velikost textu

Vývoj metody kapilární elektroforézy pro stanovení fosforylovaných složek bakteriálních buněčných membrán

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj metody kapilární elektroforézy pro stanovení fosforylovaných složek bakteriálních buněčných membrán
Název v angličtině:
Development of capillary electrophoretic method for determination of phosphorylated components of bacterial cell membranes
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Jana Mikulecká
Vedoucí:
RNDr. Radomír Čabala, Ph.D.
Oponent:
prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D.
Id práce:
89564
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (B1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (BKATA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
fosforylované látky, bakteriální buněčné membrány, kapilární elektroforéza
Klíčová slova v angličtině:
phosphorylated compounds, bacterial cell membranes, capillary electrophoresis
Abstrakt:
Název práce: Vývoj metody kapilární elektroforézy pro stanovení fosforylovaných složek bakteriálních buněčných membrán Autor: Jana Červinková Katedra (ústav): Katedra analytické chemie Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Radomír Čabala, Dr. Abstrakt: Obsahem práce je provedení úvodní literární rešerše o metodách analýzy a stanovení fosforylovaných látek přítomných v cytoplazmatické membráně bakterií. Jedná se především o majoritní fosfatidylglycerol, kardiolipin a fosfatidylethanolamin a minoritní fosfatidylserin, kyselinu fosfatidovou a lysylfosfatidylglycerol. Tyto látky jsou spolu s mastnými kyselinami hlavní stavební součástí buněčných membrán a lze je do určité míry používat buď na identifikaci druhů bakterií, nebo na studium chování bakterií za různých podmínek. Pro jejich stanovení bude vyvinuta analytická metoda založená na částečně či zcela nevodné kapilární elektroforéze se spektrofotometrickou detekcí. V rámci bakalářské práce by měly být nalezeny optimální experimentální podmínky separace standardů vybraných látek. Klíčová slova: fosforylované látky, bakteriální cytoplazmatická membrána, kapilární elektroforéza, tenkovrstvá chromatografie, Bacillus subtilis.
Abstract v angličtině:
Title: Development of capillary electrophoretic method for determination of phosphorylated components of bacterial cell membranes Author: Jana Červinková Department: Department of analytical chemistry Supervisor: RNDr. Radomír Čabala, Dr. Abstract: The bachelor work reviews the present state of knowledge of the analyses and determination of phosphorylated compounds present in the bacterial cell membranes. This group of compounds is represented mainly by phosphatidylglycerol, cardiolipine, and phosphatidylethanolamine and minority phosphatidylserine, phosphatidic acid and lysylphospatidylglycerol. Together with fatty acids these substances are the main components of cell membranes and they could be, to a certain degree, applied to either identification of bacteria or the study of bacterial behaviour at different conditions. Partially or fully non-aqueous capillary electrophoresis analytical method with spectrophotometric detection would be developed for their determination. Optimum experimental conditions for the separation of standards of selected compounds should be found within the framework of the bachelor thesis. Keywords: phosphorylated compounds, bacterial cytoplasmic membrane, capillary electrophoresis, thin layer chromatography, Bacillus subtilis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Mikulecká 551 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jana Mikulecká 47 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Mikulecká 95 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Mikulecká 54 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Radomír Čabala, Ph.D. 178 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D. 114 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 81 kB