velikost textu

Informační zahlcení jako bariéra ve sdílení informací v organizaci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Informační zahlcení jako bariéra ve sdílení informací v organizaci
Název v angličtině:
Information Overload as a Barrier to Information Sharing in an Organization
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Bc. Jana Tomečková
Vedoucí:
PhDr. Petra Zia Sluková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Lucie Vavříková
Id práce:
91353
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá informačním zahlcením jaké jedné z bariér při sdílení informací v organizaci. Cílem této práce je shrnout současné poznatky o tomto fenoménu zejména ze zahraniční literatury a aplikovat tyto poznatky na konkrétní organizaci působící v České republice. Úvodní část práce se zaměřuje na vysvětlení pojmů a definici informačního zahlcení, jeho působení na člověka a náchylnost lidí k tomuto problému. Dále práce shrnuje historické pozadí i významné současné výzkumy na tomto poli. Významná část této práce se zabývá způsoby komunikace a vlivu prostředků počítačově zprostředkované komunikace (zejména přes e-mail, instant messaging a Intranet) na pocit informačního zahlcení. Z převážně zahraniční literatury jsou čerpány návrhy na řešení informačního zahlcení v organizaci zejména se zaměřením na výše zmiňováné způsoby komunikace. Praktická část se věnuje analýze možných příčin informačního zahlcení na kontrétním oddělení outsourcingové společnosti Accenture se zřetelem na e-mail, instant messaging a Intranet a návrhům, jakým způsobem informačnímu zahlcení na tomto oddělení předcházet či řešit [Autorský abstrakt].
Abstract v angličtině:
This thesis deals with information overload as one of the barriers to information sharing within an organization. The aim of this work is to summarize current findings on this phenomenon and subsequently apply these findings to a particular organization operating in the Czech Republic. The first chapter offers a definition of information overload and explains terms related to this topic. It demonstrates how information overload influences people and what kind of people incline to suffer from information overload. Furthermore this chapter introduces a historical background together with significant current researches in this area. The following two chapters focus first on the ways information is communicated within an organization and second on how computer mediated communication (especially via e-mail, instant messaging and Intranet) contributes to information overload. The suggested solutions come mainly from foreign literature. In the final chapter the theoretical knowledge is applied to a practical case study, in which possible causes of information overload are analysed. The case study focuses on a specific department of Accenture Services Ltd. The emphasis is again placed on e-mail, instant messaging and Intranet. The last part of this chapter offers suggestions how to prevent or solve the problem of information overload in this department [Author‘s abstract].
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Jana Tomečková 595 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Bc. Jana Tomečková 293 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Jana Tomečková 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Jana Tomečková 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petra Zia Sluková, Ph.D. 91 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lucie Vavříková 85 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 44 kB