velikost textu

The Family as an Externality within a Market Economy: Evidence from the Czech Republic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The Family as an Externality within a Market Economy: Evidence from the Czech Republic
Název v češtině:
Rodina jako externalita v tržní ekonomice: Poznatky z dat České republiky
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Olga Sivková, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Tomáš Kučera, CSc.
Oponenti:
prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.
PhDr. Mgr. Hana Hašková, Ph.D.
Id práce:
90216
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (P1303)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Rodina, externalita, tržní hospodářetví
Klíčová slova v angličtině:
Family, externality, market economy
Abstrakt:
Rodina jako externalita v tržní ekonomice: Poznatky z dat České republiky Dizertační práce je zaměřena na pokles plodnosti ve vyspělých zemích z perspektivy vztahu rodiny a tržní ekonomiky. Rodina je sice nezbytnou součástí teoretických konceptů a samotného hospodářství, neboť je primárním zdrojem pracovní síly a lidského a sociálního kapitálu, nicméně její přínos není plně zohledněn ani v jedené ze zmiňovaných oblastí. Proto je na rodinu nahlíženo jako na externalitu. Práce se zabývá vymezením pojmu rodina, jejím vývojem v čase a vztahem k ekonomice. Diskutována je i otázka začlenění rodiny do mikroekonomických a makroekonomických modelů, přičemžanalytická část práce je zaměřena na data České republiky v období transformace. Zatímco makroanalýza studuje vztah plodnosti a ekonomické výkonnosti, mikroanalýza se zabývá finanční podporou rodin s dětmi v rámci sociálního a daňového systému České republiky v období 1989-2010. Klíčová slova: rodina, plodnost, ekonomika, Česká republika, sociální systém, daňový systém
Abstract v angličtině:
The Family as an Externality within a Market Economy: Evidence from the Czech Republic The dissertation thesis deals with an issue of fertility decline in developed countries from a perspective of relationship between the family and the market economy. The family is perceived as an externality with respect to theoretical economic framework as well as to real economy of the Czech Republic in the period of economic transition. In other words, neither theory nor applied policy fully reflects contribution of the family for the whole society. The thesis goes into the family specification from distinct standpoints, its development within time, relationship to economy and briefly introduces economic approaches to the family at both micro and macro level. In addition, the thesis carries out analyses of Czech data in the period 1989-2010. While the macro analysis is focused on interaction between fertility and economy performance, the micro analysis is devoted to financial support provided by state to the family via the social scheme and the tax system. Keywords: the family, fertility, economy, the Czech Republic, the social scheme, the tax system
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Olga Sivková, Ph.D. 5.95 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Olga Sivková, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Olga Sivková, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce RNDr. Olga Sivková, Ph.D. 513 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Tomáš Kučera, CSc. 279 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc. 445 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Hana Hašková, Ph.D. 593 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 82 kB