velikost textu

Salafíjský islám: ideologické zdroje a interpretace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Salafíjský islám: ideologické zdroje a interpretace
Název v angličtině:
Salafi Islam: its ideological sources and interpretations
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Pavel Ťupek, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Rudolf Veselý, CSc.
Bronislav Ostřanský, Ph.D.
Id práce:
89845
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra Blízkého východu (21-UBVA)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky (XDAA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Ve své disertační práci nazvané "Salafíjský islám: jeho ideologické zdroje a interpretace" pojednávám o salafíjském islámu v širším kontextu sunnitské ortodoxie. Jeho kořeny ~patřuji ve středověkém hanbalismu, zejména v učení Taqí ad-Dína ibn Tajmíji. Zabývám se salafijským dogmatem a zijárou, dvěma nejdůležitějšími problémy, které ovlivnily pozdější salafíji. Jbn Tajmíjovu teologickou a právní pozici vysvětluji ve světle jeho klíčové koncepce tawhídu. Dalším důležitým ideologem salafijského islámu je Muhammad ibn Abd al-Wahháb. Jeho zjednodušené chápání Jbn Tajmíji, stejně tak jeho radikální společensko-náboženská koncepce silně ovlivnila podstatnou část salafijského myšlení. Co se týče současného salafijského islámu, tak sleduji jeho různé vnitřní proudy. Hlavní pozornost je věnována klíčové otázce dogmatu a metody v salafíjském diskurzu.
Abstract v angličtině:
In my dissertation entit1ed "Salafi Islam: lts Ideological Sources and Interpretations" I deal with Salafi Islam in the broader context of Sunni orthodoxy. I trace ideological roots of Salafi Islam to medieval Hanbalism with main stress put on Taqi al-Din Ibn Taymiyya. I deal mainly with two important aspects of his teaching which inf1uenced later development of Salafi thought: Salafi dogma and the question of ziyara. I explain Ibn Taymiyya's position in theology and law in the light of his conception of tawhid. Another crucial thinker of Salafi Islam is Muhammad ibn Abd al-Wahhab. His simplified interpretation of Ibn Taymiyya, as well as his radical socio-religious conceptions strongly inf1uenced and radicalized significant part of Salafi thought. As regards contemporary Salafism, I deal with its different interpretations and inner currents. Stress is put on the crucial question ofDogma and Method in Salafi discourse.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavel Ťupek, Ph.D. 6.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavel Ťupek, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavel Ťupek, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. 33 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Rudolf Veselý, CSc. 45 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bronislav Ostřanský, Ph.D. 72 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 46 kB