velikost textu

Raná tvorba Františka Koblihy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Raná tvorba Františka Koblihy
Název v angličtině:
The early work of František Kobliha
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Alice Hekrdlová
Vedoucí:
prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.
Oponent:
prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.
Id práce:
89633
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Dějiny umění (DU)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce se zabývá ranou tvorbou Františka Koblihy v první čtvrtině 20. století, přičemž hlavní pozornost je věnována dílům vznikajícím mezi lety 1909 a 1916. Těžiště práce spočívá v detailním rozebrání Koblihových volných dřevorytových cyklů, hledání jejich uměleckých východisek a paralel a ve zformulování základní charakteristiky autorových raných prací po stránce formální i obsahové. V této souvislosti je pojednána otázka „literárnosti v umění“, tedy vztahu výtvarného díla a jeho literární předlohy na příkladu Koblihových grafických listů. Ve zvláštní kapitole jsou zmapovány jeho knižní úpravy a působení v okruhu Moderní revue, přičemž je zhodnoceno Koblihovo místo v rámci umění českého i evropského symbolismu.
Abstract v angličtině:
This work deals with early production of František Kobliha in the first quarter of 20th century, and it is mostly devoted to his works made during the period from 1909 to 1916. The center of this work is detailed analysis of Kobliha’s woodcut series, searching for their art sources and parallels and formulating the basic characteristics of author´s early works with regard to its form and content. Followingly the question of „a literature spirit in art“, in other words, the relation between the plastic art and its literary inspiration is acted with usage of some examples of Kobliha’s graphic cards. An extra chapter provides an overlook of his book designs and influences in circle of Moderní revue, while Kobliha´s place in the frame of Czech and European art of symbolism is appreciated.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alice Hekrdlová 442 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Alice Hekrdlová 89.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Alice Hekrdlová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Alice Hekrdlová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc. 62 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Roman Prahl, CSc. 36 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 43 kB