velikost textu

Dedenie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dedenie
Název v češtině:
Dědění
Název v angličtině:
Succession
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Tatiana Prevužňáková
Vedoucí:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Id práce:
90964
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
22. 2. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Dedič, Dedičské právo, Dedičstvo, Poručiteľ
Klíčová slova v angličtině:
Heir, Inheritance law, Inheritance, The deceased
Abstrakt:
ABSTRAKT Práca sa zaoberá problematikou dedenia, zásad dedičského práva i europeizáciou dedičského práva hmotného. Pre hlbšie poznanie matérie dedičského práva sa práca zameriava na základné body historického vývoja ovplyvňujúce túto oblasť na našom území, najmä dedičskoprávnu úpravu v starovekom Ríme, v stredoveku, vo Všeobecnom zákonníku občianskom, napokon prechádza charakteristické črty súčasného dedičského práva v Českej republike. Dedičská postupnosť prichádza do úvahy, ak sú súčasne splnené viaceré okolnosti subjektívnej a objektívnej povahy. K dedeniu môže prísť iba smrťou poručiteľa, ak zanechal nejaký majetok a osoba povolaná k dedeniu musí byť spôsobilým dedičom, ktorej svedčí dedičský titul, ktorým je zákon alebo závet. Napokon sa vyžaduje splnenie poslednej podmienky, a to že povolaný dedič, dedičstvo neodmietol. Vyššie uvedené hmotnoprávne predpoklady dedenia sú samostatne rozobraté v texte. Kardinálna pozornosť je sústredená na hmotnoprávne náležitosti a predpoklady dedenia, ktoré sú systematizovane rozanalyzované v podkapitolách. Záver práce rozoberá dedenie s cudzím prvkom a europeizáciu dedičskoprávnej úpravy. Text je prestúpený úvahami súladnosti súčasnej právnej úpravy s potrebami praxe, poukazovaním na vhodnosť, alebo možnú v praxi vyvolávajúcu problematickosť nastávajúcej právnej úpravy dedičského práva, ktorú ustanovuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Predkladaná práca vychádza z platnej právnej úpravy dedenia v zákone č. 40/1964 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, pričom neopomína zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, z tuzemskej i zahraničnej odbornej literatúry a judikatúry.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis deals with the topic of succession, principles of the inheritance law and Europeanization of the inheritance law. For a deeper understanding of the matter of the inheritance law, this thesis focuses on the basic points of historical development influencing this area of law in our territory, especially legal regulation of inheritance law in Ancient Rome, the Middle Ages, the General Civil code and finally deals with characteristic features of the current inheritance law in the Czech Republic. Succession applies in case that several conditions of subjective and objective character are met simultaneously. An inheritance is acquired upon the death of the deceased, in case when the deceased left some property and a person who shall gain the inheritance is an eligible heir, with the inheritance title, being either the law or the testament. Finally, the last condition, that the heir did not renounce the inheritance, shall be met. Abovementioned substantive conditions of succession are individually discussed in the thesis. The main attention is focused on substantive requirements and conditions of succession that are systematically analysed in subchapters. The final part of the thesis analyses the succession with a foreign element and Europeanization of legal regulation of the inheritance law. The thesis considers compliance of current legal regulation with needs of practice, referring to appropriateness or potential practical difficulties created by legal regulation of the inheritance law under the Act no. 89/2012 Coll. the Civil code. This thesis is based on the valid legal regulation of succession in the Act no. 40/1964 Coll. the Civil code, as amended, not omitting the Act no. 89/2012 Coll. the Civil code, on domestic and foreign literature and case law.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tatiana Prevužňáková 2.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tatiana Prevužňáková 57 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tatiana Prevužňáková 43 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 25 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 435 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB