velikost textu

Enantioselective separation systems in capillary electrophoresis

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Enantioselective separation systems in capillary electrophoresis
Název v češtině:
Enantioselektivní separační systémy v kapilární elektroforéze
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jana Svobodová, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.
Oponenti:
Ing. František Foret, CSc.
prof. Ernst Kenndler
Konzultant:
prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc.
Id práce:
89854
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Program studia:
Fyzikální chemie (P1404)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
31. 8. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Kapilární elektroforéza, chirální separace, interkonverze, teorie elektromigrace, chirální selektor, cyklodexdtrin, komplexace s boráty
Klíčová slova v angličtině:
Capillary electrophoresis, chiral separation, interconversion, theory of electromigration, chiral selector, cyclodextrin, borate complexation
Abstrakt:
Abstrakt Chirálními separačními systémy v kapilární zónové elektroforéze se zabývá řada vědeckých týmů po celém světě. Z tohoto důvodu je nezbytné vyvíjet i vhodné teoretické modely, pomocí kterých by bylo možno vysvětlit jevy spojené s chirální separací, či by umožňovaly optimalizovat separační podmínky. V této dizertační práci je navrženo několik teoretických modelů, které plně splňují tyto požadavky. První část práce je zaměřena na určování rychlostních konstant interkonverze pomocí dynamické kapilární elektroforézy. Byl navržen matematický model, který umožňuje určovat rychlostní konstanty interkonverze v systémech obsahujících směs chirálních selektorů. Takovéto systémy jsou velmi oblíbené, jelikož nabízejí lepší enantioseparační schopnosti. Z toho důvodu byl námi navržený teoretický model použit k objasnění separačního mechanismu v systémech se směsí chirálních selektorů a k ověření zavedených postupů pro optimalizaci chirálních separačních podmínek. Současně byl také ověřen separační mechanismus pro systémy se simultánní komplexací s boráty a cyklodextriny. Na závěr byl představen kompletní matematický model elektromigrace pro systémy s komplexujícími složkami. Tento model byl implementován do našeho simulačního programu Simul 5 Complex. Model byl ověřen experimentálně a použit k objasnění komplikovaných jevů spojených s elektroforetickou separací v kapilární zónové elektroforéze jako elektromigrační disperze. Simul 5 Complex je nepochybně vhodným nástrojem pro optimalizaci chirálních separačních podmínek v kapilární elektroforéze.
Abstract v angličtině:
Abstract Chiral separation systems in capillary electrophoresis are in the scope of interest of many research groups all over the world. Therefore, the need to develop reliable theoretical models, which would help to explain phenomena connected with chiral separations or optimization of separation conditions, is obvious. In this thesis several mathematical models and approaches that can fulfill these requirements are presented. First part of the thesis deals with the determination of rate constants of interconversion of enantiomers by means of dynamic capillary electrophoresis. We focused on mixtures of chiral selectors and formulated a mathematical model, which enables to determine rate constants of interconversion in such systems. Mixtures of chiral selectors are very popular in separation practice due to their enhanced enantioselectivity. The theoretical model established in the thesis is able to explain the separation mechanisms of multi-chiral selector systems and to propose and verify possible ways of their optimization. In addition, the separation mechanism in systems with simultaneous cyclodextrin and borate complexation was revealed. Finally we present the complete mathematical model of electromigration in systems with complexation agents. The model is implemented into our simulation tool Simul 5 Complex. The model was verified experimentally, and further used to explain some unforeseen phenomena related to chiral separation in capillary electrophoresis. Simul 5 Complex program is shown to be a very powerful tool for optimization of chiral separation in capillary electrophoresis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Svobodová, Ph.D. 5.58 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Svobodová, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Svobodová, Ph.D. 39 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jana Svobodová, Ph.D. 557 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. František Foret, CSc. 796 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ernst Kenndler 1.34 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.01 MB