velikost textu

Migration policy and its role in implementation of population development strategy of the Republic of Kazakhstan

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Migration policy and its role in implementation of population development strategy of the Republic of Kazakhstan
Název v češtině:
Migrační politika a její role v implementaci strategie populačního vývoje Republiky Kazachstán
Typ:
Disertační práce
Autor:
Ainur Saparbekova, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.
Oponenti:
RNDr. Květa Kalibová, CSc.
prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc.
Konzultanti:
doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
RNDr. Tomáš Kučera, CSc.
Id práce:
90229
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (P1303)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 3. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Migration policy, public policy, population development strategy, Kazakhstan
Klíčová slova v angličtině:
Migrační politika, veřejná politika, strategie poulačnío vývoje, Kazachstán
Abstrakt:
Migrační politika a její role v implementaci strategie populačního vývoje Republiky Kazachstán Abstrakt Tato práce se zabývá otázkami migrační politiky a její rolí v populačním vývoji Kazachstánu. Migrace a demografický vývoj Republiky Kazachstán se staly významnými subjekty strategických opatření v rámci nové geopolitické reality a socioekonomického vývoje od počátku devadesátých let dvacátého století. Intenzivní odliv populace v průběhu tohoto období vyústil ve změnu různých kvantitativních i kvalitativních populačních charakteristik. Zároveň etno-demografické disproporce založené v předcházejících desetiletích přirozeně urychlily proces formování národa, který byl reprezentován zejména politikou zpětné migrace etnických Kazachů. Za těchto okolností byla migrační a demografická opatření logicky zařazena mezi prioritní otázky národní bezpečnosti Republiky Kazachstán. Předložená práce v daném věcném a historickém kontextu analyzuje efekt migračních proudů na demografické, socioekonomické a etnické složení populace země. Současně je v jejím textu také zhodnocen vliv opatření veřejné politiky na řízení migračních procesů. V závěru je pak shrnut dopad migrační politiky na demografický vývoj státu, který byl a je úzce spojen se strategickými cíly socioekonomického vývoje. Klíčová slova: migrace, politika, obyvatelstvo, vývoj, strategie, Kazachstán
Abstract v angličtině:
Migration policy and its role in implementation of population development strategy of the Republic of Kazakhstan Abstract This work addresses the issues of migration policy and its role in population development of Kazakhstan. Migration and demographic development of the Republic of Kazakhstan had become prominent subjects of strategic policy under the new geopolitical reality and socio-economic development since the early 1990s. The intensive outflow of population during this period resulted in change of different quantitative as well as qualitative population characteristics. At the same time, the ethno-demographic disproportions maintained in the previous decades speeded up the “nation-building” process which was represented namely by policy on ethnic return migration. Thus, under these circumstances migration and demographic policies were placed among the priority issues of national security of the RK. In this contexts, the analysis presented in the submitted disseartion displays the effect of migration flows on demographic, socio- economic and ethnic composition of population. It considers the effect of policy measures on managing migration processes. The thesis finally analyzes the role of migration policy in demographic development of the country which has been closely connected with the strategic goals of socio-economic development Key words: migration, policy, population, development, strategy, Kazakhstan
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ainur Saparbekova, Ph.D. 2.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ainur Saparbekova, Ph.D. 194 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ainur Saparbekova, Ph.D. 144 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Ainur Saparbekova, Ph.D. 274 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D. 627 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Květa Kalibová, CSc. 22 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc. 824 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 457 kB