text size

A second child in the family - The consequences of changing family and fertility patterns in the Czech Republic

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
A second child in the family - The consequences of changing family and fertility patterns in the Czech Republic
Title (in czech):
Druhé dítě v rodině - souvislosti měnících se rodinných a reprodukčních vzorců v České republice
Type:
Dissertation
Author:
PhDr. Anna Šťastná, Ph.D.
Supervisor:
prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Opponents:
RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.
PhDr. Věra Kuchařová, CSc.
Thesis Id:
89779
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Demography and Geodemography (31-360)
Study programm:
Demography (P1303)
Study branch:
-
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
20/09/2011
Defence result:
Pass
Language:
English
Keywords (in czech):
porodnost, plodnost, reprodukční plány, dvoudětný model, plodnost druhého pořadí, analýza historie událostí, Česká republika
Keywords:
fertility, childbearing, intentions, two-child family model, second child, event history analysis, Czech Republic
Abstract (in czech):
Druhé dítě v rodině – souvislosti měnících se rodinných a reprodukčních vzorců v České republice Anna Šťastná Abstrakt Disertační práce je věnovaná plodnosti druhého pořadí a modelu dvoudětné rodiny v kontextu měnících se společenských a strukturálních podmínek v České republice. Studie zkoumá podmínky a kontext narození druhého dítěte i obecné hodnoty spojované s dětmi a rodičovstvím a obsahuje diskusi vybraný faktorů souvisejících s rozhodovacím procesem ohledně narození druhého dítěte. Autorka analyzuje také determinanty narození druhého dítěte v české společnosti a pravděpodobnost narození druhého dítěte s ohledem na vybrané proměnné na mikro-sociální úrovni a pokouší se postihnout procesy, které působí na zvyšování či snižování intenzity narození druhého dítěte mezi různými skupinami žen. Specifickou pozornost v tomto ohledu věnuje vlivu vzdělání a partnerské historie potenciálních matek. Studie je rozdělena do tří tematických částí. Po úvodních kapitolách je první část věnována vývoji porodnosti a proměnám reprodukčních vzorců v České republice v průběhu několika posledních desetiletí, proměně (společenského) kontextu, ve kterém je reprodukce realizována, ale také teoretickým koncepcím, které se zabývají vysvětlením výrazných proměn reprodukčního chování v posledních 20 letech. Druhá část studie je zaměřena na rozhodovací procesy a hodnotové orientace spojené s reprodukcí z pohledu jednotlivce a je věnována analýze plánů, preferencí a hodnotových orientací spojených s reprodukčním chováním v České republice. Zvláštní pozornost je v tomto ohledu věnována tématu dvoudětné rodiny. Třetí část vychází z obecného teoretického rámce studia životní dráhy a za použití metod analýzy historie událostí zkoumá vybrané proměnné, které mohou ovlivňovat narození druhého dítěte i jeho časování. Pro analýzy jsou použity tři hlavní datové zdroje – data Českého statistického úřadu, Human Fertility Database a data reprezentativního výběrového šetření Muži a ženy v ČR: životní dráhy a mezigenerační vztahy (Generations and Gender Survey 2005 a 2008). Toto šetření je součástí mezinárodního programu koordinovaného Ekonomickou komisí OSN pro Evropu. Klíčová slova: porodnost, plodnost, reprodukční plány, dvoudětný model, plodnost druhého pořadí, analýza historie událostí, Česká republika
Abstract:
A Second Child in the Family – the Consequences of Changing Family and Fertility Patterns in the Czech Republic Anna Šťastná Abstract The theme of this study is the two-child family model and second order births in the context of a changing Czech society. The study investigates the conditions and context surrounding the birth of a second child and the general values associated with children and focuses on selected factors associated with the decision-making process surrounding having a second child including the factors that a woman takes into account when deciding whether to have another child. Furthermore, the author studies the determinants of having a second child in Czech society and the relationship between the likelihood of the birth of a second child and different micro-level covariates and attempts to provide an explanation of the processes acting upon second childbearing through interaction with education and partnerships/union dynamics. The thesis is divided into three thematic sections. Following the introductory chapters, the first part of the study addresses fertility patterns in the Czech Republic, societal conditions and theoretical concepts which deal with possible explanations for changing fertility behaviour. The second part of the study considers decision-making processes and value orientations from the perspective of the individual and is devoted to an analysis of the intentions, preferences and value orientations associated with reproductive behaviour in the Czech Republic. The third part of the study is devoted to the life course approach, event history modelling and to an analysis of the determinants of having a second child. The data used in this study was chosen in order to illustrate both the macro and micro (individual) perspectives of reproductive behaviour in the Czech Republic. The data used in this study is taken namely from the Czech Statistical Office (CZSO), the Human Fertility Database and the Generations and Gender Survey (GGS) carried out in the Czech Republic in 2005 and 2008 as part of the Generation and Gender Programme international project coordinated by the United Nations Economic Commission for Europe. Keywords: fertility, childbearing, intentions, two-child family model, second child, event history analysis, Czech Republic
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis PhDr. Anna Šťastná, Ph.D. 2.82 MB
Download Abstract in czech PhDr. Anna Šťastná, Ph.D. 217 kB
Download Abstract in english PhDr. Anna Šťastná, Ph.D. 105 kB
Download Autoreferat / doctoral thesis summary PhDr. Anna Šťastná, Ph.D. 606 kB
Download Supervisor's review prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 213 kB
Download Opponent's review RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D. 225 kB
Download Opponent's review PhDr. Věra Kuchařová, CSc. 80 kB
Download Defence's report doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. 82 kB