velikost textu

Vliv čistírny odpadních vod na kvalitu vody v toku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv čistírny odpadních vod na kvalitu vody v toku
Název v angličtině:
The effect of WWTP om the water quality in the stream
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Michal Kunert
Vedoucí:
Ing. Libuše Benešová, CSc.
Oponent:
prof. RNDr. Dana Komínková, Ph.D.
Id práce:
91626
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Chemie (B1407)
Obor studia:
Chemie životního prostředí (BCHZP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ČOV, kvalita vody, znečištění vody
Klíčová slova v angličtině:
WWTP, water quality, water pollution
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této bakalářské práce je sledování kvality toku Čermenka pomocí stanovení základních fyzikálně chemických parametrů a koncentrací přítomných iontů ve vzorcích vody a následný vliv na kvalitu toku po vybudování nové čistírny odpadních vod. Klíčová slova : kvalita vod, znečištění vod, čistírna odpadních vod
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this work is to monitor the quality of Čermenka creek by determining the basic physical and chemical parameters and concentration of ions present in water samples and subsequent impact on the quality of the water after the construction of new waste water treatment plant. Keywords : water quality, water pollution, wastewater treatment plant
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michal Kunert 234 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michal Kunert 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michal Kunert 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Libuše Benešová, CSc. 26 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Dana Komínková, Ph.D. 54 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 324 kB