velikost textu

Mikrogravimetrický průzkum a monitoring podpovrchových nehomogenit

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mikrogravimetrický průzkum a monitoring podpovrchových nehomogenit
Název v angličtině:
Microgravity survey and monitoring of subsurface inhomogeneities
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Bc. Marek Spěšný
Vedoucí:
RNDr. Jan Mrlina, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Vratislav Blecha, CSc.
Konzultant:
RNDr. Vratislav Blecha, CSc.
Id práce:
90010
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Program studia:
Geologie (N1201)
Obor studia:
Aplikovaná geologie (NAPLIKG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mikrogravimetrie, 4D gravimetrie, podpovrchové nehomogenity, poddolované území, sanační práce
Klíčová slova v angličtině:
microgravimetry, 4D gravimetry, subsurface inhomogeneities, mining area, recultivation works
Abstrakt:
Abstrakt DP – Marek Spěšný Tato diplomová práce má charakter průzkumné zprávy konkrétního území. Úkolem bylo lokalizovat pomocí mikrogravimetrie anomální místa s možnou existencí podpovrchových nehomogenit v prostoru stavby přeložky silniční komunikace, na území, na kterém byla doložena hlubinná i povrchová historická těžba keramických jílů. Gravimetrická měření jsme provedli pomocí relativního gravimetru značky Scintrex model CG-5 AUTOGRAV. Po první etapě gravimetrického měření a po následujících dvou týdnech sanačních prací jsme měli za úkol ověřit jejich úspěšnost opakovaným kontrolním mikrogravimetrickým měřením. Výsledky z obou etap měření jsme zpracovali do formy 4D gravimetrie. Výsledky 4D gravimetrie ukázaly, že navzdory očekávání měřená tíže převážné části zájmového území klesla místy až o 30 ?Gal. Dospěli jsme k závěru, že se tak stalo v důsledku odtoku injektovaného materiálu mimo sanované území, který s sebou strhnul a odplavil část stávajícího zemního materiálu. Naše tvrzení podpořily i výsledky opakované nivelace, které odhalily pokles na území vozovky místy až 3 centimetry.
Abstract v angličtině:
Marek Spěšný - abstract This thesis has the nature of a survey report of a specific area. The task was to localize with the help of microgravimetry anomalous places in an area of a by-pass road construction, where subsurface inhomogeneities may possibly exist due to subsurface and surface historical mining of ceramic clay. The gravimetrical measurements were carried out with a relative gravimeter Scintrex model CG-5 AUTOGRAV. After the first stage of the gravimetrical measurements and following two weeks of recultivation works our assignment was to verify the success of the first measurements by the means of repeated microgravimetric control measurements. The results from both stages of measurement were processed into a 4D gravimetrical form. The results of the 4D gravimetry displayed that contrary to the expectations, the measured gravity of most of the area of interest decreased as much as by 30 ?Gal. We conclude that this is due to the drainage of injected material beyond the recultivated mining area, which washed and carried away a portion of the existing material. Our proposition was also supported by results of repeated leveling, which discovered subsidence of the road at times by up to 3 centimeters.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Marek Spěšný 2.88 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Marek Spěšný 138 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Marek Spěšný 125 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jan Mrlina, Ph.D. 172 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Vratislav Blecha, CSc. 174 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc. 82 kB