text size

Dedenie

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Dedenie
Title (in czech):
Dědění
Titile (in english):
Succession
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Mgr. Tatiana Prevužňáková
Supervisor:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Opponent:
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Thesis Id:
90964
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Civil Law (22-KOP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
22/02/2016
Defence result:
Pass
Language:
Slovak
Keywords (in czech):
Dedič, Dedičské právo, Dedičstvo, Poručiteľ
Keywords:
Heir, Inheritance law, Inheritance, The deceased
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Práca sa zaoberá problematikou dedenia, zásad dedičského práva i europeizáciou dedičského práva hmotného. Pre hlbšie poznanie matérie dedičského práva sa práca zameriava na základné body historického vývoja ovplyvňujúce túto oblasť na našom území, najmä dedičskoprávnu úpravu v starovekom Ríme, v stredoveku, vo Všeobecnom zákonníku občianskom, napokon prechádza charakteristické črty súčasného dedičského práva v Českej republike. Dedičská postupnosť prichádza do úvahy, ak sú súčasne splnené viaceré okolnosti subjektívnej a objektívnej povahy. K dedeniu môže prísť iba smrťou poručiteľa, ak zanechal nejaký majetok a osoba povolaná k dedeniu musí byť spôsobilým dedičom, ktorej svedčí dedičský titul, ktorým je zákon alebo závet. Napokon sa vyžaduje splnenie poslednej podmienky, a to že povolaný dedič, dedičstvo neodmietol. Vyššie uvedené hmotnoprávne predpoklady dedenia sú samostatne rozobraté v texte. Kardinálna pozornosť je sústredená na hmotnoprávne náležitosti a predpoklady dedenia, ktoré sú systematizovane rozanalyzované v podkapitolách. Záver práce rozoberá dedenie s cudzím prvkom a europeizáciu dedičskoprávnej úpravy. Text je prestúpený úvahami súladnosti súčasnej právnej úpravy s potrebami praxe, poukazovaním na vhodnosť, alebo možnú v praxi vyvolávajúcu problematickosť nastávajúcej právnej úpravy dedičského práva, ktorú ustanovuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Predkladaná práca vychádza z platnej právnej úpravy dedenia v zákone č. 40/1964 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, pričom neopomína zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, z tuzemskej i zahraničnej odbornej literatúry a judikatúry.
Abstract:
ABSTRACT This thesis deals with the topic of succession, principles of the inheritance law and Europeanization of the inheritance law. For a deeper understanding of the matter of the inheritance law, this thesis focuses on the basic points of historical development influencing this area of law in our territory, especially legal regulation of inheritance law in Ancient Rome, the Middle Ages, the General Civil code and finally deals with characteristic features of the current inheritance law in the Czech Republic. Succession applies in case that several conditions of subjective and objective character are met simultaneously. An inheritance is acquired upon the death of the deceased, in case when the deceased left some property and a person who shall gain the inheritance is an eligible heir, with the inheritance title, being either the law or the testament. Finally, the last condition, that the heir did not renounce the inheritance, shall be met. Abovementioned substantive conditions of succession are individually discussed in the thesis. The main attention is focused on substantive requirements and conditions of succession that are systematically analysed in subchapters. The final part of the thesis analyses the succession with a foreign element and Europeanization of legal regulation of the inheritance law. The thesis considers compliance of current legal regulation with needs of practice, referring to appropriateness or potential practical difficulties created by legal regulation of the inheritance law under the Act no. 89/2012 Coll. the Civil code. This thesis is based on the valid legal regulation of succession in the Act no. 40/1964 Coll. the Civil code, as amended, not omitting the Act no. 89/2012 Coll. the Civil code, on domestic and foreign literature and case law.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Tatiana Prevužňáková 2.68 MB
Download Abstract in czech Mgr. Tatiana Prevužňáková 57 kB
Download Abstract in english Mgr. Tatiana Prevužňáková 43 kB
Download Supervisor's review doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 25 kB
Download Opponent's review JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 435 kB
Download Defence's report 152 kB