velikost textu

Význam jednotlivých částí CNS při vniku závislosti na opioidech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Význam jednotlivých částí CNS při vniku závislosti na opioidech
Název v angličtině:
Importance of particular regions of CNS in the development of opioid addiction
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Tereza Vyvadilová
Vedoucí:
RNDr. Lucie Hejnová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Lenka Roubalová, Ph.D.
Id práce:
91648
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (B1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (BKATA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
opioidy, opioidní receptory, závislost, centrální nervová soustava, systém odměny
Klíčová slova v angličtině:
opioids, opioid receptors, addiction, central nervous system, reward system
Abstrakt:
Opioidy se v lékařství používají jako nejsilnější léky proti bolesti. Mechanismus jejich účinku je dán prostřednictvím vazby na opioidní receptory, které se nacházejí v centrálním nervovém systému a periferní nervové soustavě. Opioidy mají vysoký potenciál pro vznik závislosti. Psychická složka závislosti se vyznačuje ztrátou kontroly nad užíváním a nutkavou touhou opatřit si návykovou látku s cílem dosáhnout určitého psychického stavu. Somatickou součástí je vzestup tolerance, která se projevuje nutností zvyšování dávek k dosažení požadovaného účinku. V této bakalářské práci jsou shrnuty poznatky o jednotlivých částech centrální nervové soustavy, které se podílí na vzniku závislosti, což jsou ventrální tegmentální oblast, nucleus accumbens, locus coeruleus, ventrální pallidum a amygdala. Zdá se, že hlavní úlohu ve vzniku závislosti hraje mesolimbický systém odměny, který souvisí se zvýšeným uvolňováním dopaminu, což má za následek povzbuzení centra odměny.
Abstract v angličtině:
Opiods are used as the most powerful painkillers in the medicine. The mechanism of their effect is determined by binding to the opioids receptors located in the central nervous system and peripheral nervous system. The opioids have high potential to develop addiction. Significance of psychical addiction belongs to losing control above using and compulsive desire to obtain drug of abuse to achieve certain psychical state. The somatic part is increase tolerance demonstrating need of dose increasing to achieve required effect. This thesis summarizes knowledge about particular regions of the central nervous system which participate on developing of addiction as ventral tegmental area, nucleus accumbens, locus coeruleus, ventral pallidum and amygdala. It seems that main role in developing of addiction acts the mesolimbic reward system which relates with increased release of dopamine resulting in stimulation of the brain reward system.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Vyvadilová 616 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Vyvadilová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Vyvadilová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Lucie Hejnová, Ph.D. 94 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Lenka Roubalová, Ph.D. 120 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 81 kB