velikost textu

Farmacie ve středoškolském učivu chemie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Farmacie ve středoškolském učivu chemie
Název v angličtině:
Pharmacy in chemistry curriculum for secondary education
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Veronika Petřeková
Vedoucí:
doc. RNDr. Helena Klímová, CSc.
Oponent:
RNDr. Renata Šulcová, Ph.D.
Id práce:
91248
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Učitelství chemie a biologie pro střední školy (UNCHB)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Chemie, pedagogické dokumenty, učebnice, farmacie, léčiva, odborný text, laboratorní úlohy
Klíčová slova v angličtině:
Chemistry, educational documents, textbooks, pharmacy, drugs, scientific text, laboratory works
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá zařazením tématu Léčiva a Farmacie do středoškolského učiva. Práce je rozdělena do čtyř částí. První se zabývá obsahem učiva léčiva v kurikulárních dokumentech. Ve druhé části se věnuji srovnání vzdělávacích systémů v České republice a Slovinsku a analýze českých a slovinských učebnic pro střední školy a gymnázia. Třetí část práce s názvem Farmacie práce obsahuje odborný text pro učitele středních škol a gymnázií. Jsou v ní obsaženy základní informace o tomto odvětví a materiály, které mohou být využity při výuce. Součástí výukových materiálů je deset laboratorních prací.
Abstract v angličtině:
Abtract The thesis deals with integration of the topic Medicine and Pharmacy into secondary education curriculum. The work is divided into four parts. First part pursues the content of medicine in the curriculum documents. Second part is devoted to comparison of educational systems in the Czech Republic and Slovenia and analysis of Czech and Slovenian textbooks for secondary schools. Third part contains special texts for teachers of secondary schools. It also includes basic information about pharmacy as well as other materials, which can be used in education. Thesis also contains ten laboratory works.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Petřeková 1.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Petřeková 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Petřeková 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Helena Klímová, CSc. 84 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Renata Šulcová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Helena Klímová, CSc. 80 kB
Stáhnout Errata Mgr. Veronika Petřeková 43 kB