velikost textu

Převody vlastnictví bytů z bytových družstev na jejich členy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Převody vlastnictví bytů z bytových družstev na jejich členy
Název v angličtině:
The Transfers of Cooperative Apartments from Housing Cooperatives to Their Members
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Petr Kunc
Oponenti:
JUDr. Jaroslav Oehm
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Id práce:
90395
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
22. 10. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
bytové družstvo, družstevní byt, smluvní přímus
Klíčová slova v angličtině:
housing cooperative, cooperative apartment, contractual obligation
Abstrakt:
ABSTRAKT V ČESKÉM JAZYCE Rigorózní práce se zabývá problematikou převodů družstevních bytů do vlastnictví členů bytových družstev. Jejím cílem je postihnout zvláštní povahu těchto majetkových dispozic. Po úvodním vymezení předmětu a subjektů převodů autor ve snaze nalézt důvody, které vedou členy bytových družstev k úvaze o převedení družstevního bytu do svého vlastnictví, porovnává právní režimy nájmu družstevního bytu a vlastnictví bytu. Největší část rigorózní práce je věnována problematice převodů družstevních bytů do vlastnictví členů družstev, jejichž provedení ukládá bytovým družstvům zákon, aniž by bytovým družstvům umožňoval požadovat za převedení bytu do vlastnictví protiplnění ve formě kupní ceny. Autor zkoumá důvody, které vedly zákonodárce k přijetí opatření závažným způsobem zasahující do vlastnického práva bytových družstev, hodnotí jej z hlediska jeho přiměřenosti a schopnosti dosáhnout sledovaného účelu. V této souvislosti analyzuje také vývoj bytového družstevnictví v letech 1948-1991, a to z hlediska zásahů do práv členů bytových družstev a nájemců družstevních bytů. Další část rigorózní práce zaměřuje se již na platnou právní úpravu. Autor se zejména snaží upozornit na značné výkladové problémy, která některá ustanovení právních předpisů upravujících převody družstevních bytů do vlastnictví členů přinášejí. Pozornost je věnována vzniku a zániku práva na převod družstevního bytu do vlastnictví, včetně problematiky prodlužování promlčecích dob pro uplatnění nároku na převedení družstevního bytu do vlastnictví. Předmětem zkoumání jsou také podmínky, jejichž splnění je předpokladem pro realizaci převodu vlastnictví a dále vlastní proces převodu. Autor dále vysvětluje zákonem užitý pojem bezplatnosti převodů družstevních bytů do vlastnictví člena a v této souvislosti se zabývá otázkami hrazení nákladů spojených s provedením převodů a majetkového vypořádání vztahů mezi družstvem a členem v souvislosti s převodem družstevního bytu do vlastnictví člena. V další části rigorózní práce se její autor zamýšlí nad důsledky převodu družstevního bytu do vlastnictví člena pro další trvání členství člena, jemuž byl byt do vlastnictví převeden, v družstvu. V závěru práce se pak autor zmiňuje i o převodech družstevních bytů do vlastnictví členů, na které nemají členové zákonný nárok, když se snaží porovnat právní úpravu nepovinných a povinných převodů a upozornit na možné problémy, které při realizaci nepovinných převodů mohou nastat.
Abstract v angličtině:
ABSTRAKT V ANGLICKÉM JAZYCE The thesis deals with the issue of transfer of cooperative apartments to the ownership of the members of housing cooperatives. After the initial definition of the object and subjects of transfer, the author in order to find the reasons why the members of housing cooperatives consider to transfer cooperative apartment to their property compares the legal regimes of cooperative apartment lease and condominium. The largest part of the thesis is devoted to the issue of transfers of cooperative apartments to the ownership of the members of housing cooperatives whose accomplishment is entailed by law, without allowing housing cooperatives to request for transferring apartment into ownership consideration in the form of property purchase price. The author examines the reasons which let the legislators to take the measures seriously affecting the property right of housing cooperatives, he evaluates it in terms of its adequacy and ability to achieve the persued aim. In this context, he analyzes the development in the years 1948-1991, both in terms of interference with rights of the members of housing cooperatives and cooperative housing tenants. Another part of the thesis focuses on already effective legal modification. The author tries mainly to draw attention to significant problems of interpretation that certain provisions of legal regulations governing transfers bring. The attention is paid to the creation and extinction of the right to transfer the cooperative apartment to condiminium, including the issue of protraction of the limitation of time for estoppel of cooperative apartment transfer to condominium.The subject of examination is also conditions whose fulfilment is a prerequisite for the realization of the transfer of ownership and the process of the transfer itself. The author further explains the legally used concept of free of charge transfers to the ownership of apartments in the context he deals with the issues of payments of costs associated with making the transfer and property settlements of relationships between the housing cooperative and the member in connection of the apartment transfer to condominium. In next part of the thesis, the author speculates about the subsequences of the apartment transfer to the ownership and the continuation of membership in the housing cooperative in the case a member´s apartment is transfered to condominium. In the conclusion of the thesis, the autor also mentions the transfer of cooperative apartments to ownership of the members who do not have any legal claim, when trying to compare the regulations of optinal and mandantory transfers and point to possible problems in implementation of optional transfers they may occur.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Petr Kunc 1.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Petr Kunc 216 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Petr Kunc 217 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jaroslav Oehm 47 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 24 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 137 kB