velikost textu

Implementace geoinformačních technologií do modelování urbanizačních procesů při strategickém plánování rozvoje měst

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Implementace geoinformačních technologií do modelování urbanizačních procesů při strategickém plánování rozvoje měst
Název v angličtině:
Implementation of geospatial technologies into modeling of urban processes in strategic planning of city development
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
Oponenti:
Ing. arch. Jana Janíková
Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.
Id práce:
90029
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Program studia:
Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země (P1310)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 1. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
urbanizační procesy, suburbanizace, GIS, analýza, modelování, Olomouc
Klíčová slova v angličtině:
urban processes, suburbanization, GIS, analysis, modeling, Olomouc
Abstrakt:
ABSTRAKT DISERTAČNÍ PRÁCE – RNDR. JAROSLAV BURIAN Abstrakt v českém jazyce „Implementace geoinformačních technologií do modelování urbanizačních procesů při strategickém plánování rozvoje měst“ Disertační práce představuje původní autorský přístup k modelování urbanizačních procesů s využitím nástrojů GIS v území olomouckého regionu. V teoretické části práce jsou popsány urbanizační procesy a prostorové struktury měst v souvislosti s využíváním geoinformačních technologií a digitálních dat pro jejich studium, analýzu, modelování a simulaci. Praktická část práce je rozdělena do čtyř samostatných bloků, které na sebe navazují a tvoří jednotný celek. První praktická část práce analyzuje vývoj města Olomouce na základě funkčních ploch získaných ze starých územních plánů (od r. 1930 do současnosti). Zhodnocen je vývoj urbanizačních procesů, prostorové struktury měst a projevy urbanizace a suburbanizace. Druhá kapitola popisuje identifikaci, analýzu a kvantifikaci suburbanizace v zázemí města Olomouce. Výsledkem této části práce je Toolbox „Suburban Analyst“ v prostředí ArcGIS 9.3, který využívá metodu multikriteriálního hodnocení a umožňuje identifikovat a kvantifikovat suburbanizaci v úrovni jednotlivých obcí. Třetí část práce analyzuje připravenost obcí a katastrálních území na proces suburbanizace. Výsledné hodnoty navrženého indikátoru „připravenost“ jsou vypočteny dle navržených dílčích kritérií a vyjadřují intenzitu připravenosti obcí či katastrálních území na další rozvoj. Závěrečná část popisuje vytvořenou extenzi „Urban Planner“ včetně jejího testování. Pomocí extenze byl vyhodnocen potenciál území pro budoucí rozvoj, navrženo optimální funkční využití území a byly vytvořeny scénáře možného vývoje území ve třech variantách (scénář kompromis, člověk a krajina). Při řešení práce autor úzce spolupracoval s pracovníky Odboru územního plánování Magistrátu města Olomouce a s pracovníky Odboru strategického rozvoje Krajského úřadu Olomouckého kraje. Část dosažených výsledků již byla využita oběma úřady při pořizování územně analytických podkladů. Klíčová slova: urbanizační procesy, suburbanizace, GIS, analýza, modelování, Olomouc
Abstract v angličtině:
ABSTRACT OF PH.D. THESIS – RNDR. JAROSLAV BURIAN Abstract in English “Implementation of geospatial technologies into modeling of urbanization processes in strategic planning of city development” PhD thesis represents original author’s approach to the modeling of urban processes by using GIS in Olomouc region. In theoretical part, urban processes and spatial structures of the cities are described in connection with geospatial technologies and digital data for studying, analysis, modeling and simulation. Practical part is divided into for separated parts to fluently binding and creating homogenous thematic block. The first part of the thesis analyses development of Olomouc city by using functional areas derived from historical urban plans (since 1930). The development of urban processes, spatial structures of the city and impacts of urbanization and suburbanization are evaluated. Second chapter describes identification, analysis and quantification of suburbanization in Olomouc suburban space. The main result is Toolbox “Suburban Analyst” in ArcGIS software that use multi- criteria evaluation method and allows identifying and quantifying suburbanization in municipalities’ level. Third part analyses the readiness of municipalities and cadastral areas for suburbanization. The final values of readiness represent the intensity of readiness of cadastral areas and municipalities for future development. The final part describes created extension “Urban Planner” including its testing. Urban planner was used for creation landscape potential for the future development, optimal functional land use and scenarios of three possible future developments (scenario compromise, human and nature). During the creation of PhD thesis the author cooperated with experts from the municipality of Olomouc (Department of Urban Planning) and Regional Authority of the Olomouc region (Department of strategic development). The part of created results was used by those organizations for creation of planning analytical materials. Keywords: urban processes, suburbanization, GIS, analysis, modeling, Olomouc
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D. 9.55 MB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D. 338.6 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D. 37 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D. 34 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D. 4.62 MB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. arch. Jana Janíková 72 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D. 297 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 676 kB