velikost textu

Land Use Change Impacts on Ecosystem Services Availability in Czechia

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Land Use Change Impacts on Ecosystem Services Availability in Czechia
Název v češtině:
Vliv změny využití krajiny na dostupnost ekosystémových služeb v Česku
Typ:
Disertační práce
Autor:
Jana Frélichová, M.Sc., Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.
Oponenti:
RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.
Konzultant:
doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc.
Id práce:
89969
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Obecné otázky geografie (P1315)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
krajina, ekosystémy, změny ve využití ploch/území, ekosystémové služby, Cezava, Česko
Klíčová slova v angličtině:
landscape, ecosystems, land use changes, ecosystem services, Cezava, Czechia
Abstrakt:
Abstrakt   Hlavním   cílem   této   dizertační   práce   byla   analýza   dlouhodobých   změn   ve   využití   krajiny   a   jejich  vlivu  na  poskytování  ekosystémových  služeb  v  Česku.  Zatímco  výzkum  využití  ploch  je   již   dobře   zavedený,   koncept   ekosystémových   služeb   začal   významnější   pozornost   vědců   získávat   relativně   nedávno.   Podobně   jako   v   geografii,   i   tento   přístup   se   zaměřuje   na   vzájemné   vztahy   mezi   společností   a   životním   prostředím.   Ekosystémové   služby   představují   přínosy,  které  lidé  získávají  od  přírody  a  přímo,  nebo  nepřímo  tak  ovlivňují  lidský  blahobyt.   Dostupnost  ekosystémových  služeb  ovlivňuje  řada  faktorů,  avšak  tato  práce  se  zaměřuje  na   vliv  změn  využití  krajiny.   Obsah   a   strukturu   práce   předurčilo   šest   výzkumných   otázek,   které   byly   v   jejím   úvodu   položeny   a   dělí   ji   na   část   teoretickou   a   část   analytickou.   Teoretická   část   je   souhrnem   dostupných   znalostí   o   uplatňovaných   přístupech.   Jedna   z   kapitol   navíc   popisuje   metodologický   postup   kombinace   sledování   změn   využití   krajiny   s   analýzou   ekosystémových   služeb.   Obsahem   analytické   části   práce   jsou   tři   české   případové   studie,   lišící  se  zohledněnou  úrovní  (regionální  či  národní)  a  časovým  měřítkem.   První  případová  studie  byla  zaměřena  na  národní  integrované  hodnocení  ekosystémových   služeb   v   Česku.   Pro   účely   zhodnocení   celkové   hodnoty   ekosystémů   byla   sestavena   prostorově   specifická   databáze   hodnot   ekosystémových   služeb   (EKOSERV).   Struktura   databáze   je   dána   šesti   typy   ekosystémů   a   17   ekosystémovými   službami   poskytovanými   těmito   ekosystémy.   Databáze   byla   naplněna   biofyzikálními   a   ekonomickými   hodnotami   ekosystémových   služeb   na   základě   literární   rešerše.   Celkem   obsahuje   190   hodnot,   a   přibližně  polovina  z  nich  byla  využitelná  pro  přenos  hodnot  a  následné  vypočtení  celkové   hodnoty   ekosystémů.   Výsledná   průměrná   hodnota   ekosystémových   služeb   v   Česku   představuje  zhruba  1,5  násobek  hrubého  domácího  produktu  (HDP).   Cílem  druhé  studie  bylo  poskytnout  na  národní  úrovni  prostorově  specifickou  informaci  o   změnách   ve   využití   zemědělské   půdy   a   jejich   dopadu   na   dostupnost   tří   vybraných   ekosystémových   služeb   (ukládání   uhlíku,   produkce   potravin   a   regulace   eroze).   Studie   ukázala,  že  historické  změny  ve  využití  území  (od  roku  1948)  vedly  k  významnému  poklesu   zastoupení   orné   půdy   v   pohraničí   Česka,   která   byla   do   jisté   míry   nahrazena   trvalými   travinnými  porosty,  čímž  byla  ovlivněna  dodávka  zkoumaných  ekosystémových  služeb.     Třetí   případová   studie   se   zabývala   dostupností   ekosystémových   služeb   v   zemědělsky   využívaném   regionu   Cezava   mezi   lety   1845   až   2010.   Srovnání   dodávky   ekosystémových   služeb   během   let   poukázalo   na   významné   snížení   regulačních   a   kulturních   služeb.   Produkční  služby  byly  naproti  tomu  posíleny,  a  to  zejména  v  důsledku  nárůstu  orné  půdy,   konsolidace  půdy  a  intenzifikace  zemědělství.     I   přesto,   že   se   výzkum   potýkal   s   řadou   nejistot,   přinesl   inovativní   poznatky   související   s   vlivem  využití  území  na  ekosystémové  služby  v  Česku.  Lze  shrnout,  že  tento  postup  může   být   uplatněn   i   v   případech   omezené   dostupnosti   vstupních   dat.   Jak   bylo   ukázáno,   tento   způsob   hodnocení   pomáhá   objasnit   dopad   změn   ve   využití   krajiny   na   životní   prostředí.   V   případě  této  práce  byla  velice  významným  zdrojem  dat  Databáze  LUCC  Czechia  UK  Prague.   Dále   výsledky   ilustrují   význam   jednotlivých   ekosystémových   služeb   a   jejich   roli   pro   fungování   přírodních   procesů,   navíc   mohou   přispět   k   vyčíslení   nákladů   spojených   se   zánikem   určité   služby.   Výzkum   také   potvrdil,   že   prostorově   přesné   výsledky   analýzy   dlouhodobých   změn   ve   využití   území   je   v   kombinaci   s   poznatky   o   jejich   vlivu   na   ekosystémové   služby   možné   využít   jako   podklady   pro   místní   a   národní   hospodaření   s   krajinou  a  s    ním  související  rozhodovací  procesy.       Klíčová   slova:   krajina,   ekosystémy,   změny   ve   využití   ploch/území,   ekosystémové   služby,   Cezava,  Česko  
Abstract v angličtině:
Abstract   The  main  aim  of  this  thesis  is  to  analyse  the  impact  of  land  use  and  land  use  changes  on  the  provision   of   ecosystem   services   in   Czechia.   While   land   use   analysis   is   well   known   approach   already,   the   concept   of   ecosystem   services   has   gained   intensive   scientific   attention   relatively   recently.   Consistently  with  the  research  field  of  geography,  the  concept  of  ecosystem  services  enables  analysis   of   interactions   between   environment   and   human   society   from   the   anthropocentric   point   of   view.   The  ecosystem  services  are  in  short  the  benefits  which  people  obtain  from  natural  environment  and   which   directly   or   indirectly   influence   human   well-­‐being.   Their   provision   is   influenced   by   several   factors,  but  this  thesis  specifically  focuses  on  the  impacts  of  land  use  change.     The   thesis   is   delineated   by   six   research   questions,   which   divided   its   content   into   Theoretical   Part   and   Analytical   Part.   The   Theoretical   Part   provides   background   information   regarding   applied   concepts.   Except   that,   one   chapter   is   dedicated   to   an   explanation   how   to   combine   land   use   and   ecosystem   services   analysis   into   one   methodological   framework.   The   Analytical   Part   of   the   thesis   contains   three   case   studies.   All   of   them   are   situated   in   Czechia,   however   spatial   scale   and   time   scale   were  altered.     The   first   case   study   performs   integrated   assessment   of   ecosystem   services   in   Czechia   at   national   level.  To  estimate  the  total  value  of  Czech  ecosystems  geographically-­‐specific  database  of  ecosystem   service  values  (EKOSERV)  was  developed.  The  structure  of  the  assessment  is  given  by  six  ecosystem   types  and  17  ecosystem  services  delivered  from  these  ecosystems.  Specific  literature  review  strategy   was   conducted   to   fill   the   database   with   biophysical   and   economic   values   of   ecosystem   services.   Developed  database  consists  of  more  than  190  values  of  ecosystem  services,  approximately  half  of   them  has  been  used  for  a  benefit  transfer  to  calculate  total  ecosystem  values.  The  resulting  average   value  of  ecosystem  services  in  Czechia  represents  approximately  1.5  the  current  national  GDP  (gross   domestic  product).     The   aim   of   the   second   study   was   to   provide   spatially   explicit   information   at   a   national   level   on   land   use   change   impacts   in   order   to   assess   changes   in   the   provision   of   selected   ecosystem   services   (carbon  sequestration,  food  production  and  soil  erosion)  in  the  agricultural  sector  of  Czechia.  This   assessment   shows   that,   historical   land   use   trends   (since   1948)   lead   to   a   significant   decrease   of   arable   land   in   the   border   fringes   of   Czechia,   which   is   to   some   extent   replaced   by   grasslands,   in   turn   affecting  the  provision  of  ecosystem  services.     The  third  case  study  studied  availability  of  ecosystem  services  in  the  region  of  Cezava,  Czechia  since   1845   to   2000.   The   methodology   again   combines   the   ecosystem   services   analysis   with   an   analysis   of   long-­‐term   land   use   changes.   A   comparison   of   service-­‐provision   over   the   centuries   reveals   that   regulation   and   cultural   services   were   significantly   reduced,   while   provisioning   services   increased,   due  to  the  proliferation  of  arable  land,  land  consolidation  and  agricultural  intensification.     Despite   that   several   uncertainties   have   been   acknowledged   during   the   research,   the   assessments   provided  innovative  insights  into  the  impact  of  long-­‐term  land  use  on  ecosystem  services  in  Czechia.   The  methodology  may  be  used  as  a  guideline  for  a  long-­‐term  assessment  of  delivery  of  ecosystem   services  when  the  data  for  this  kind  of  analysis  are  limited.  As  it  has  been  shown,  such  an  assessment   clarifies  the  effects  of  land  use  on  the  environment,  identifies  the  significance  of  particular  services,   indicates  their  importance  for  natural  processes,  and  can  potentially  help  in  the  assessments  of  the   costs   related   to   the   loss   of   such   services.   This   research   also   demonstrates   that   it   is   possible   to   analyse  long-­‐term  land  use  trends  to  generate  more  meaningful,  spatially  explicit  information.  The   LUCC   Czechia   UK   Prague   database   has   been   a   valuable   resource   for   this   analysis.   Results   of   the   spatial   (and   temporal)   analysis   of   the   changes   can   be   used   as   a   support   tool   for   local   land   use   management,  or  considered  on  the  national  scale  for  informing  evidence-­‐led  policy  decisions.       Key  words:  landscape,  ecosystems,  land  use  changes,  ecosystem  services,  Cezava,  Czechia    
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jana Frélichová, M.Sc., Ph.D. 13.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jana Frélichová, M.Sc., Ph.D. 36 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jana Frélichová, M.Sc., Ph.D. 37 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. 111 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. 177 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 740 kB