velikost textu

Sledovánívýskytu heparinové resistence u populace nemocných před operací srdce v mimotělním oběhu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sledovánívýskytu heparinové resistence u populace nemocných před operací srdce v mimotělním oběhu
Název v angličtině:
The incidence of heparin resistance in patients operated with the use of extracorporeal circulation
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Vladimír Brzek, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Jan Harrer, CSc.
Oponenti:
doc. MUDr. Jan Tošovský, CSc.
doc. MUDr. Marek Gwoździewicz, Ph.D.
Id práce:
91502
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Kardiochirurgická klinika (15-442)
Program studia:
Chirurgie (P5116)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Souhrn Přibližně u 20% populace se vyskytuje heparinová rezistence. V tom případě po podání běžné dávky heparinu, která je 2-3mg/kg nedojde k dostatečnému prodloužení ACT. Cíl: Stanovit skutečný výskyt heparinové rezistence u pacientů před kardiochirurgickou operací. Zjistit, zda je závislost mezi předoperační léčbou heparinem a výskytem heparinové rezistence. Dále zjistit, zda je závislost mezi počtem trombocytů, koncentrací antitrombinu, věkem pacientů a heparinovou rezistencí. Soubor pacientů a metodika: Během tří let jsme postupně zahrnuli do prospektivní studie celkem 624 pacientů před operací v mimotělním oběhu. U pacientů jsme sledovali hodnoty ACT (activated clotting time) před operací a během operace. U všech nemocných jsme sledovali čtyři faktory, které jsou v literatuře považovány za možné příčiny výskytu heparinové rezistence: věk ≥ 65 let, počet trombocytů předoperačně ≥ 300 × 109/l, předoperační podávání různých druhů heparinů, koncentrace antitrombinu ≤ 60 % a kombinace všech faktorů. Pokud dávka heparinu ≥ 5 mg/kg nevyvolala antikoagulační odpověď ≥ 480 s podle ACT, pak jsme pacienty zařadili do skupiny heparin-rezistentních. K vyhodnocení našich výsledků byl použit test shody relativní četnosti a χ2 test nezávislosti. Výsledky: V našem souboru se heparinová rezistence vyskytla u 203 z 624 pacientů, tj. u 32,5 %. Výskyt heparinové rezistence se statisticky významně lišil od předpokládaných 22 %. Z celkového počtu 624 pacientů bylo 363 (58,2 %) starších 65 let. Hypotéza závislosti na věku ≥ 65 let se zamítá (p = 0,0391), resp. je na hranici statistické významnosti. Pro počet trombocytů před operací vyšší než 300 × 109/l byla testována hypotéza nezávislosti vůči alternativě závislosti. Hypotéza nezávislosti byla zamítnuta (p = 0,000027). Před operací byl heparin podán 192 pacientům (30,8 %). Byla testována hypotéza závislosti vůči alternativě nezávislosti. Hypotéza nezávislosti byla zamítnuta (p < 0,001). Pro koncentraci antitrombinu ≤ 60 % před operací se testovala hypotéza nezávislosti vůči alternativě závislosti. Pro antitrombin byla zamítnuta hypotéza nezávislosti heparinové rezistence na koncentraci antitrombinu ACT ≤ 60 % (p < 0,001). Závěr: Výsledky naší práce potvrdily statisticky významně vyšší výskyt heparinové rezistence, než byl předpoklad. Výsledky potvrdily také statisticky významnou závislost výskytu heparinové rezistence na rizikových faktorech, které jsme sledovali kromě věku pacientů, který byl na hranici statistické významnosti.
Abstract v angličtině:
Summary Heparin resistance occurs in about 20% of population. In that case, after application of a usual dose of heparin (2-3 mg/kg) ACT will not be sufficiently extended. Aim: To determine the real incidence of heparin resistance in patients scheduled for a cardiac surgical procedure. To determine whether there is an association between preoperative treatment with heparin and the incidence of heparin resistance. Also, to establish whether there is an association between platelet count, patients’ age, and heparin resistance. Patients and methods: A total of 624 patients scheduled for on-pump surgery were included into a prospective study over a period of three years. Preoperative and intraoperative activated clotting time (ACT) values were recorded. Additionally, four factors referred to in the relevant literature as potential causes of developing heparin resistance were monitored in all patients: age 65 years, preoperative platelet count ≥ 300 × 109/l, preoperative administration of various types of heparin, antithrombin concentration ≤ 60%, and a combination of all. Patients were considered heparin-resistant if a heparin dose ≥ 5 mg/kg had not produced an anticoagulation response with ACT ≥ 480 s. Our data were evaluated using the test of agreement of relative frequency and the χ2 test. Results: In our group, heparin resistance was detected in 203 of the 624 patients (32.5%). The incidence of heparin resistance diff ered significantly from the anticipated 22%. Among the 624 patients, 363 (58.2%) were older than 65 years. The hypothesis of age- dependence ≥ 65 years is rejected (p = 0.0391) or is of bordeline statistical signifi cance. Regarding preoperative platelet count higher than 300 × 109/l, the hypothesis of independence was tested as opposed to the hypothesis of dependence. The hypothesis of independence was rejected (p = 0.000027). Before surgery, heparin was administered to 192 patients (30,8%). The hypothesis of dependence was tested as opposed to the alternative hypothesis of independence. The independence hypothesis was rejected (p < 0.001). Regarding preoperative antithrombin levels ≤ 60%, the hypothesis of independence was tested as opposed to the alternative hypothesis of independence. The hypothesis of independence of heparin resistance on antithrombin levels ≤ 60% was rejected (p < 0.001). Conclusion: Results of our study have confi rmed an incidence of heparin resistance signifi cantly higher than anticipated. Furthermore, our results have confi rmed the incidence of heparin resistance to depend signifi cantly on the tested risk factors, except for patients’ age, which was of bordeline statistical signifi cance.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Vladimír Brzek, Ph.D. 5.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Vladimír Brzek, Ph.D. 27 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Vladimír Brzek, Ph.D. 15 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Vladimír Brzek, Ph.D. 225 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Jan Tošovský, CSc. 107 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Marek Gwoździewicz, Ph.D. 93 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 69 kB