velikost textu

Opioidní receptory a jejich signální systém v myokardu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Opioidní receptory a jejich signální systém v myokardu
Název v angličtině:
Opioid receptors and their signaling system in the myocardium
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Marek Ladislav
Vedoucí:
doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Oponent:
RNDr. Jan Neckář, Ph.D.
Id práce:
91301
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (B1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (BKATA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
GPCR, opioidy, receptor, srdce, regulace, signalizace
Klíčová slova v angličtině:
GPCRs, opioids, receptors, heart, regulation, signaling
Abstrakt:
Abstrakt Hlavním cílem této bakalářské práce je shromáždit a systematicky seřadit poznatky o opioidních receptorech a jejich signálním systému v myokardu. Činnost srdce je však řízena především adrenergní signalizací a tato práce proto obsahuje také údaje týkající se vlastností a významu dalších důležitých receptorů. Pro lepší obecné porozumění a v rámci shrnutí lze v této práci také nalézt všeobecné základní informace o opioidním systému, především o receptorech a jejich signalizaci. O opioidních receptorech v myokardu se toho stále příliš mnoho neví, a to přesto, že především za různých patofyziologických okolností by opioidní systém mohl mít velmi důležitou úlohu. Důvodů může být několik. Možnost bližší charakterizace opioidních receptorů v myokardu je poměrně obtížná vzhledem k relativně malému množství těchto receptorů v srdeční tkáni. Situaci také poněkud komplikují určité mezidruhové rozdíly, které v modulaci funkce srdce panují. Dosud není zcela objasněn úplný mechanismus, kterým opioidní receptory působí na myokard. Především u lidí by toto poznání mohlo být klíčové, protože tyto receptory, resp. jejich ligandy, by se daly využít k lékařským účelům.
Abstract v angličtině:
Abstract The main objective of this bachelor thesis is to systematically collect and sort information about opioid receptors and their signaling system in the myocardium. Heart activity is controlled mainly by adrenergic signaling, and this work therefore contains also some data concerning the characteristic and significance of other relevant receptors. For better understanding, general basic information about opioid system, especially about the receptors and their signaling, is also provided. Relatively little is known about opioid receptors in the myocardium even though these receptors may have an important role especially in various pathophysiological conditions. There can be several reasons for this. The possibility of further characterization of opioid receptors in the myocardium is rather difficult due to the relatively small number of these receptors in heart tissue. The situation is somewhat complicated also by some differences in the modulation of cardiac function among different species. The complete molecular mechanism by which opioid receptors act on the myocardium has not yet been fully uncovered. Especially in the case of humans this knowledge can be crucial, because these receptors and their ligands could be used for medical purposes.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marek Ladislav 984 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marek Ladislav 35 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marek Ladislav 17 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 99 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jan Neckář, Ph.D. 457 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 81 kB