velikost textu

Charakteristika komunálního odpadu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Charakteristika komunálního odpadu
Název v angličtině:
Characteristics of Municipal Solid Waste
Typ:
Disertační práce
Autor:
Markéta Dvořáková, Ph.D.
Školitel:
Ing. Libuše Benešová, CSc.
Oponenti:
MUDr. Magdalena Zimová, CSc.
Mgr. Petra Innemanová, Ph.D.
Id práce:
90554
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Environmentální vědy (P3931)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 10. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
komunální odpad, množství KO, skladba KO, fyzikálně-chemické veličiny KO, sítová analýza
Klíčová slova v angličtině:
municipal solid waste (MSW), quantity of MSW, composition of MSW, physicochemical properties of MSW, sieve analysis
Abstrakt:
ABSTRAKT Základním předpokladem pro vytváření optimální infrastruktury odpadového hospodářství v obcích jsou aktuální informace o měrném množství a zejména složení komunálních odpadů (KO). Pro výběr vhodného způsobu nakládání ze směsným komunálním odpadem (SKO) je dále nutná znalost základních fyzikálně-chemických parametrů tohoto druhu odpadu. Vzhledem k povinnostem ČR vyplývajícím z legislativních opatření Evropské Unie jsou výše uvedené znalosti potřebné také na úrovni ČR při plánování národní strategie odpadového hospodářství Ministerstvem životního prostředí. Tato disertační práce se zabývá studiem vlastností KO (především SKO) ve třech základních typech obytné zástavby (sídlištní, smíšená, venkovská) lišících se způsobem vytápění a možností nakládat s odpady. Vlastní experimentální práce probíhaly v letech 2008 a 2009. Při analýzách bylo postupováno dle metodiky založené na sítové analýze SKO do předem určených zrnitostních frakcí a ručním dotřiďování do látkových skupin. Fyzikálně-chemické vlastnosti byly zjišťovány laboratorními analýzami dle platných norem. Složení SKO ze zástavby sídlištní a smíšené je podobné. Naopak SKO ze zástavby venkovské obsahuje především vyšší podíl jemné frakce (částice menší než 8 mm), která je tvořena hlavně popelem pocházejícím ze spalování fosilních paliv v domácích topeništích. Nejvíce je v SKO ze sídlištní a smíšené zástavby zastoupen bioodpad (21 - 25 %), dále pak papír (16 - 19 %), plasty (14 - 15 %) a spalitelný odpad (14 %). Ve venkovské zástavbě tvoří nejvyšší podíl SKO jemná frakce (34 %) a bioodpad (13 %). Výhřevnost a vlhkost SKO ze sídlištní a smíšené zástavby (10,5 MJ/kg resp. 30 %) je vyšší než u SKO ze zástavby venkovské (6,5 MJ/kg resp. 24 %). Chemické ukazatele se také liší, především obsah prvků Tl, As, Cr, Ni, Zn, Fe, Mn a S je vyšší v SKO z venkovské zástavby. Vzhledem k nízké výhřevnosti a vysokému obsahu výše uvedených kovů v SKO z venkovské zástavby je vhodný k energetickému využití spalováním pouze SKO ze zástavby sídlištní a smíšené (cca 77 % SKO produkovaného v ČR). Pro biologické zpracování podsítných frakcí není vhodný SKO ze žádného typu zástavby, jelikož nesplňuje legislativní požadavky stanovené pro výstupy ze zařízení pro biologické zpracování. Přibližný potenciál materiálového využití recyklovatelných KO v ČR je asi 41 % celkové produkce KO, se započtení bioodpadu pak asi 57 %.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Objective knowledge about quantity, composition and physicochemical characteristics of municipal solid waste (MSW) in the Czech Republic will form the basis for decision- making when considering processing facilities or regional waste management systems. As the country continues to streamline its legislation to the European Union’s solid waste mandates, the results of these studies were employed by the Czech Ministry of Environment to optimise the national waste management strategy. This doctoral thesis focuses on the composition of MSW, primarily the mixed MSW from three types of households in the Czech Republic (urban, mixed and rural) differentiated by their heating methods and possibility of waste disposal. The respective experimental work and data-collection took place in years 2008 and 2009. Methodology used in the analyses is based on the sieve analysis of mixed MSW within predetermined grain size fraction and on the final manual sorting of the waste by material categories. The physicochemical characteristics were measured according to the standard analysis methods. The composition of mixed MSW in urban and mixed households are similar. Some of the biggest differences were found in the quantities of certain subsample categories, especially fine fraction (matter smaller than 8 mm), between urban and mixed households with central heating and rural households that primarily employ solid fuels. The use of these solid fuels increases the fraction of the finer categories because of the higher presence of ash. The major part of the MSW in central and mixed households consists of biowaste (21 - 25 %), paper (16 - 19 %), plastics (14 - 15 %) and combustible waste (14 %) and in rural households by fine fraction (34 %) and biowaste (13 %). Heating values and moisture of the mixed MSW from central and mixed households (cca 10.5 MJ/kg resp. 30 %) are higher than in rural households (cca 6.5 MJ/kg resp. 24 %). The chemical parameters also varied significantly, especially in the quantities of Tl, As, Cr, Ni, Zn, Fe, Mn and S, which were higher in rural households. Only mixed MSW in urban and mixed households (approx. 77 % of mixed MSW produced in the CR) is suitable for energy recovery by incineration because the mixed MSW in rural households has too low heating value and high concentration of the chemical parametres mentioned above. For biological treatment of fine fractions is not suitable the mixed MSW from any type of households since it does not meet the legislative requirements for the outputs of the devices for biological treatment. Potencial of material recovery of MSW in the CR is about 41 % of the produced MSW, with biowaste it is about 57%.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Markéta Dvořáková, Ph.D. 3.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Markéta Dvořáková, Ph.D. 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Markéta Dvořáková, Ph.D. 64 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Markéta Dvořáková, Ph.D. 377 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Magdalena Zimová, CSc. 778 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petra Innemanová, Ph.D. 198 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 612 kB