velikost textu

Sochařský náhrobek na Olšanských hřbitovech éry J. V. Myslbeka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sochařský náhrobek na Olšanských hřbitovech éry J. V. Myslbeka
Název v angličtině:
Sculptural headstone on Olšany cemetery at the age of J. V. Myslbek
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Monika Eretová
Vedoucí:
prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.
Oponent:
prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.
Id práce:
90516
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Dějiny umění (DU)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato práce pojednává o sochařských náhrobcích na Olšanských hřbitovech. Bližší časové určení vymezuje éra sochaře Josefa Václava Myslbeka, jedná se tedy o závěr 19. století a první roky století nadcházejícího. Úvodní kapitola seznamuje s vývojem, jaký prodělala instituce hřbitova od středověku po 19. století, jehož zlomovým bodem byly josefínské reformy. Následuje vývoj Olšanských hřbitovů od dob, kdy zde bývalo morové pohřebiště, po současnost. Jedna pasáž je speciálně věnována fenoménu olšanského umění. Jsou zde vzpomenuti sochaři a architekti od Ignáce Platzera a Františka Xavera Lederera, přes Emanuela Maxe, Bohuslava Schnircha či i Josefa Mařatku, po Olbrama. Následující část se již věnuje osobě Josefa Václava Myslbeka, jeho životu, rodině, stěžejním dílům a především jeho působením na poli sepulkrálního umění. Zmiňují se zde veškeré jeho práce z této oblasti, specifický důraz je pak vyvinut na prostředí Olšanských hřbitovů jako kulisu jeho soch. To se ale již dostáváme ke stěžejní části a to náhrobním pomníkům význačných osobností: Karla Sladkovského, Julia Grégra, Josefa Baráka, Jindřicha Fügnera a Miroslava Tyrše. Tyto kapitoly dokumentují počáteční ideu náhrobku, jejich vznik, realizaci, ale také slavnostní odhalení. Pomníky jsou vždy detailně popsány a vyloženy z ikonografického hlediska. Jelikož zmíněné pomníky byly hmotným výsledkem úspěchu různých veřejných sbírek na ně pořádaných, byla společnost s jejich existencí pevně spjata. Právě to rozebírá další kapitola – pohřeb vlastence a jeho pomník jako středobod zájmu veřejnosti. Krátká pasáž referuje o nejrozměrnějším olšanském díle, mauzoleu rodiny Lannovy a Schebkovy. Nemůže samozřejmě chybět kapitola zabývající se náměty a symboly náhrobků v době kolem přelomu 19. a 20. století. Ty jsou demonstrovány na příkladech přímo z prostředí Olšan. Práci uzavírá stručná kapitola vykreslující postavu umělce v prostředí Olšanských hřbitovů.
Abstract v angličtině:
This dissertation deals with sculptural headstones at Olšany cemetery. Time definition determinate age of the sculptor Josef Václav Myslbek, the end of the 19th century and first years of the next century are concerned. Introductory chapter informs about cemetery evolution from middle ages to the 19th century with reformations by emperor Josef II. as a important turning point. Part containing evolution of Olšany cemetery from the times, when there was plaguey burial ground, to present follows. One passage is especially devoted to the phenomenon of Olšany arts. Sculptors Ignác Platzer, František Xaver Lederer, Emanuel Max, Bohuslav Schnirch, Josef Mařatka and Olbram Zoubek are mentioned. Following part is finally dedicated to the person of Josef Václav Myslbek, his life, family, principal works and mainly his activity at course of sepulchral art. Whole his works from this field are listed. Extra accent is put on the setting of Olšany cemetery as a coulisse of his plastics. Now we are getting to the cardinal part of the dissertation, sepulchral monuments of eminent personages: Karel Sladkovský, Julius Grégr, Josef Barák, Jidnřich Fügner and Miroslav Tyrš. These chapters document initial idea of monument, its genesis, realization and also its festal revelation. These monuments are always described in detail and explicated from iconographical point of view. Because mentioned monuments resulted from many successful different fund-raising campaigns, society was with their existence closely associated. Right the following chapter holds forth on this – a funeral of a patriot and his sepulchral monument as a centre of public interests. Short passage gives a report on the largest work of Olšany cemetery, Lannas and Schebeks mausoleum. A chapter covering with subjects and symbols of headstones at the age of the turn of the 19th century can’t miss. They are illustrated by examples directly from the surround of Olšany cemetery. At the closing part there is a short chapter depicting a person of an artist in a context of Olšany cemetery.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Monika Eretová 12.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Monika Eretová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Monika Eretová 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Roman Prahl, CSc. 48 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc. 58 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 37 kB