velikost textu

Effects of variability of weather and temperature extremes on cardiovascular diseases.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Effects of variability of weather and temperature extremes on cardiovascular diseases.
Název v češtině:
Vliv proměnlivosti počasí a teplotních extrémů na onemocnění oběhové soustavy.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Hana Hanzlíková, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Jan Kyselý, Ph.D.
Oponenti:
RNDr. Radan Huth, DrSc.
RNDr. Pavla Vaněčková
Id práce:
91949
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Fyziologie živočichů (P1521)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt Zvýšená úmrtnost představuje jeden z hlavních důsledků extrémních teplot vzduchu na lidskou populaci. Nárůsty kardiovaskulární úmrtnosti v období horkých vln byly zaznamenány v mnoha evropských zemích, méně je však známé, která kardiovaskulární onemocnění jsou v období horkých vln ovlivněna nejvíce a zda se vliv horkých vln projevuje i v případě nemocnosti (hospitalizací). Méně zřejmý je také dopad chladných období na úmrtnost a nemocnost v zimních měsících, kdy jsou vztahy mezi počasím a lidským zdravím komplexnější, méně přímé a zkreslené dalšími faktory, jako jsou epidemie chřipky a akutních respiračních onemocnění. Předkládaná dizertační práce je souborem čtyř studií, z nichž tři se zabývají analýzou vlivu horkých a studených vln na úmrtnost a nemocnost na kardiovaskulární onemocnění (CVD) v České republice, se zaměřením na ischemickou chorobu srdeční (IHD) a cerebrovaskulární onemocnění (CD). Práce je doplněna studií trendů v úmrtnosti a nemocnosti (hospitalizacích) na CVD v ČR. První článek srovnává vliv horkých a studených vln na kardiovaskulární úmrtnost v ČR v období 1986–2006 a vyhodnocuje rozdíly mezi jednotlivými skupinami populace. Druhý článek se zabývá podrobně vlivem horkých a studených vln na IHD, se zaměřením na akutní infarkt myokardu (AMI) a chronickou IHD. Srovnání vlivu horkých a studených vln na kardiovaskulární úmrtnost a nemocnost (hospitalizace) v české populaci, se zaměřením na rozdíly mezi IHD a CD, je předmětem třetí studie. Poslední článek popisuje trendy v hospitalizacích a hospitalizační úmrtnosti vybraných kardiovaskulárních diagnóz, porovnává je s celkovou kardiovaskulární úmrtností v ČR v letech 1994–2009 a analyzuje vliv kladného trendu hospitalizační úmrtnosti na pokles celkové úmrtnosti na AMI a mozkovou mrtvici.
Abstract v angličtině:
Abstract Elevated mortality represents one of the main impacts of temperature extremes on human society. Increases in cardiovascular mortality during heat waves have been reported in many European countries; much less is known about which particular cardiovascular disorders are most affected during heat waves, and whether similar patterns are found for morbidity (hospital admissions). Relatively less understood is also cold-related mortality and morbidity in winter, when the relationships between weather and human health are more complex, less direct, and confounded by other factors such as epidemics of influenza/acute respiratory infections. This thesis comprises a collection of four papers, three of which address the impacts of extreme temperatures on cardiovascular disease (CVD) in the population of the Czech Republic with a focus on ischaemic heart disease (IHD) and cerebrovascular disease (CD). The three papers are complemented by a study analysing trends in cardiovascular mortality and hospitalisations in the Czech Republic. The first paper focuses on comparing the effects of hot and cold spells on mortality from CVD in the population of the Czech Republic during 1986–2006 and examines differences between population groups. The second paper analyses effects of hot and cold spells on IHD mortality in the Czech population between 1994 and 2009 with an emphasis on differences in effects on acute myocardial infarction (AMI) and chronic IHD. The third study compares impacts of hot spells on CVD mortality and morbidity (hospital admissions) in the Czech population between 1994 and 2009 with an emphasis on possible differences between CD and IHD. The last paper examines trends in hospital admissions and in-hospital case-fatality of selected cardiovascular diagnoses, compares them with national CVD mortality during 1994–2009, and estimates the potential contribution of improved in-hospital case-fatality rates to declining mortality from AMI and stroke.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Hana Hanzlíková, Ph.D. 2.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Hana Hanzlíková, Ph.D. 72 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Hana Hanzlíková, Ph.D. 69 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Hana Hanzlíková, Ph.D. 387 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Radan Huth, DrSc. 30 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Pavla Vaněčková 63 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 437 kB