velikost textu

Ontogenetický vývoj nasální oblasti u Discoglossus pictus (Anura: Discoglossidae)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ontogenetický vývoj nasální oblasti u Discoglossus pictus (Anura: Discoglossidae)
Název v češtině:
Ontogenetický vývoj nasální oblasti u Discoglossus pictus (Anura: Discoglossidae)
Název v angličtině:
Development of the nasal region of Discoglossus pictus (Anura: Discoglossidae)"
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Karel Královec, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Zbyněk Roček, DrSc.
Oponenti:
prof. MVDr. Ivan Míšek, CSc.
Prof.MUDr.RNDr. Jaroslav Slípka, DrSc.
Id práce:
89853
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Zoologie (P1502)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt Pomocí histologických řezů a 3D rekonstrukce z histologických řezů jsem studoval ontogenetický vývoj ethmoidálního endokrania a čichového a vomeronasálního orgánu u žáby Discoglossus pictus. Chrupavky tvořící adultní ethmoidální pouzdro, včetně cartilago praenasalis inferior, vznikají de novo. Jedinými struktrurami adultního ethmoidálního pouzdra, které jsou odvozené z larválního ethmoidálního endokrania, jsou kaudální části solum nasi a septum nasi. Popsal jsem vývojový vzorec pro cartilago labialis superior, který se výrazně liší od předchozích pozorování a pravděpodobně představuje ancestrální vývojový vzorec. Dále jsem popsal vývojové vzorce pro postnasální stěnu a stěnu oddělující mozkovnu od ethmoidální oblasti. Tyto struktury se vyvíjejí v průběhu časného larválního vývoje. Časový sled chondrifikace struktur přední části ethmoidálního pouzdra odpovídá spíše zástupcům žab skupiny Neobatrachia než časovému sledu, který byl popsán u rodu Spea. Čichový epitel larev D. pictus není členěn na dorsální a ventrální část a tvoří ho jediná kontinuální epiteliální vrstva. Tento čichový epitel však tvoří výraznou ventromediální výchlipku, která se otevírá do bukální dutiny. Tato ventromediální výchlipka je pravděpodobně homologická s ventrální částí čichového epitelu u zástupců rodu Bufo. Vomeronasální orgán u D. pictus vzniká až v průběhu vývoje zadních končetin, což je v porovnání s ostatními žábami poměrně pozdě. Další vývoj vomeronasální orgánu je shodný jako u zástupců žab skupiny Neobatrachia. Stejně jako u většiny žab, vznikají vomeronasální žlázy později než vlastní vomeronasální orgán . Tato práce naznačuje, že rod Discoglossus by mohl představovat sesterskou skupinu k rodu Alytes. Výsledky této práce také podporují hypotézu, že poslední společný předek obojživelníků a amniot byl vodní a měl vomeronasální orgán. Vomeronasální orgán zůstal zachován u obojživelníků, byl však v průběhu fylogenetického vývoje ztracen u řady skupin tetrapodů.
Abstract v angličtině:
Abstract Using histological techniques and computer-aided three-dimensional reconstructions made from serial histological sections, I studied the ontogenetic development of the ethmoidal endocranium and nasal chemosensory organs in discoglossid frog Discoglossus pictus. The nasal cartilages, including the inferior prenasal cartilage, are de novo adult structures. The only larva-derived structures of the adult nasal capsules are the posterior aspects of the solum nasi and septum nasi. I identify a pattern of development for the suprarostral cartilage that differs from previous findings, and probably represents the ancestral anuran pattern. I also identify patterns of development for the ethmoid plate and postnasal wall that occur during early in ontogenesis. The pattern of timing of chondrification of the anterior nasal cartilages more closely coincides with that of the neobatrachian species than that recorded for the pelobatid frog Spea. The olfactory epithelium in larval D. pictus represents one continuous unit of tissue not divided into two separate portions. However, it forms distinct ventromedial diverticulum embeded into roof of the buccal cavity. This particular arrangement may enhance chemosensory sampling during larval period and this diverticulum might be homologous with the ventral olfactory epithelium of Bufo. The vomeronasal organ develops during hindlimb development, which is comparatively late for anurans. The development of the vomeronasal organ in D. pictus follows the same general developmental pattern recognized for neobatrachians. As with most anurans, the vomeronasal glands appear later than the vomeronasal organ. This thesis supports a sister taxon relationship between Discoglossus and Alytes. This thesis also supports the hypothesis that the most recent common ancestors of tetrapods was aquatic and possessed a vomeronasal organ, and that the vomeronasal organ was secondarily lost in some groups of tetrapods.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Karel Královec, Ph.D. 18.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Karel Královec, Ph.D. 14 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Karel Královec, Ph.D. 6 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce RNDr. Karel Královec, Ph.D. 210 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Zbyněk Roček, DrSc. 2.01 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MVDr. Ivan Míšek, CSc. 633 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof.MUDr.RNDr. Jaroslav Slípka, DrSc. 83 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 674 kB