velikost textu

Specifika počítačem podporovaného překladu z němčiny do češtiny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Specifika počítačem podporovaného překladu z němčiny do češtiny
Název v angličtině:
CAT Tools in German - Czech Translation
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Jana Handšuhová
Vedoucí:
PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jaroslav Špirk, Ph.D.
Id práce:
89647
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Humanitní studia (M6107)
Obor studia:
Němčina — Překladatelství a tlumočnictví - němčina (GER TN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Globalizace, nástroje CAT, párování, překladová jednotka, překladová paměť, překladový/překladatelský software, strojový překlad, terminologická databáze, translatologická analýza, typologie textů, úplná a dílčí shoda.
Klíčová slova v angličtině:
Globalisation, CAT Tools, Alignment, Translation Unit, Translation Memory, Translation Software, Machine Translation, Term Bank, Translation Analysis, Text Typology, Exact and Fuzzy Match.
Abstrakt:
Abstrakt Abstrakt Diplomová práce se zabývá speciálním překladovým softwarem, jehož ovládnutí se postupně stává jedním ze základních předpokladů úspěšné překladatelské činnosti. V teoretické části se práce věnuje historickému vývoji, kategorizaci a hlavním funkcím nástrojů počítačem podporovaného překladu. Pokouší se také stanovit kritéria pro efektivní využití nástrojů CAT a určit typy a druhy textů, pro jejichž překlad se tyto nástroje nejčastěji využívají. Vychází při tom z klasifikace textů založené na funkčním pojetí jazyka a principů, na nichž nástroje CAT pracují. V empirické části diplomová práce srovnává výsledek překladatelského procesu (překladu jako produktu) při překladu za použití nástrojů CAT a bez nich. Korpus paralelních textů (originál-překlad) práce podrobuje translatologické analýze a zjišťuje, na jakých rovinách se rozdíly zpravidla projevují. Rozdíly mezi vlastním překladatelským procesem při překladu za použití nástrojů CAT a bez nich, které nelze empiricky doložit na výsledném produktu, práce analyzuje na základě dotazníkového šetření mezi překladateli. V závěru diplomová práce shrnuje a systematizuje zjištění vyplývající z empirické části a pojednává o předpokládaném vývoji na překladatelském trhu, vlivu nástrojů CAT na tradiční pojetí překladatelského procesu a jejich vztahu ke strojovému překladu.
Abstract v angličtině:
Abstract Abstract This thesis handles special translation software, the mastery of which is becoming one of the basic requirements of successful translation work. The theoretical part describes the historical development, classification and main functions of translation memory systems. The thesis will further attempt to determine the criteria for the effective use of CAT tools and explore the text types and sorts for which the translation memory systems are most commonly used in the translation process. The functional view of the language-based text typology and the principles on which the translation memory systems work will also be handled. The practical part compares the result of a translation process (translation as a product) with and without CAT tools. The corpus of parallel texts (original translation) will be subjected to a translation analysis. This analysis concludes the levels which are affected by differences between translations made with and without CAT tools. The differences in the actual translation process with and without CAT tools which are not empirically verifiable will be analysed based on a survey conducted amongst translators. Then, the empirical part of the findings are summarized and systemized. The last chapter deals with the expected development in the translation market, the impact of CAT tools on the traditional understanding of the translation process and its relation to machine translation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jana Handšuhová 1.09 MB
Stáhnout Příloha k práci Jana Handšuhová 16.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jana Handšuhová 55 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jana Handšuhová 52 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 730 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslav Špirk, Ph.D. 120 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 37 kB