velikost textu

Operátorové myslenie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Operátorové myslenie
Název v angličtině:
Operator thinking
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Janka Ruppeldtová, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
Oponenti:
PhDr. Alena Hošpesová, CSc.
doc. RNDr. Matúš Harminc
Id práce:
90255
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Didaktika matematiky (XDM)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
6. Závery V závere struène podávame zhrnutie výsledkov práce v oblasti teórie a praxe, a taktiež možné smerovanie ïal¹ieho výskummu s cieµom hlb¹ie preniknú» do problematiky operátorov ého myslenia jedincov. V duchu súèasných kon¹truktivistických teórií vyuèovania k zvý¹eniu zaangažovanosti žiakov do vlasného poznávania môže nesporne prispie» navodenie prostredia, ktorého cieµom nie je len rie¹enie slovných úloh, ale predov¹etkým formulovanie problémov samotnými žiakmi (problem posinng). Za prínos predkladanej práce považujeme: teoretické popísanie atlasu úloh s dvoma operátormi, zjemnenie klasikácie operátorov, uvedených v práci (Hejný, Stehlíková, 1999), roz¹írenie pojmu lineárny sylogizmus na kvantitatívny sylogizmus, rozpracovanie pojmu operátor operátorov, charakterizovanie konceptuálne a procesuálne zadaných úloh s operátormi, ich detailná komparácia pomocou vrstiev slovnej úlohy, vytvorenie gradovanej série úloh s cieµom budovania schémy operátorového myslenia, popísanie fenoménov rie¹iteµských procesov žiakov, z ktorých mnohé predstavujú obstakly pri budovaní schémy operátorového myslenia, voµba vhodného diagnostického nástroja na zis»ovanie úrovne operátorového myslenia studentov, komparácia žiackych a studentských riešitelských procesov z hladiska úrovne operá-torového myslenia. V priebehu práce sa objavili nové otázky, ktoré poukazujú na potrebu dalších výskumov. Smery, ktorými by sa mohli ubera», sú naledovné: skúmanie schopnosti žiakov transformovat slovné úlohy s operátormi, charakterizovan é jedným matematickým modelom, vzhµadom na rôzne kategórie: vek, charakter úloh, skúmanie schopnosti žiakov tvorit slovné úlohy s operátormi vzhµadom na vek, charakter úloh, skúmanie korelácie medzi vekom respondentov a charakterom úloh pri tvorbe i transformovan í úloh, zistovanie vplyvu pohlavia na voµbu riešitelskej stratégie, a tým úrovne operátorového myslenia jedinca, hladanie dalších reedukačných metód, skúmanie vplyvu edukačného štýlu učitela na volbu riešitelskej stratégie.
Abstract v angličtině:
Resumé The initial goal of the thesis was to nd out the ability of pupils to understand the text of additive word problems, grasp their objects and relations, distinguish numerical data in the function of states and operators, solve such word problems, correctly interpret acquired results, but also to detect possible obstacles to solving or reasons for a pupil's failure in order to draw methods how to eliminate them. After realizing some pre-experiments the goal was shifted to a qualitatively higher level { to investigate the level of an individual's operator thinking via specic word problems, additive word problems with operators, and to design possible ways how to develop a scheme of an individual's operator thinking. For illustrating our research tool we present an example of word problems of a conceptual character and a situation of a procedural character both containing only operators. Bob is 13cm taller than Adam. Chris is 4cm shorter than Bob. Compare the height of Chris and Adam and say how many cm Chris is taller or shorter than Adam. In January the price of a coat was reduced by 500 Sk. Then in February the price rose by 800 Sk, but in March it went down again by 600 Sk. For our purpose we used the assigned word problem for pupils in dierent research methods, such as interview, tests, transfer (based on free paraphrasing an assigned word problem by a pupil to his/her schoolmate) and for students the situation with the appeal to complete the situation by forming a question, which is part of the activity called problem posing, and then solve it. From 2003 to 2008 we realized 8 experiments with 157 9{12-year-old pupils and 131 students, mainly pre-service elementary teachers. We analyzed their solving processes using qualitative methods, mainly Comparative Analysis and Atomic Analysis (Hejný, 1992). While doing the cognitive analyses we took advantage of some concept development theories { the Theory of Generic Models (Hejný, 2003), Procedural and Conceptual Knowledge in Mathematics (Hiebert, Lefevre, 1986) and the Procept Theory (Gray, Tall, 2001). Research ndings show there are three basic levels of a solver's ability of operator thinking: 1. A state is dominant; an operator depends on state presence. 2. An operator is dominating, but a state is helpful to operator considerations. 3. An operator is able to exist independently on states. Developing the scheme of operator thinking via word problems with operators is based on weakening states if they are required by a solver and putting the accent on operators. Dierent possible ways how to reach the higher level of operator thinking are described in detail in the thesis. In simple terms using the appropriate context successful educational strategies following from existing researches are oriented on modelling situations by means of dramatisation, simulative dramatisation, games, visualisation, creating schemes, graphs, tables and overviews. During the research we found some questions and problems drawn as a possible continuation of the work in conclusion.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Janka Ruppeldtová, Ph.D. 10.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Janka Ruppeldtová, Ph.D. 17 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Janka Ruppeldtová, Ph.D. 21 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Alena Hošpesová, CSc. 71 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Matúš Harminc 96 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 425 kB