velikost textu

Musica poetica latina aneb poválečná vokální tvorba českých autorů na světské latinské texty se zaměřením na dílo Jana Nováka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Musica poetica latina aneb poválečná vokální tvorba českých autorů na světské latinské texty se zaměřením na dílo Jana Nováka
Název v angličtině:
MUSICA POETICA LATINA: VOCAL MUSIC OF CZECH AUTHORS AFTER WORLD WAR II COMPOSED TO SECULAR LATIN TEXTS FOCUSING ON THE WORK OF JAN NOVÁK
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.
Oponenti:
prof. PaedDr. Jiří Kolář
PhDr. Josef Říha
Id práce:
91982
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Hudební teorie a pedagogika (XHTP)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Název: MUSICA POETICA LATINA aneb POVÁLEČNÁ VOKÁLNÍ TVORBA ČESKÝCH AUTORŮ NA SVĚTSKÉ LATINSKÉ TEXTY SE ZAMĚŘENÍM NA DÍLO JANA NOVÁKA Autor: PhDr. Magdalena Saláková Katedra: Katedra hudební výchovy Školitel: Prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D. Abstrakt: Ve své práci se autorka zabývá problematikou zhudebňování světských latinských textů. Sleduje tvorbu českých skladatelů v poválečném období a zaměřuje se zvláště na dílo moravského skladatele Jana Nováka. První kapitola přináší všeobecný vhled do chronologického vývoje hudební tvorby na latinské texty v českém a moravském prostředí. Fakta o význačných autorech a jejich dílech jsou zasazena do kontextu doby a kulturně-politického dění jednotlivých dekád. V další části práce se autorka zamýšlí nad okruhy zhudebňovaných latinských textů světské sféry a jmenuje čtyři oblasti: antické básnictví, středověkou studentskou poezii, díla humanistických a barokních autorů a novodobá latinská díla. Po charakteristice jednotlivých okruhů je uveden shrnující pohled na tvorbu českých autorů z hlediska námětů. Následující kapitola představuje nejvýznamnější české skladatele zhudebněné světské latiny. V samostatných medailonech je prezentována tvorba Petra Ebena, Zdeňka Lukáše, Jana Nováka a členů Tvůrčí skupiny A Aloise Piňose, Josefa Berga a Miloslava Ištvana. Zvláštní pozornost je věnována osudům a hudebním kompozicím Jana Nováka, jehož dílo vykazuje nejen nejvyšší počet děl na světské latinské texty, ale i nejtěsnější sepětí s latinou jako takovou. Novákovo pojetí zhudebňování (zvláště) antických předloh svědčí o jeho výborné znalosti lingvistiky i klasické římské prosodie, kterou plně respektuje. Analytická část práce však dokládá, že se jejími pevnými pravidly nenechává otrocky svazovat. Rozbory sborových cyklů Amores Sulpiciae, Servato pede et pollicis ictu a Exercitia mythologica předkládají řadu příkladů, na nichž je poukázáno na Novákův originální způsob tvůrčí práce s latinským textem, zvláště na využívání moderně výrazových prostředků a vztah hudby a slova. Analýzám předchází stručné uvedení do problematiky římského metra a tzv. restituované výslovnosti, která může vyznění celé skladby značně ovlivnit. Kapitolu uzavírá shrnutí Novákova hudebního výraziva užívaného ve sborové tvorbě vymezených let a hledání paralel i kontrastů v soudobé tvorbě dalších českých skladatelů. Závěr práce se ohlíží za zjištěnými fakty, vsazuje téma „Česká MUSICA POETICA LATINA“ do kontextu evropského vývoje v druhé polovině 20. století a vytyčuje další možné cíle bádání v této oblasti. K disertační práci jsou přiloženy překlady básnických předloh, seznam nahrávek Novákových děl a rejstříky světských latinských skladeb českých autorů poválečné doby. Všeobecně chápe autorka svou disertační práci jako příspěvek k hlubšímu pochopení světské tvorby na latinské texty, která se ocitá spíše mimo centrum pozornosti laické i odborné hudební veřejnosti. Dalším cílem práce je bližší představení Novákovy osobnosti, jehož jméno a dílo je bohužel z důvodu dřívější politické persekuce (po emigraci v roce 1968) v českém povědomí dosud málo známé. Klíčová slova: Hudba 20. století, latina, Jan Novák, Skupina A, zhudebnění latinských textů
Abstract v angličtině:
Title: MUSICA POETICA LATINA: VOCAL MUSIC OF CZECH AUTHORS AFTER WORLD WAR II COMPOSED TO SECULAR LATIN TEXTS FOCUSING ON THE WORK OF JAN NOVÁK Author: PhDr. Magdalena Saláková Department: Music Department Supervisor: Prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D. Abstract: In her thesis, the author deals with musicalization of secular Latin texts. The thesis observes the work of Czech composers in the post-war period, focusing particularly on the work of the Moravian composer Jan Novák. The first chapter provides a general insight into the chronological development of music-making on Latin texts in Czech and Moravian regions. Facts about prominent authors and their works are set in the context of the time and cultural-political development of the individual decades. In the second part, the author examines the field of musicalized Latin texts of the secular sphere and lists four areas: ancient poetry, medieval student poetry, works of humanist and Baroque authors and contemporary Latin works. After the characteristics of respective areas, the thesis presents a summarizing view on the works of Czech composers in terms of themes. The following chapter presents the most important Czech authors of musical compositions to secular Latin texts. Individual portraits present the work of P. Eben, Z. Lukáš, J. Novák and members of the Creative Group A: A. Piňos, J. Berg and M. Ištvan. Special attention is paid to life and musical compositions of Jan Novák, whose work has not only the highest number of works on secular Latin texts, but also the closest connection with Latin as such. Novák’s approach to musicalization of (especially) antique originals is a testament to his excellent knowledge of linguistics and classical Roman prosody, which he fully respects. The analytical part of the thesis, however, demonstrates that he does not let its strict rules bind him slavishly. Analyses of choral cycles Amores Sulpiciae, Servato pede et pollicis ictu and Exercitia mythologica present a number of examples on which the author points out Novák’s original way of creative work with the Latin text, particularly the use of modern means of expression and the relationship between music and words. The analyses are preceded by a brief introduction to the problems of the Roman metre and the so-called restituted pronunciation, which can influence the effect of the whole composition considerably. The chapter concludes with a summary of Novák’s terms of musical expression used in his choral works within specified period of time while attempting to find parallels and contrasts in contemporary music of other Czech composers. The conclusion of the thesis recapitulates the observed facts, sets the theme of "Czech MUSICA POETICA LATINA" in the context of European development in the second half of the 20th century and outlines further possible targets of research in this area. The dissertation is accompanied by complete translation of the analyzed cycles, a list of recordings of Novák’s works and a database of secular Latin works by Czech composers of the post-war period. The author approaches her dissertation as a contribution to a deeper understanding of secular work on Latin texts, which finds itself rather outside the centre of attention of both lay and professional music community. Another objective is to introduce Novák’s personality closer, whose name and work is, unfortunately, because of earlier political persecution (after his emigration in 1968) still little known in the Czech Republic. Keywords: 20th century music, Latin, Jan Novak, Group A, composition on Latin text
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D. 4.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D. 102 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D. 52 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PaedDr. Jiří Kolář 92 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Josef Říha 200 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 307 kB