velikost textu

Alternativní paradigma dneška: pokorný antropocentrismus, znovuzakouzlení světa a přijetí závazku vůči životu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Alternativní paradigma dneška: pokorný antropocentrismus, znovuzakouzlení světa a přijetí závazku vůči životu
Název v angličtině:
Today's alternative paradigm: considerate humanity with a revived sense of wonder at the world and a commitment to life
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Jitka Ortová, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.
PhDr. Miloslav Lapka, CSc.
Id práce:
89837
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Kulturologie (XKUL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Disertační práce Alternativní paradigma dneška: Pokorný antropocentrismus, znovuzakouzlení světa a přijetí závazku vůči životu je pokusem o revizi západního obrazu světa, konkrétně uchopení vztahu mezi člověkem a jeho prostředím. Odborný profil práce spočívá v oblasti environmentální etiky, východiska a metody jsou odvozeny z kulturologického přístupu ke studiu lidské kultury a jejích aspektů. Cílem práce je nabídnout oživený pohled na vzájemnou relaci mezi člověkem a světem, který je prostřednictvím lidské kultury nevyhnutelně přetvářen. Kritická reflexe západního přístupu k životnímu prostředí, odvozeného z převládajícího paradigmatu vykazujícího znaky ekologické neudržitelnosti, je tématem ve společenských vědách opakovaně zpracovávaným již několik desetiletí. Perspektivou disertační práce je síť vztahu o třech proměnných – člověk, interpretace jeho místa ve světě, a zacházení se životním prostředím z této interpretace vycházející. Tři pilíře disertační práce jsou nazvány pokorný antropocentrismus, znovuzakouzlení světa a přijetí závazku vůči životu. První z nich je výstupem analýzy dvou protichůdných environmentalistických škol, antropocentricky a neantropocentricky zaměřené. Oba bloky zahrnují množství poloh, lišících se radikálností přístupu, ale lze je od sebe zásadně odlišit dle kritéria důležitosti, kterou přikládají fenoménu člověka. Práce osvětluje základní rozdíly i společnou platformu obou způsobů environmentalistického myšlení, a formuluje alternativní postoj, označený jako pokorný antropocentrismus. Člověk je uznán jako poznávací epicentrum, ale jeho vztah ke světu je určován schopností pokory vůči celku, který jej zahrnuje a zároveň přesahuje. Pilíř znovuzakouzlení světa je přepracováním weberovské teze o odkouzlení světa. Prostor, který člověk zabydluje skrze kulturu, je chápán jako otevřený systém, jenž se mění v lidských očích na základě způsobu jeho vnímání.
Abstract v angličtině:
The dissertation, Today's alternative paradigm: Considerate humanity with a revived sense of wonder at the world and a commitment to life, attempts to revise the Western worldview, in particular its understanding of the relationship between humans and their environment. The scientific focus of the thesis is based in environmental ethics, while the common ground and the method derive from the approach of cultural science toward culture and its aspects. The aim of the dissertation is to offer a revived look on the reciprocal interaction between people and the world, which is inevitably modified through human culture. Critical reflections on the Western paradigm and its ecologically unsustainable consequences have been numerous within social sciences during the last decades. The perspective of the dissertation is a web consisting of three variables – man, the interpretation of their role in the world, and treatment of the natural environment implied by this interpretation. The three pillars of the dissertation are considerate humanity, revived sense of wonder at the world and commitment to life. The first of them is an outcome of the analysis of two opposing schools of environmentalist thought, the anthropocentric and the non-anthropocentric. Both blocks include various nuances but they can be distinguished from each other according to the level of importance they ascribe to the human element. The thesis illuminates both the main divergences and the common platform of the two approaches, and it formulates an alternative attitude labeled as considerate humanity. Human being is acknowledged as the cognitive epicentre but the human way of understanding the world is determined by the ability to practice humbleness toward the whole which is inclusive and transcendent at the same time. The pillar called revived sense of wonder at the world re-elaborates the Weberian thesis known as the disenchantment of the world.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D. 1.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jitka Ortová, CSc. 40 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D. 96 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miloslav Lapka, CSc. 100 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 27 kB