velikost textu

Studium souvislosti změn periody a spektrálního typu u zákrytových dvojhvězd

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium souvislosti změn periody a spektrálního typu u zákrytových dvojhvězd
Název v angličtině:
Study of connection between period changes and spectral type in eclipsing binaries
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Vyhnálková
Vedoucí:
RNDr. Petr Zasche, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Marek Wolf, CSc.
Id práce:
91577
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Program studia:
Fyzika (B1701)
Obor studia:
Obecná fyzika (FOF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
26. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zákrytové dvojhvězdy, spektrální typy, změny periody, algolidy
Klíčová slova v angličtině:
eclipsing binaries, spectral types, period changes, Algols
Abstrakt:
Abstrakt: V této práci se zkoumá, zda existuje souvislost mezi změnami periody zákrytových dvojhvězd a spektrálního typu jejich sekundární složky. V rámci práce se prošetří charakter změn periody na základě O-C diagramů. Ze získaných informací byly vytvořeny diagramy, jež vykreslují závislosti hmotnostního poměru obou složek (nebo periody) na efektivní teplotě sekundáru a další pro různé typy hvězd a délku měření. Z těchto diagramů nebyla prokázána absence proměnlivých změn periody pro dvojhvězdy s horkým sekundárem, ale naznačují posun teplot sekundárů pro dvojhvězdy s rostoucí (klesající) periodou k vyšším (nižším) hodnotám. Také se ukázalo, že monotónní změny periody jsou přibližně dvakrát častější pro hvězdy typu β Lyrae a W Ursa Majoris než pro algolidy.
Abstract v angličtině:
Abstract: Main aim was to study whether there is a correlation between the changes in the period of the eclipsing binary stars and the spectral type of their secondary components. In the course of this thesis the character of period changes based on O-C diagrams is studied. Obtaining necessary data, several diagrams were constructed, namely the dependence of the mass ratio of both components (or period) for the effective temperature of the secondary, and another for various star type and lenght of measurement. From these diagrams the absence of alterning period change of the binaries with hot secondary was not proved, but it is indicated the shift of temperature of secondaries for binaries with increase (decrease) period to higher (lower) values. Also it was showed that monotone period changes are approximately twice more frequent for β Lyrae and W UMa-type stars than for Algols.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Vyhnálková 2.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Vyhnálková 180 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Vyhnálková 166 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Petr Zasche, Ph.D. 172 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Marek Wolf, CSc. 207 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Ivana Stulíková, CSc. 152 kB