velikost textu

Evoluce mastigontu ve skupině Excavata

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Evoluce mastigontu ve skupině Excavata
Název v angličtině:
Evolution of mastigont in Excavata
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Petr Táborský
Vedoucí:
doc. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D.
Id práce:
89575
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Excavata, ultrastruktura, mastigont, Archezoa, exkavátní znaky
Klíčová slova v angličtině:
Excavata, ultrastructure, mastigont, Archezoa, exkavátní znaky
Abstrakt:
Až v poslední době dochází k odhalení obrovské rozmanitosti eukaryotických organizmů. Jednou z velkých skupin jsou Excavata. Zkoumání organizmů této skupiny je velmi důležité jak z teoretického, tak z praktického hlediska. Mnoho autorů se domnívá, že v této skupině leží kořen eukaryot, a svědčí pro to mnohé studie. Náleží sem i organizmy, které mají nejméně odvozený mitochondriální genom. Několik zástupců ze skupiny Excavata jsou významní lidští patogeni. V první části se práce věnuje historickému přehledu utváření taxonomické skupiny Excavata, včetně pojednání o skupině Archezoa. V další části se soustřeďuje na obecný popis mastigontu (bazální tělíska a s nimi spojený cytoskelet z mikrotubulárních i nemikrotubulárních struktur). V poslední části se práce zabývá popisem mastigontu u různě odvozených organizmů ze skupiny Excavata, které mohou být jak volně žijící, tak endobitické.
Abstract v angličtině:
In recent years we have been discovering a huge diversity of eukaryotic organisms. One of the big super-groups is Excavata. Examination of the organisms from this group is fairly important as far as theoretical and practical reasons are concerned. A significant number of authors believe that there is the root of all eukaryotic organisms in this group. And what is more, a lot of studies prove the point. Within Excavata group we can find the organisms with the most primitive mitochondrial genome which is known. Several other representatives are an important human pathogenes. In the first part of the thesis I focus on the historical review of the creation of the super-group Excavata and I also include a part regarding the theory about Archezoa. The next section deals with the general description of mastigont (basal bodies and cytoskeleton that is associated with them). The last part presents mastigont descriptions of some derived representatives of Excavata. Some of these organisms may be free-living and some live inside other organisms.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Táborský 665 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Táborský 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Táborský 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D. 158 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. 78 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. 80 kB