velikost textu

Rozhodčí řízení v rámci pravidel Mezinárodní obchodní komory se sídlem v Paříži (ICC)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozhodčí řízení v rámci pravidel Mezinárodní obchodní komory se sídlem v Paříži (ICC)
Název v angličtině:
Arbitration According Rules of the International Chamber of Commerce in Paris (ICC)
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Ivana Žilinčíková
Vedoucí:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponent:
JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
Id práce:
89566
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
19. 12. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rozhodčí řízení, právo rozhodné, Mezinárodní obchodní komora, arbitrabilita, autonomie vůle, neveřejnost řízení, ekvita, amiable compositeur
Klíčová slova v angličtině:
Arbitration, applicable law, International Chamber of Commerce, arbitrability, autonomy of will, non-publicity, equity, amiable compositeur
Abstrakt:
Abstrakt Arbitráž jako mimosoudní forma řešení obchodněprávních sporů je stále více popularizována. Na mezinárodní úrovni je nejvýznamnější institucionalizovanou arbitráží rozhodčí řízení podle rozhodčích pravidel Mezinárodní obchodní komory se sídlem v Paříži. Jedním z důvodů volby tohoto typu arbitráže je zejména mezinárodní význam a autorita, kterou v rámci mezinárodního obchodního styku oplývá Mezinárodní obchodní komora a její přidružené instituce zejména v daném případě tedy Soud ICC. Tento typ rozhodčího řízení považuji za jednu z nejvhodnějších forem rozhodování mezinárodních obchodních sporů, co také potvrzuje historie jejího vývoje, výhody, které poskytuje svými zásadami a autorita, kterou oplývají rozhodčí nálezy. Procesní adaptabilita řízení a vysoká odbornost rozhodců poskytuje skvělou půdu pro hladký průběh celého řízení. Základními zásadami tohoto typu rozhodčího řízení je autonomie vůle stran, zásada rovnosti stran, neveřejnost, diskrétnost, rychlost a ekonomičnost. Největší tlak je kladen právě na členy senátu, kteří při svém rozhodování musí kromě dodržení Pravidel důrazně respektovat také imperativní předpisy a veřejný pořádek státu místa konání arbitráže a také státu, ve kterém má být nález následně vykonán. Každá fáze od podání návrhu na zahájení rozhodčího řízení na Sekretariátu, přes volbu členů rozhodčího senátu, průběh samotného rozhodčího řízení až po vydání závěrečného, ve skrutiniu posvěceného rozhodčího nálezu podléhá diktátu Soudu ICC a musí respektovat konkrétní ustanovení Pravidel ICC. Soud ICC je orgánem siu generis, který sice rozhodčí spory nerozhoduje, ale vykonává dohled a administraci všech arbitráží, kterých účastníci si ujednají jejich vedení dle Pravidel ICC. Soud ICC také hodnotí konečný meritorní rozhodčí nález před jeho finálním vydáním. Jen takový rozhodčí nález, který byl řádně zkontrolován a schválen ve skrutiniu Soudu ICC může být vydán a uznán jako pravomocný. I když Soud ICC klade důraz na dodržování Pravidel ICC v každém rozhodčím řízení, za určitých okolností se připouští, aby rozhodci rozhodovali dle vlastního uvážení zejména podle zásad spravedlnosti, tzv. equity. Vždy však musí být respektovány zásady a principy, na kterých Pravidla ICC spočívají. Věřím, že tato práce poskytne jejím čtenářům, jasný obraz rozhodčího řízení dle Pravidel ICC tak, jak je vnímám v současnosti a umožní pochopit výhody, které přináší i principy a zásady spravedlivého procesu, které svou existencí udržuje a dále rozvíjí. Klíčová slova Rozhodčí řízení, právo rozhodné, Mezinárodní obchodní komora, arbitrabilita, autonomie vůle, neveřejnost řízení, ekvita, amiable compositeur
Abstract v angličtině:
Abstract Arbitration as an out-of-court form of business dispute resolution is becoming increasingly popular. One of the most important institutionalized arbitration on international level, is arbitration according the Rules of the International Chamber of Commerce located in Paris. One reason for choosing this type of arbitration is in particular the international importance and the authority that the International Chamber of Commerce and its affiliated institutions, in particular the ICC Court, have in the international trade area. I consider this type of arbitration to be one of the most appropriate forms of proceeding in international business disputes, what also confirms the history of its development, the benefits it provides by its principles and the authority that the arbitrators obtain. The process of adaptability of the proceeding and the highly skilled arbitrators provide a great ground for the smooth running of the whole process. The basic principles of this type of arbitration are the autonomy of the parties will, the principle of equality of parties, non-publicity, discretion, speed and economy. That ´s why the greatest pressure is placed on arbitral tribunal members who, in addition to respecting the Rules ICC, must also strongly respect the imperative regulations and public order of the State of the place of arbitration as well as the State in which the final award is going to be enforced. Every stage of the arbitration since filing a motion to initiate arbitration proceedings at the Secretariat, through the election of the members of the Arbitral Tribunal, the course of the arbitration itself, till the final examination of the arbitration award, is subject to the ICC Court's dictates and must respect the specific provisions of the ICC Rules. The ICC Court is a body of siu generis, which does not decide the arbitration itself but supervises and administers all arbitrations where the participants agreed to conduct under the ICC Rules. The ICC Court also supervises final draft of each award before its final release. Only such an arbitration award, duly audited and approved by the ICC Court, may be issued and recognized as final. Although the ICC Court emphasizes compliance of the arbitration procedure with the ICC Rules, in a certain circumstances arbitrators are instructed to make judgments according their own discretion, in particular according to the principles of justice, e.g. equity. However, the principles and principles underlying by the ICC Rules must always be respected. I believe that this work will provide its readers a clear picture of the arbitration according the ICC Rules at the present time and will make it possible to understand the benefits and principles of the fair process which this arbitration maintains and continues to develop. Key words Arbitration, applicable law, International Chamber of Commerce, arbitration, autonomy of will, non-publicity, equity, amiable compositeur
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ivana Žilinčíková 1.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ivana Žilinčíková 186 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ivana Žilinčíková 10 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 139 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. 150 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 195 kB