velikost textu

Aplikace solvatačního modelu k popisu retence vybraných látek v kapalinové a plynové chromatografii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aplikace solvatačního modelu k popisu retence vybraných látek v kapalinové a plynové chromatografii
Název v angličtině:
Application of solvation mocel to retention description of selected compounds in liquid and gas chromatography
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Štěpán Jirkal, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Radomír Čabala, Ph.D.
Oponenti:
prof. RNDr. Ladislav Feltl, CSc.
doc. RNDr. Dr. David Sýkora
Konzultant:
prof. Ing. Jiří Ševčík, DrSc.
Id práce:
90878
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Analytická chemie (P1403)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Lineární vztahy solvatační energie, popis retence, solvatační model, výpočet deskriptorů, kapalinová chromatografie, plynová chromatografie
Klíčová slova v angličtině:
Linear solvation energy relationships, retention description, solvation model, calculation of descriptors, liquid chromatography, gas chromatography
Abstrakt:
ABSTRAKT (CZ) Solvatační model (LSER) byl použit ke studiu retenčního chování látek v kapalinové a plynové chromatografii. V první kapitole byl studován popis retence 21 látek solvatačním modelem na reverzní stacionární fázi, v širokém rozmezí složení mobilní fáze methanol- voda a acetonitril-voda. Retence aromatických sloučenin byla obecně lépe popsána solvatačním modelem, než alifatických sloučenin. Byl sledován vliv jednotlivých analytů, použitých pro formulaci LSER modelu, na celkovou schopnost popisu retence modelem. Odlišných výsledků v odhadu retence bylo dosaženo použitím regresního souboru látek obsahujícím pouze sloučeniny aromatické, nebo naopak jen alifatické. Rozdílné výsledky také poskytoval solvatační model formulovaný pouze z kyslíkatých derivátů, nebo naopak dusíkatých derivátů organických látek. Druhá kapitola práce, tematicky zaměřená na plynovou chromatografii, se zabývala popisem retence 152 izomerů C5-C8 alkenů LSER modelem. Solvatační deskriptor L alkenů byl získán odhadovými metodami Havelec-Ševčík (HS) a Platts-Butina (PB), deskriptor E byl přímo vypočten podle jeho definice. Na základě použitých metod k odhadu deskriptorů byly sestaveny dva modely k popisu retence alkenů, model HS a model PB. Byla zjištěna vyšší chyba odhadu retence pro cis izomery alkenů, počítané modelem HS. Po úpravě modelu HS odstraněním příspěvku pro cis interakce, bylo dosaženo významného zlepšení v popisu retence. Oba modely byly použity k odhadu retence 59 alkenů C5-C7. Model HS s deskriptory L,HS no cis a E,calc poskytnul přesnější popis retence, ve srovnání s modelem PB. Dále byla popisována retence skupiny 93 oktenů, nejlepších výsledků bylo dosaženo modelem PB pomocí deskriptorů L,PB a E,calc. Na závěr byla studována retence celé skupiny C5-C8 alkenů, kde se výrazněji projevovala heteroskedasticita reziduí u dvou-deskriptorových modelů. V případě jedno-deskriptorových modelů HS a PB nebyla heteroskedasticita jednoznačně prokázána. Nejlepší popis retence 152 alkenů s jediným deskriptorem L poskytnul model HS.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT (EN) The solvation model based on LSER was applied to study the retention behaviour of analytes in liquid and gas chromatography. In a first chapter, a retention description of 21 solutes was investigated by using the solvation model in a wide range of mobile phase composition methanol-water and acetonitrile-water. Generally, the retention of aromatic compounds was better described by the solvation model, compared to aliphatic compounds. Effect of the particular analytes used to formulate the LSER model on ability of retention description was studied. Different results of a retention estimation was achieved by using the regression set of compounds including aromatic solutes only or by contrast aliphatic solutes only. The solvation model developed on the basis of oxygen derivatives provided distinct results in comparison to model formulated with nitrogen derivatives only. The second chapter of this work, focused on gas chromatography, dealt with a description of retention of 152 isomers C5-C8 alkenes by the LSER model. The solvation descriptor L was obtained by using two estimation methods Havelec-Ševčík (HS) and Platts-Butina (PB), the descriptor E was calculated according to its definition. Two models for retention description of alkenes were constructed, the HS model and the PB model, derived from the methods for estimation of descriptors. Higher error of the estimated retention calculated by the HS model was found for cis isomers of alkenes. After a modification of the HS model by omitting the contribution for cis interaction was achieved a significant improvement in the retention description. Both the models were used to estimate the retention of 59 alkenes C5-C7. The HS model with descriptors L,HS no cis and E,calc provided the more accurate retention description compared to the PB model. Next, a retention description of 93 octenes was carried out and the best results were achieved by the PB model using the descriptors L,PB and E,calc. Finally, retention of all 152 alkenes C5-C7 was studied, where noticeable heteroscedasticity of residuals occurred at the two-descriptor models. In case of the one- descriptor models HS and PB, heteroscedasticity was not entirely proved. The best retention description of 152 alkenes with only single descriptor L provided the HS model.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Štěpán Jirkal, Ph.D. 3.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Štěpán Jirkal, Ph.D. 254 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Štěpán Jirkal, Ph.D. 253 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Štěpán Jirkal, Ph.D. 1.15 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Ladislav Feltl, CSc. 481 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Dr. David Sýkora 36 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 972 kB