velikost textu

Strategie zvládání problémových situací na středních odborných školách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Strategie zvládání problémových situací na středních odborných školách
Název v angličtině:
Strategies of managing misbehavior at secondary vocational schools
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jana Houšková
Vedoucí:
PhDr. Eva Šírová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. David Čáp
Id práce:
90402
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (M7701)
Obor studia:
Psychologie (PS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2012
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pedagogická psychologie, nevhodné chování žáka, školní komunikace, autorita učitele, zvládání problémového chování
Klíčová slova v angličtině:
educational psychology, student's misbehavior, school communication, authority of a teacher, managing of problem behavior
Abstrakt:
ABSTRAKT Prostřednictvím teoretické části diplomové práce autorka nastiňuje nejpodstatnější publikované aspekty, které se podílejí na vzniku problematického chování, a předkládá různé strategie, jak se takovým situacím dá předcházet nebo čelit. Praktická část mapuje, jaké všechny vlivy mohou způsobovat výskyt problematického chování a jak se s problematickým chováním učitelé vyrovnávají. Při výzkumu, který probíhal v pěti středních odborných školách, v 9 třídách, byla použita metoda videoanalýzy chování (pozorování), rozhovor s učiteli a dotazník pro studenty. Výzkum potvrdil, že existuje řada proměnných mající vliv na eliminaci problematického chování – osobnost učitele, jeho zkušenosti, metody výuky, předmět, složení a uspořádání třídy, počet žáků v hodině. Ve vztahu žáka a učitele se vyžaduje respekt, autorita, ale i pozitivní přístup ke studentovi. Komunikace mezi učiteli a žáky by měla být jasná, měla by mít stanovená a dodržovaná pravidla. Jako nejrychlejší a nejúčinnější strategie zvládání problematického chování se jeví nonverbální prostředky. Z verbálních strategií je taktičtější vyjadřovat učitelovy postoje a pocity k problematickému chování žáků, vysvětlovat jim, proč se nemůžou daným způsobem chovat, používat v hodině humor. Práce je sondou do prostředí českých středních škol, mapuje chování současné adolescentní mládeže a vybízí k následnému longitudinálnímu výzkumu. Klíčová slova: pedagogická psychologie, nevhodné chování žáka, školní komunikace, autorita učitele, zvládání problémového chování
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The theoretical part of the thesis outlines the most important published aspects, which are involved in the development of problem behavior (misbehavior), and present different strategies, how to prevent or manage these situations. The empirical part describes all factors which can cause the problem behavior and depicts how teachers deal with such a behavior. In the research conducted at five secondary vocational schools, in nine classes, was used a method of video analysis of behavior (observation), an interview with teachers and a questionnaire for students. The research confirmed that there are many variables affecting the elimination of misbehavior – teacher´s personality, her/his experiences, teaching methods, a subject, a composition and arrangement of a class, a number of students in a class. Respect, authority but also a positive attitude to a student is required in a relation between a student and a teacher. Communication between teachers and students should be clear and should have defined and adhered rules. As the fastest and the most effective strategy of managing misbehavior appears a non- verbal communication. From verbal strategies it is tactical to express teacher´s attitudes and feelings to problematic student´s behavior, to explain students, why they cannot behave that way, and to use humor in class. The thesis is a probe into the environment of Czech secondary schools, focuses on behavior of contemporary adolescents and youth and encourages to subsequent longitudinal research.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Houšková 1.65 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jana Houšková 800 MB
Stáhnout Příloha k práci 2 Mgr. Jana Houšková 800 MB
Stáhnout Příloha k práci 3 Mgr. Jana Houšková 800 MB
Stáhnout Příloha k práci 4 Mgr. Jana Houšková 800 MB
Stáhnout Příloha k práci 5 Mgr. Jana Houšková 144.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Houšková 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Houšková 24 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Eva Šírová, Ph.D. 57 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. David Čáp 77 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. 97 kB
Stáhnout Errata Mgr. Jana Houšková 420 kB