou instruktivní klavírní literaturu Eduarda Douši c) z hlediska interpretačního, protože autorka práce je zároveň interpretkou současné hudby a dokonce řadu koncertních nebo komorních skladeb Eduarda Douši má ve svém repertoáru. Výsledkem disertační práce je charakteristika hudební řeči skladatele a její zařazení do vývojových kontextů, dále pak práce reflektuje historické reálie, související s životem skladatele. Analytické části práce jsou opatřeny notovými ukázkami, v přílohách jsou uvedeny soupisy klavírního díla a celého kompozičního díla Eduarda Douši. Součástí disertační práce je kompletní notový materiál všech klavírních kompozic - většinu tvoří přepisy do počítačové verze z rukopisných originálů (na přepisech se autorka disertace spolupodílela jako hudební redaktor) nebo kopie rukopisů.
Abstract v angličtině:
Abstract The subject of the thesis is piano works of the contemporary composer Eduard Douša. The aim of the thesis was to incorporate the composer in the context of the Czech (Czechoslovak) music of the 20th century and the beginning of the 21st century. The thesis further describes the development of the composer´s piano works for more than forty years. Individual features of piano music were studied from the following points of view: a) complex analysis considering tectonic, harmonic, melodic, polyphonic and stylisation aspects b) research focussed on the didactic aspects - namely with regard to Eduard Douša´s comprehensive instructive piano literature c) the viewpoint of interpretation, as the author of the thesis is simultaneously an interpret of contemporary music and her repertoire includes a wide range of both concert and chamber pieces of Eduard Douša. The result of the thesis is the characteristics of the composer´s music and its incorporation in the context of music development. The thesis further reflects historical background related to the composer´s life. Analytical parts of the work are provided with extracts from Douša´s pieces and the appendix contains the list of piano works and complete works of Eduard Douša. The thesis comprises the complete notation material of all piano compositions - mostly the transcription of manuscripts into the computer version (the author of the thesis participated in the transcription as a music editor) and the copies of the manuscripts.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eva Benešová, Ph.D. 90.65 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Eva Benešová, Ph.D. 106 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eva Benešová, Ph.D. 32 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eva Benešová, Ph.D. 31 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vít Gregor, Ph.D. 73 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D. 71 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 273 kB