velikost textu

Pastorační vztah v porovnání se vztahem terapeutickým

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pastorační vztah v porovnání se vztahem terapeutickým
Název v angličtině:
Pastoral Relationship Compared to Relationship in Psychotherapy
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jana Hradová
Školitel:
Ladislav Beneš, Dr.
Oponenti:
doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.
Ladislav Beneš, Dr.
Id práce:
89669
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Katedra praktické teologie (27-PT)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Systematická a praktická teologie (SPT4)
Přidělovaný titul:
Th.D.
Datum obhajoby:
23. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Mgr. Hradová, Jana: Pastýřský vztah v porovnání se vztahem psychoterapeutickým. /Disertační práce/ Praha 2014 – Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, Katedra praktické teologie, 308 s. Intencí tohoto textu je podat ucelený pohled na vztah pastýře a jemu svěřeného člověka. Charakter zmíněného vztahu, včetně kompetencí a osobnostních rysů pastýře, je průběžně srovnáván se vztahem psychoterapeutickým – jde o systematické, biblické i prakticky teologické vymezení vztahovosti s přihlédnutím k psychologii a posléze o vyjasnění jejich projevů a realizací v místním společenství. Pastorace je přitom pojata jako souhrn péče speciální i širšího duchovního doprovázení. Práce je zasazena do kontextu dalších disciplín (terapie obecně, antropologie, sociologie náboženství), vychází z Písma a soustředí se na téma duchovního růstu člověka a specializované péče o jeho duši i ducha. Dotýká se také hledání, zda a jakými způsoby se lze pastýřsky starat o duchovní prospěch lidí vně církevních obcí. Třebaže literatura zabývající se do hloubky těmito aspekty vztahovosti de facto neexistuje, vzešla disertační práce z interdisciplinárního diskursu sekundárních textů, za všechny jmenujme, jen velmi orientačně a kuse: Wolfharta Pannenberga, Martina Bubera, Dietricha Bonhoeffera, Eduarda Thurneysena, Paula Tillicha, Zdeňka Trtíka, Viktora Frankla, Carla Rogerse, Howarda Clinebella, Henriho Nouwena, Lawrence Crabba, Wilfrieda Stinissena, Josefa Smolíka, Ottu Rutrleho, Milana Salajku, i mnoho dalších, například Komenského. Práce se zmiňuje o parakletické povaze pastorace, o zásahu Božího Slova do pastorační situace, o vztahové komunikaci, tvořivém naslouchání narativům, o vydání se a vykazatelnosti ve vzájemných vztazích, přičemž cílem je soustředění pastorace ke Kristu, k oslavě vztahujícího se Boha. KLÍČOVÁ SLOVA Vztah, pastorace, psychoterapie, společenství, konverze, duchovní růst, hranice, kompetence, krize, změna smýšlení, poznání, doprovázení, následování, inspirace, soucit.
Abstract v angličtině:
ANNOTATION Mgr. Hradová, Jana: Pastoral relationship compared to relationship in psychotherapy. /Doctoral thesis/ Prague 2014 – Charles University, Evangelic theological faculty, Institute of Practical Theology, 308 p. The intention of this thesis is to offer a complex insight into the relationship between a pastor and the entrusted person. This relationship and its nature, including pastors’ competences and personal characteristics, is continuously compared with psychotherapeutic one – it consists in systematic, biblical and practical theological definition of the relations with respect to psychology, and also in explanation of its demonstration and realization in a local community. Pastoral work is hereby understood as a sum of special care and broader spiritual direction. The thesis is put into context of other disciplines (therapy in general, anthropology, sociology of religion). Being based on the Scripture, it focuses on spiritual growth and specialized care of soul and spirit. It also touches the question whether and in what ways the spiritual welfare of people outside Christian communities can be provided through pastoral care. Although there exists practically no literature dealing with these aspects of relations in depth, this thesis has originated from an interdisciplinary discourse of secondary texts – by Wolfhart Pannenberg, Martin Buber, Dietrich Bonhoeffer, Eduard Thurneysen, Paul Tillich, Zdeněk Trtík, Viktor Frankl, Carl Rogers, Howard Clinebell, Henri Nouwen, Lawrence Crabb, Wilfried Stinissen, Josef Smolík, Otto Rutrle, Milan Salajka, and many more, for example Comenius – to give at least a very short overview. The thesis discusses the paracletic nature of pastoral work, the intervention of the Word of God in a pastoral situation, communication, creative listening to narratives, self-extradition and accountability in relationships, the goal of which is concentration of the pastoral work on Christ, to celebrate the God who acts through relationships. KEYWORDS Relationship, pastoral care, psychotherapy, community, conversion, spiritual growth, boundaries, competency, crisis, change mindsets, knowledge, guidance, following, inspiration, compassion.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Hradová 2.48 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Hradová 201 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Hradová 153 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ladislav Beneš, Dr. 110 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. 1.1 MB
Stáhnout Posudek oponenta Ladislav Beneš, Dr. 4.23 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 606 kB