velikost textu

Choral works of Petr Eben focused on ancient themes

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Choral works of Petr Eben focused on ancient themes
Název v češtině:
Sborová tvorba Petra Ebena se zaměřením na antické náměty
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Solon Kladas, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.
Oponenti:
prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
prof. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D.
Id práce:
91976
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Hudební teorie a pedagogika (XHTP)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
4. 4. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Název: SBOROVÁ TVORBA PETRA EBENA SE ZAMĚŘENÍM NA ANTICKÉ NÁMĚTY Autor: Mgr. Solon Kladas Katedra: Katedra hudební výchovy Školitel: Prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D. Abstrakt: Ve své práci se autor zabývá životem a dílem jednoho z nejvýznamnějších soudobých českých skladatelů Petra Ebena. Sleduje celou sborovou a vokálně-instrumentální tvorbu od počátku do posledního období jeho kompoziční tvorby, uvádí nejaktuálnější informace o poslední době skladatelského života a zaměřuje se na sborová díla se starořeckým textem. První kapitola přináší stručný životopis autora, základní rodovou genealogii, seznamuje čtenáře s jeho učiteli a prvními kroky v hudbě. Dále se zmiňuje o hudebním vzdělání a rodině autora a také o jeho pobytech v cizích zemích. Další část práce je věnována inspiračním zdrojům Ebenovy tvorby, které skladatel sám spatřoval v křesťanství, gregoriánském chorálu, lidové písni, klasických i živých jazycích, básnickém slově, varhanách jako královském hudebním nástroji, ve vztahu k dětem či v antice. Následující kapitoly obsahují na jedné straně chronologický přehled veškeré Ebenovy sborové tvorby pro všechny typy sborů (sbory mužské, ženské, smíšené a dětské) a na straně druhé celé Ebenovo vokálně-instrumentální dílo (kantáty, oratoria a duchovní sborové skladby) se stručnou charakteristikou každého cyklu. Analytická část práce se zaměřuje na dvě jediná díla z rozsáhlé Ebenovy sborové tvorby, která byla napsána na text staré řečtiny. Jedná se o oratorium Apologia Sokratus a cyklus devíti ženských sborů s doprovodem harfy nebo klavíru Řecký slovník. Rozbory těchto dvou děl předkládají řadu příkladů, na nichž je poukázáno na Ebenův originální způsob tvůrčí práce se starořeckým textem, zvláště na využívání výrazových prostředků a vztah hudby a slova. V analýzách je ukázán zvláštní způsob Ebenova zhudebňování řeckého textu, v němž využívá tzv. melismat, které navazují na vyslovnost a pravidla akcentu staré řečtiny a isonu, který jedním drženým tónem přináší základní tonální centrum. Konečně do šesté, závěrečné kapitoly je zařazen soupis celé Ebenovy sborové a vokálně-instrumentální tvorby v abecedním řazení. K disertační práci jsou přiloženy fotografie ze života skladatele a partitury dvou rozebraných děl v celku. Cílem práce je přispět k zviditelnění života a díla jednoho z největších českých skladatelů druhé poloviny 20. stol. mimo jeho rodnou zemi, tedy v celoevropském kontextu. Základním předpokladem k tomu je volba anglické jazykové verze. Vzhledem k osobním interpretačním, pedagogickým a muzikologickým aktivitám autor počítá do budoucna s vytvořením řecké verze textu. Klíčová slova: Hudba 20. století, stará řečtina, Petr Eben, antický námět, sborová a vokálně- instrumentální tvorba.
Abstract v angličtině:
Title: CHORAL WORKS PETR EBEN FOCUSED ON ANCIENT THEMES Author: Mgr. Solon Kladas Department: Music Department Supervisor: Prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D. Abstract: In his thesis, the author deals with the life and work of one of the most important contemporary Czech composer Petr Eben. It monitors the whole choral and vocal- instrumental works from the beginning to the last period of his compositional work, it presents the last information about the lately composer's life and focuses on choral works, written on the ancient Greek text. The first chapter offers a brief description of the author’s life, essential genealogy, his teachers and the first steps in the field of music. Furthermore there is a reference to musical education and family of the composer and also to his sojourns abroad. Another part is devoted to Eben’s sources of inspiration, which the author himself finds in Christianity, antiquity, Gregorian chant, folk songs, classical and living languages, poetry, organ as a royal instrument or in the relationship to children. The following chapters contain on one side chronological overview of the Eben’s choral work for all types of choirs (male, female, mixed and children’s choirs) and on the other side the Eben’s vocal instrumental compositions (cantatas, oratorios and sacred choral compositions) with the brief characteristics of each cycle. The analytical part of the thesis focuses on the only two works of Eben's large choral works that were written on the ancient Greek text. Namely oratorio Apology of Socrates and the ninth part cycle for female choir with piano or harp accompaniment Greek Dictionary. Analyses of choral works present a number of examples on which the author points out Eben’s original way of creative work with ancient Greek text, particularly the use of modern means of expression and the relationship between music and words. In the analyzes is shown the special way of Eben’s set to music of Greek text, on which he uses the elements of melisma. These follow the rules of pronunciation and accent of ancient Greek. Then, he uses the technique of Ison, which by one held tone provides the basic tonal center. Finally, in the sixth chapter there is inserted an overview of Eben’s choral work and a list of entire Eben’s vocal instrumental work in alphabetical order. The dissertation thesis shall be accompanied by photographs from the life of composer and full scores of the two dismantled compositions. The aim of this thesis is to contribute to the visibility of the life and work of one of the greatest Czech composers of the late 20th century outside of his native country, thus at a European context. The basic prerequisite is the choice of the English language version. Due to personal interpretation, pedagogical and musicological activities, author envisages on the future to create a Greek language version. Keywords: 20th century music, ancient Greek, Petr Eben, ancient themes, choral and vocal instrumental output.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Solon Kladas, Ph.D. 9.51 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Solon Kladas, Ph.D. 1.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Solon Kladas, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Solon Kladas, Ph.D. 36 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D. 88 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 446 kB
Stáhnout Errata Mgr. Solon Kladas, Ph.D. 61 kB