text size

Queer geografie Česka: Heteronormativita prostoru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Queer geografie Česka: Heteronormativita prostoru
Titile (in english):
Queer geography of Czechia: Heteronormativity of space
Type:
Diploma thesis
Author:
RNDr. Michal Pitoňák
Supervisor:
RNDr. Jana Spilková, Ph.D.
Opponent:
RNDr. Roman Matoušek, Ph.D.
Thesis Id:
91836
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Social Geography and Regional Develop. (31-340)
Study programm:
Biology (N1501)
Study branch:
Teaching of Biology and Geography for Secondary Schools (UNBZ)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
02/06/2011
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
queer geografie, heteronormativita, closet, queer prostor, sexualita, LGBTIQ, škola, metoda sněhové koule (snowball sampling)
Keywords:
queer geography, heteronormativity, closet, queer space, sexuality, LGBTIQ, school, snowball sampling
Abstract (in czech):
Abstrakt Na základě pečlivého studia zahraniční, západní, ale i ne-západní literatury v této diplomové práci představuji české geografii sexualitu a s ní spojené prostorové konceptualizace. Na začátku teoretické části diskutuji rámec, v němž geografie studuje sexualitu. Dále se zabývám klíčovou terminologií a některými jejími změnami. Poté, co vysvětlím hlavní terminologické problémy, popisuji mnohačetný a rozmanitý vývoj se sexualitou spojených geografií. Soustředím se na queer geografii, popisuji queer hledisko a zaměřuji se na porozumění prostorové konstrukci sexuality, přičemž odhaluji heteronormativitu prostoru. S využitím queer přístupu nepřímo dekonstruuji binární dvojici veřejný a soukromý prostor, odhalením falešnosti této dvojice vztahující se k sexualitě. Představuji queer bar jako typický queer prostor, přičemž odhaluji sexuální closetovanost LGBTIQ lidí. Poté předkládám školní prostředí, jako v současnosti typický, heteronormativní prostor a instituci. Ke konci teoretické části dále diskutuji některé queer praktiky destabilizování heteronormativy, jak ve školním, tak ve veřejném prostoru. V empirické části diskutuji metodologii výběru, založeného na internetu, pomocí přeposílání, jež je inspirovaný metodou snowball a představuji výsledky svého on-line dotazníkového šetření, jež dosáhl na N=1589 respondentů. Nejprve se zaměřuji na základní charakteristiku LGBTIQ vzorku. Dále studuji vnímanou heteronormativitu a experimentálně se ji snažím změřit v rozdílných prostorech a místech. Tato tématika je úzce spojená s výzkumem diskriminace, proto zkoumám i zkušenostmi respondentů s diskriminací. Závěrem se zajímám o closetovanost českých a slovenských respondentů, vyšetřuji postoje LGBTIQ osob ke gay/lesbickým prostorům a ke kyber-socializaci a pokouším se zodpovědět na nesnadnou otázku, zdali v Česku je, či není LGBTIQ komunita. Dále předkládám výsledky dokazující důležitost měst pro rozvoj queer prostoru a prokazuji prostorovou nerovnoprávnost vztahující se k lidské sexualitě. Klíčová slova: queer geografie, heteronormativita, closet, queer prostor, sexualita, LGBTIQ, škola, metoda sněhové koule (snowball sampling).  
Abstract:
Abstract Drawing on rigorous foreign, both Western and non-Western, literature, this thesis introduces sexuality and its connected spatial conceptualizations to Czech geography. In the beginning of the theoretical part, I discuss the framework under which geography studies sexuality. Then, I discuss the crucial terminology while pointing out at some changes in it. After understanding some of the major terminological issues, I delve into a description of the multiple and diverse development of sexuality related geographies. Focusing on queer geography, I delineate the queer standpoint and concentrate on understanding the spatial construction of sexuality in space while unveiling the heteronormativity of space. Using the queer approach, I implicitly deconstruct the binary of public and private space by pointing out at its spuriousness regarding the sexuality. I present a queer bar as a typical queer space while revealing the sexual closetedness of LGBTIQ people. Then I introduce the school environment as, for the time being, a typical heteronormative space and institution. In the end of the theoretical part, I discuss the queer practices of destabilizing heteronormativity both at school and in public space. In the empirical part of the thesis, I discuss the methodology of my internet based chain-referral snowball sampling and display the results of an on-line based questionnaire with the final sample of N=1589 LGBTIQ respondents. First, I aimed to explore the basic characteristics of the LGBTIQ sample. Second, I was interested in LGBTIQ people’s perceptions of the heteronormativity and experimentally tried to measure it in different places and spaces. Third, the issue of heteronormativity was connected with asking about experiences with discrimination. And lastly, I queried about the closetedness of Czech and Slovak respondents, probed LGBTIQ people’s attitudes towards gay/lesbian spaces, cyber- socialization and tried to answer the elusive question of whether there is an LGBTIQ community in Czechia or not. I proved the importance of cities for the queer space development, and spatial inequality regarding the people’s sexuality. Keywords: queer geography, heteronormativity, closet, queer space, sexuality, LGBTIQ, school, snowball sampling.  
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis RNDr. Michal Pitoňák 3.93 MB
Download Attachment to the thesis RNDr. Michal Pitoňák 2.63 MB
Download Abstract in czech RNDr. Michal Pitoňák 112 kB
Download Abstract in english RNDr. Michal Pitoňák 22 kB
Download Supervisor's review RNDr. Jana Spilková, Ph.D. 60 kB
Download Opponent's review RNDr. Roman Matoušek, Ph.D. 212 kB
Download Defence's report doc. RNDr. Hana Kühnlová, CSc. 81 kB
Download Errata RNDr. Michal Pitoňák 347 kB