velikost textu

Vliv obsahových látek vybraných taxonů vyšších rostlin na trombocytární agregaci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv obsahových látek vybraných taxonů vyšších rostlin na trombocytární agregaci
Název v angličtině:
The Influence of Compounds from Selected Higher Plant Taxons on Platelet Aggregation
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Eliška Štejnarová, Ph.D.
Školitel:
Prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc.
prof. RNDr. Daniel Grančai, CSc.
Id práce:
91649
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické botaniky (16-16130)
Program studia:
Farmacie (P5206)
Obor studia:
Toxikologie přírodních látek (DTX)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: farmaceutické botaniky a ekologie Kandidát: mgr. Eliška ŠTEJNAROVÁ Školitel: doc. RNDr. Lubomír OPLETAL, CSc. Název disertační práce: Vliv obsahových látek vybraných taxonů vyšších rostlin na trombocytární agregaci V rámci systematického výzkumu sekundárních metabolitů rostlin z čeledi Asteraceae na trombocytární antiagregační a antioxidační aktivitu byly testovány sumární extrakty z 32 druhů této taxonomické jednotky. Antiagregační aktivita byla hodnocena in vitro na lidských trombocytech v plazmě bohaté na destičky. Primární použitá koncentrace extraktů byla 500 μg ml-1, jako agonisté agregace byly použity kyselina arašidonová (AA), adenosindifosfát (ADP), kolagen (COL) a trombin (TR). Z testovaných rostlin byla antiagregačně aktivní pouze Leuzea carthamoides (listy), inhibovala agregaci vyvolanou ADP o 33 ± 6 % a COL o 95 ± 5 %. Žádný z testovaných taxonů nevykázal proagregační působení. Z 10,5 kg sušených listů parchy saflorové byly sekvenčně připraveny extrakty; z nejaktivnějšího, chloroformového extraktu bylo sloupcovou a tenkovrstvou chromatografií izolováno 5 látek: LC-1 (cynaropikrin), LC-2 (chlorojanerin), LC-3 (repdiolid), LC-4 (jaceosidin), LC-5 (hispidulin). Antiagregační aktivita látek (IC50) byla následující: LC-1: 336 ± 17 µM – ADP, 300 ± 33 µM – COL, 1050 ± 34 µM – AA, agregace TR neovlivněna; LC-2: 552 ± 19 µM – COL, agregace TR, ADP, AA neovlivněna; LC-3: 630 ± 12 µM – ADP, 1050 ± 25 µM – COL, 490 ± 30 µM – AA, agregaci indukovanou TR repdiolid neovlivnil; LC-4: 1190 ± 31 µM – ADP, 382 ± 13 µM – COL, 136 ± 16 µM – AA, agregace TR neovlivněna; LC-5: 1060 ± 54 µM – ADP, 100 ± 24 µM – COL, 522 ± 13 µM – AA, agregace TR neovlivněna. V testech na antioxidační aktivitu (DPPH) byly LC-1 a LC-2 prakticky neúčinné (EC50 1000 µM), zatímco LC-3 byl významně aktivnější (EC50 259 ± 14,2 µM). Oba flavonoidy byly v porovnání se standardy rovněž málo účinné: LC-4 (EC50 411 ± 17,8 µM) a LC-5 (EC50 796,6 ± 25,7 µM), trolox (EC50 27,8 ± 1,7 µM), kvercetin (EC50 25,3 ± 1,6 µM). V případě FRAP testu vykázala nejvyšší hodnotu LC-4 (39,2 µM po 60min. expozici) v porovnání se standardy: troloxem (22,2 µM) a kvercetinem (98,3 µM). Klíčová slova: antiagregační aktivita, DPPH test, FRAP test, Asteraceae, Leuzea carthamoides, cynaropikrin, chlorojanerin, repdiolid, jaceosidin, hispidulin.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Pharmaceutical Botany and Ecology Candidate: Mgr. Eliška ŠTEJNAROVÁ Supervisor: Doc. RNDr. Lubomír OPLETAL, CSc. Title of doctoral thesis: The Influence of Compounds from Selected Higher Plant Taxons on Platelet Aggregation As a part of phytochemical study of secondary metabolites of plants from family Asteraceae, 32 species from this taxonomical unit were tested for platelet aggregation and antioxidant activity. Platelet aggregation was evaluated in vitro on human thrombocytes in platelet rich plasma. The primary used concentration of extracts was 500 µg·mL-1, arachidonic acid (AA), adenosine diphosphate (ADP), collagen (COL), and thrombin (TR) were used as agonists. Out of the tested species, Leuzea carthamoides (leaves) was the only species which exhibited antiplatelet activity, the extract inhibited platelet aggregation induced by ADP and COL by 33 ± 6 % and 95 ± 5 %, respectively. None of the tested taxons showed proaggregatory effect. From 10.5 kg of dried leaves of L. carthamoide the extracts were prepared sequentially; five compounds: LC-1 (cynaropicrine), LC-2 (chlorojanerin), LC-3 (repdiolid), LC-4 (jaceosidin), LC-5 (hispidulin) were isolated from the most active extract (chloroform) by column and thin layer chromatography. The antiplatelet activity of compounds (IC50) was for LC-1: 336 ± 17 µM – ADP, 300 ± 33 µM – COL, 1050 ± 34 µM – AA, aggregation induced by TR was not affected; for LC-2: 552 ± 19 µM – COL, aggregation induced by TR, ADP, AA was not affected; for LC-3: 630 ± 12 µM – ADP, 1050 ± 25 µM – COL, 490 ± 30 µM – AA, aggregation induced by TR was not affected by repdiolid; for LC-4: 1190 ± 31 µM – ADP, 382 ± 13 µM – COL, 136 ± 16 µM – AA, aggregation induced by TR was not affected; for LC-5: 1060 ± 54 µM – ADP, 100 ± 24 µM – COL, 522 ± 13 µM – AA, aggregation induced by TR was not affected. Compounds LC-1 and LC-2 were practically inactive in DPPH radical scavenging assay (EC50 > 1000 µM), while LC-3 was significantly more active (EC50 259 ± 14.2 µM). Both flavonoids were also less active in comparison with standard antioxidants: LC-4 (EC50 411 ± 17.8 µM) and LC-5 (EC50 796.6 ± 25.7 µM), trolox (EC50 27.8 ± 1.7 µM), quercetin (EC50 25.3 ± 1.6 µM). In case of FRAP test the highest value showed LC-4 (39.2 µM after 60 mins exposition) in comparison with standards: trolox (22.2 µM) and quercetin (98.3 µM). Key words: Antiplatelet activity, DPPH assay, FRAP test, Asteraceae, Leuzea carthamoides, cynaropicrine, chlorojanerin, repdiolid, jaceosidin, hispidulin.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eliška Štejnarová, Ph.D. 5.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eliška Štejnarová, Ph.D. 442 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eliška Štejnarová, Ph.D. 364 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc. 286 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc. 138 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Daniel Grančai, CSc. 87 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc. 125 kB