velikost textu

Analýza pracovní neschopnosti a prezentismu v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza pracovní neschopnosti a prezentismu v České republice
Název v angličtině:
Analysis of Incapacity for Work Due to Disease or Injury and Presenteeism in the Czech Republic
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jana Krutská, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Oponenti:
RNDr. Olga Sivková, Ph.D.
doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
Id práce:
89780
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (P1303)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
1. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pracovní neschopnost, prezentismus, nemocenské pojištění, nemocnost, produktivita práce
Klíčová slova v angličtině:
incapacity for work due to disease or injury, presenteeism, sickness insurance, morbidity, productivity of labour
Abstrakt:
Abstrakt Cílem předkládané disertační práce je poskytnout čtenáři co nejkomplexnější pohled na problematiku nemocnosti a úrazovosti pracovníků ve vztahu k docházce do zaměstnání. Práce se zabývá jak pracovní absencí nemocného jedince, tj. pracovní neschopností, tak prezentismem, tedy výkonem výdělečné činnosti navzdory akutně zhoršenému zdravotnímu stavu. Vzhledem k odlišnému charakteru a stupni poznání sledovaných jevů byla každému z nich věnována rozdílná míra pozornosti. Problematika pracovní neschopnosti byla rozpracována šířeji. Vývoj hodnot ukazatelů tohoto jevu byl zasazen do kontextu administrativněprávních změn, ke kterým v České republice od počátku 90. let došlo; na základě individuálních anonymizovaných dat byly dále zjišťovány podmíněnosti jejího výskytu. V části týkající se prezentismu práce seznamuje čtenáře se základními poznatky, které byly o tomto způsobu řešení zdravotní indispozice dosud publikovány. Pozornost byla věnována rovněž vzájemnému srovnání pracovní neschopnosti a prezentismu, a to jak na základě teoretických znalostí, tak praktických poznatků. Úroveň pracovní absence a prezence v České republice v roce 2009 a vliv vybraných demografických a socioekonomických faktorů na výskyt obou jevů byl sledován v závěru práce. Klíčová slova: pracovní neschopnost, prezentismus, nemocenské pojištění, nemocnost, produktivita práce
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this dissertation is to provide the readers with as comprehensive view of the issue of sickness and accident rate of workers in relation to work attendance as possible. The dissertation deals with both absenteeism of sick individuals, i.e. the incapacity for work, and presenteeism, that is the performance of gainful employment despite acutely impaired health condition. Due to the different nature and level of knowledge of the examined phenomena, each of them is devoted a different level of attention. The issue of the incapacity for work due to disease or injury is analyzed in more detail. Development of the parametric values is set in the context of administration and legal changes, which have occurred in the Czech Republic since the early 1990s, and conditionality of the occurrence of the incapacity for work due to disease or injury are further investigated based on individual anonymized data. In the part dealing with presenteeism, the dissertation introduces the readers to the basic findings that have been published so far about this type of addressing health incapacitation. Attention is also paid to the mutual comparison of the incapacity for work and presenteeism, both on the basis of theoretical and empirical knowledge. In conclusion of the dissertation, the level of absence and presence of sick employees at work is observed in the Czech Republic in 2009, as well as the influence of selected demographic and socioeconomic factors on the occurrence of both phenomena. Keywords: incapacity for work due to disease or injury, presenteeism, sickness insurance, morbidity, productivity of labour
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Krutská, Ph.D. 4.59 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Krutská, Ph.D. 142 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Krutská, Ph.D. 6 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jana Krutská, Ph.D. 518 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 267 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Olga Sivková, Ph.D. 190 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. 185 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.22 MB