velikost textu

Stanovení heparinu technikou SIA se spektrofluorimetrickou detekcí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stanovení heparinu technikou SIA se spektrofluorimetrickou detekcí
Název v angličtině:
Determination of heparine by SIA with spectrofluorimetric detection
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Ladislav Bár
Vedoucí:
doc. RNDr. Petr Rychlovský, CSc.
Oponent:
RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D.
Id práce:
91932
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Analytická chemie (NANALD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Heparin, Sekvenční injekční analýza (SIA), Fenothizinová barviva, Spektrofluorimetrická detekce, Spektrofotometrická detekce
Klíčová slova v angličtině:
Heparin, Sequential injection analysis (SIA), Phenothiazine dyes, Spectrofluorimetric detection, Spectrophotometric detection
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá stanovením heparinu technikou sekvenční injekční analýzy s využitím spektrofluorimetrické a spektrofotometrické detekce. Princip stanovení je založen na interakci heparinu s fenothiazinovým barvivem. Detekuje se pokles intenzity fluorescence barviva v jeho emisním maximu. V případě spektrofotometrické detekce pak pokles absorbance barviva v jeho absorpčním maximu. Z fenothiazinových barviv byla použita methylenová modř, azur A a azur B. Stanovení probíhala na vlastní sestavené SIA aparatuře, pro kterou byl v LabView 7.1 vytvořen ovládací software. Pro spektrofluorimetrickou detekci byly realizovány dvě varianty průtokového uspořádání. Varianta 1: Pro deionizovanou vodu jako nosný roztok s dávkováním zón barviva a heparinu byly nalezeny tyto optimální podmínky: cbarviva = 1×10–5 mol dm–3; vprůtoku = 2500 µl min–1; délka reakční cívky 0 cm; dávkovaný objem barviva 150 µl a vzorku 150 µl. Použitelný dynamický rozsah kalibračních závislostí s exponenciálním průběhem se pro jednotlivá barviva pohybuje v rozmezí m. s. – 1200, případně až 1500 IU dm–3. Meze detekce se pohybují v rozsahu 7,6 – 39,1 a meze stanovitelnosti 58,8 – 124,5 IU dm–3. Varianta 2: Při použití barviva jako nosného roztoku s dávkováním heparinu byly zjištěny následující optimální podmínky: cbarviva = 1×10–5 mol dm–3; vprůtoku = 3000 µl min–1; délka reakční cívky 50 cm; dávkovaný objem vzorku 100 µl. Použitelný dynamický rozsah kalibračních závislostí je obdobný jako pro první variantu. Meze detekce se pohybují v rozmezí 20,4 – 62,8 a meze stanovitelnosti v rozsahu 80,1 – 135,8 IU dm–3.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis was focused on a determination of heparin using sequential injection analysis with spectrofluorimetric and spectrophotometric detection. The principle of determination was based on the interaction of heparin with phenothiazine dye. A decrease of fluorescence intensity of dye in its emission maximum was detected. In the case of spectrophotometric detection a decrease of the absorbance of dye was measured. Azure A, azure B and methylene blue were used as representantive selection of phenothiazine dyes. The determination was performed on a laboratory made SIA apparatus, for which a control software in LabVIEW 7.1 graphical programming was created. Two types of flow configuration for spectrofluorimetric detection were implemented. Type 1: For deionized water as a carrier stream with a injection of heparin and dye zones there were found the following optimal conditions: cdye = 1×10–5 mol dm–3; vflow = 2500 µl min–1; reaction coil length of 0 cm; injected volume of dye 150 µl and injected volume of sample 150 µl. Dynamic range of calibration curves with an exponential course for the individual dyes in the range of LOQ – 1200, eventually up 1500 IU dm–3 were detected. Limits of detection between 7.6 – 39.1 and the limits of quantification between 58.8 – 124.5 IU dm–3 were found. Type 2: For use a dye as a carrier stream with an injection of heparin there were found the following optimal conditions: cdye = 1×10–5 mol dm–3; vflow = 3000 µl min–1; reaction coil length of 50 cm; injected volume of sample 150 µl. Dynamic range of calibration curves is similar to the first type of measurement. Limits of detection between 20.4 – 62.8 and the limits of quantification between 80.1 – 135.8 IU dm–3 were found.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ladislav Bár 2.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ladislav Bár 162 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ladislav Bár 163 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Petr Rychlovský, CSc. 27 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. 172 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc. 99 kB