velikost textu

Právní nástroje ochrany přírody

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní nástroje ochrany přírody
Název v angličtině:
Legal tools for nature conservation
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jana Hůlková
Vedoucí:
doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Id práce:
90393
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
25. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato práce je založena na provázanosti teoretického pojetí a dělby právních prostředků ochrany přírody s vybranými prostředky tak, jak je upravuje pozitivní právo. Ve zvláštní části práce je u vybraných institutů ochrany přírody popsán historický vývoj prostředku i současný legislativní stav. Pro ucelenost je uveden také výběr z platné judikatury. Na aplikačních problémech jednotlivých témat lze lépe doložit nutnost úpravy de lege ferenda. Podle pozitivního práva se právní prostředky ochrany přírody dělí na zvláštní územní a druhovou ochranu. Jednou z materií, která je běžně aplikována v praxi, je ochrana dřevin rostoucích mimo les. V české právní úpravě má dlouhou tradici. Historicky zajímavým a tradičním tématem je ochrana mimořádně významných dřevin formou památného stromu. V současné době jsou k dispozici nejnovější aktualizovaná data o stromech vyhlášených za památné. Zákon o ochraně přírody a krajiny nezná pouze běžně užívané prostředky ochrany jako výše zmíněné, ale upravuje také právní instituty veřejnosti zcela neznámé. Jedním z nich je tzv. obligatorní převod příslušnosti hospodaření s pozemkem ve státním vlastnictví. Norma upravující tento proces nebyla k dnešnímu dni zdárně aplikována. Důvody nezdaru lze shledat především v nejasnosti procesu samotného převodu a neprovázanosti právní terminologie dotčených právních předpisů. Aktuálně velmi diskutovaným tématem je ekonomicko - právní institut finanční náhrady za ztížené lesní nebo zemědělské hospodaření. Jeho aplikace je předmětem soudního výkladu. V současné době dochází k reflexi praktických poznatků v návrhu na legislativní změny. Obecně lze konstatovat, že právní prostředky jednotlivých předmětů ochrany přírody a krajiny nutně podléhají a nadále stále budou podléhat legislativním změnám.
Abstract v angličtině:
LEGAL TOOLS FOR NATURE CONSERVATION This work is describing the interconnection of the theoretical concept and the division of legal tools for nature conservation and tools as arranged in positive law. In a special part of the thesis, the historical development of a tool and its current legal status is described in selected instruments of nature conservation. For coherence, applicable case law is overviewed for each instrument. On application problems in each topic, the necessity of adjustments de lege ferenda is described. In positive law, legal tools for nature conservation are divided into special territorial protecion and species protection. One of the instruments with wide practical application and with long tradition in the Czech law is the protection of trees growing outside forest. The traditional form of protection, interesting from a historical viewpoint, is the protection of exceptionally valuable trees as tree monuments. Currently, up-to-date database of information on tree monuments is available. Yet, the Nature Conservation Act does not include just the above-mentioned widely used protection tools. It also covers areas unbeknown to the public. One such a tool is the so-called compulsory transfer of management jurisdiction of state-owned land. The tool regulating this process has not been successfully applied yet. The reasons for the failure to do so can be seen in the ambiguity of the process of the transfer itsels, as well as the lack of links in legal terminology of the acts concerned. Currently, one of the widely discussed topics is the economic and legal tool of financial compensation of impeded agricultural and forest management. Its application is the subject of judicial interpretation. Currently, practical findings are being reflected into proposals of legal changes. In general, legal tools for nature conservation are currently subject to many changes and it possible to predict that they will further evolve in the future.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jana Hůlková 814 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jana Hůlková 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jana Hůlková 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 140 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Martina Franková, Ph.D. 39 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 158 kB